En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3311
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :74
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3311
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic Aş, Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Diyarbakır Yolu Sabancı Kız Yurdu Bitişiği ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25558
Başvuruya konu ihale:
 2007/102916 İhale Kayıt Numaralı “Yemek ve Hizmet Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.63.0182/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek ve Hizmet Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic AŞ’nin 28.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.09.2007 tarih ve 25558 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) SA:8000-2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Belgesi istenmesinin katılımı daraltarak rekabeti engellediği,

 

            2) İşin günde ortalama 1520 öğün yemek olmasına rağmen en az 2500 kişi/gün kapasite raporu istenmesinin rekabeti engellediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, “SA-8000:2001 sosyal sorumluluk yönetim belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgesine ilişkin olarak 29.11.2006 ve 05.03.2007 tarihli Kurum yazısıyla ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan talep edilen görüş üzerine verilen 05.12.2006 tarihli cevapta; “…Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslararası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzenin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği, bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

Kalite belgelerine ilişkin yukarıda anılan düzenleme ile Türk Akreditasyon Kurumunun anılan yazısındaki görüşleri uyarınca, incelenen ihalede SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) kalite belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, “8. Sanayi ve ticaret odasından alınmış en az 2500 öğün/günlük kapasite raporu (TOOBB) aslı veya noter tasdikli sureti,” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: Okul mutfağında mamulu yemek pişirilecek ve dağıtımı ve temizliği yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

“İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde, “Okulumuz mutfağı ve yemekhane, kiler, depolar” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Genel hükümler” başlıklı maddesinde, “7) Kuruluşta, mutfakta oluşabilecek her türlü kaza, yangın v.b. gibi sebeplerden dolayı, hizmet üretilememesi halinde firma bu hizmeti, idareye gösterdiği kendi işyerinde üretip bu hizmetin devamlılığını sağlayacaktır” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türünün, “Toplam 276.000 adet üç öğün yemek ve hizmet alımı (sabah kahvaltı 88.800 adet, öğle yemeği 98.400 adet, akşam yemeği 88.800 adettir” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “İşin niteliği, nev’i ve miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde, işin miktarı olarak,

 

 

Sıra

Cinsi

Verilecek Gün Sayısı

Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı

1

Sabah kahvaltısı

185

480

2

Öğle yemeği

205

480

3

Akşam yemeği

185

480

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde işin idarenin mutfağında, ancak yangın vb. istisnai durumlarda yüklenicinin mutfağında yapılacağı; işin miktarının 480 öğrenciye 3 öğün (günde ortalama 480*3=1440) yemek verilmesi işi olduğu göz önüne alındığında günlük 2500 kişilik kapasite raporu istenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

1) 02.08.2007 Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında, “4.3.4. Kalite ve standartta ilişkin belgeler

1) TSE belgesi

2) Gıda sicil belgesi,

3) Gıda üretim izin belgesi” düzenlemesi,

 

       İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde,

            “1-TSE belgesi

2-Gıda sicil belgesi

3-Gıda üretim izin belgesi

4-TS-EN 9001-2000 kalite yönetim sistem belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

5-TS-EN 22000:2005 Gıda güvenlik sistemi belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

6-SA-8000:2001 Sosyal sorumluk yönetim belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

7-GHP iyi hijyen uygulamaları sistemi belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

8-Sanayi ve Ticaret odasından alınmış, en az 2500 öğün/günlük kapasite raporu (TOOBB) aslı veya noter tasdikli sureti.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü mevcuttur. İdari şartnamede sayılan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin bazılarının ilanda yer almadığı, bu durumun rekabeti azaltmamakla birlikte anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, “1-TSE belgesi” düzenlemesi yer almaktadır. Buradaki düzenlemeden hangi belgenin istenildiği anlaşılamamaktadır.

 

            3) İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, 5-TS-EN 22000:2005 Gıda güvenlik sistemi belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgelerine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli Kurum yazılarıyla ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan talep edilen görüşe,

 

Anılan Kurumun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında; “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında yer alan;

 

          “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Sonuç olarak, incelenen ihalede “Yemek pişirme dağıtma ve sonrası hizmetleri” işi ile ilgili ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin istenilmesinin rekabeti engellediği anlaşılmıştır.

 

4) İdari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, “9-İş deneyim belgesi: İsteklinin son beş yıl için yurt içinde veya yurt dışında ,kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50´i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

02.08.2007 Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ise iş deneyim belgesine ilişkin olarak %25 oranı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü mevcuttur. Bu durumun isteklileri çelişkiye düşürebilecek nitelikte ve anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) İdari şartnamenin “7.3.2-İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “2-Gıda mühendisliği için: Üniversitelerin gıda mühendisliği bölümünden lisans ve üzeri mezun olanlar. Ayrıca 4 aylık SSK primlerinin yatırıldığına dair dosyada bulundurulacaktır.

 

4-Diyetisyen veya gıda mühendisleri için: İhale tarihinden önce ve en az 13.06.2008 tarihine kadar noter kanalı ile yapılan sözleşme belgesini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

           Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.


            Anılan şartname düzenlemesinde istenilen bu personelin anahtar teknik personel olup olmadığına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Anılan bu kişilerin anahtar teknik personel olduğu varsayılsa bile bunların ihale tarihinden önce işe alınmış olması gerekli ve yeterli şarttır. Bu itibarla ihale tarihinden aylar öncesinde işe alındığını tevsik için istenen sigorta primlerinin ödendiğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

6) Teknik şartnamede yemeklerin hazırlanması sırasında kullanılacak malzemelerin cinsi ve miktarları belirtilmişken, işin süresi boyunca o yemeklerden kaç adet hazırlanacağına ilişkin bir bilgi mevcut değildir. Her yemeğin maliyetinin bire bir aynı olmayabileceği dikkate alındığında şartnamedeki düzenleme bu haliyle sağlıklı teklif vermeyi engelleyici niteliktedir.

 

7) İdari şartnamenin “İhale dokümanının görülmesi ve temini” başlıklı 4 üncü maddesinde, “4.3.İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Yapılan bu düzenlemede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan , “a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar, hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul