• Karar No: 2007/UH.Z-3312
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :75
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3312
Şikayetçi:
 Ahmet Selim Akçakaya-Akçakaya Gıda Üretim, Aşağısokullu Mahallesi Sanayi Sitesi, İşçi Sosyal Tesisleri, 14300, BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü, Tabaklar Mah., Cumhuriyet Cad., Anadolu Lisesi Yanı, 14200, BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25529
Başvuruya konu ihale:
 2007/87077 İKN’li “Yukarısoku İlköğretim Okulu Öğrencilerine Sıcak Yemek İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.16.60.0199/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yukarısoku İlköğretim Okulu 414 Öğrencinin Sıcak Yemek İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Selim Akçakaya - Akçakaya Gıda Üretim’in 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.09.2007 tarih ve 25529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)     İdari şartnamesinin 4.3.2.2. maddesi gereğince bulunması gereken Sorumlu Yönetici Belgesi’nin ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu teklif dosyasında bulunmadığı,

2)     Şartnamenin 4.3.2.5. maddesi gereğince ilgili (sorumlu yönetici belgesi olan kişi) adına prim ödediğine dair sosyal güvenlik kurumu onaylı prim bildirgelerinin eksik olduğu,

3)     Şartnamenin 7.1.n maddesi gereğince iş deneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına dair taahhütnamede noter onayının eksik olduğu,

4)     Şartnamede belirtilen diğer belgelerin de eksik olabileceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin ikinci bendinde “…sorumlu yönetici olabilecek meslek gruplarından birinden sorumlu yönetici istihdam ettiğine dair sorumlu yöneticinin bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış sorumlu yönetici belgesi. (Çalışma izni) ile sorumlu yöneticinin diplomasının aslı ya da idarece görülmüştür ibaresini taşıyan suretini teklifleri ile beraber vermeleri zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

İhale üzerinde kalan firmanın teklif dosyası incelendiğinde, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden alınmış “Üyelik ve Çalışma Belgesi” konulu ve firmanın bünyesinde sorumlu yönetici olarak bulunan personelin mesleğini icra etmesinde sakınca olmadığını belirten bir yazının idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Bunun üzerine idare tarafından Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’na hitaben yazılan 21.09.2007 tarihli yazıda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından verilen yukarıda belirtilen yazının sorumlu yönetici belgesi yerine kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgi istendiği belirlenmiştir.

 

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’ndan Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilen 21.08.2007 tarihli cevap yazısı ile söz konusu kişinin ilgili yönetmeliğe göre sorumlu yönetici olmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilerek, ilgili yazının belge olarak kullanılabileceği ifade edildiği görülmüştür.

 

Bunun dışında, idari şartnamenin yukarıda bahsedilen maddesi doğrultusunda, sorumlu yönetici olarak çalışacak personelin diplomasının aslının idare tarafından görüldüğü ve diplomanın bir suretinin teklif dosyasında sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı, ihale üzerinde kalan firmanın söz konusu belgelerinin kabul edilmesi hususunda idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin beşinci bendinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir…”, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, sorumlu yönetici olarak firma bünyesinde çalışacak personelin işe alındığına dair SSK-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin idareye sunulduğu ve söz konusu personelin meslek odasına üyeliğinin ise, Veteriner Hekimleri Odası’ndan alınan 08.08.2007 tarihli belge ile tevsik edildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün; “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı maddesinin (a) bendinin 5 inci fıkrasında; “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"’nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.”, açıklaması yer almaktadır.  

 

İhale üzerinde bırakılan Sefa Yemek firmasının özel sektöre yaptığı işe ilişkin sözleşmeyi ve ilgili faturaları sunarak iş deneyimini tevsik ettiği görülmüştür. Söz konusu sözleşmenin işveren ile Bolu Sefa Yemek Fabrikası arasında imzalandığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama doğrultusunda, ihale üzerinde kalan firmanın “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Noter Onaylı Taahhütname” sunmasına gerek olmadığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyasında, idari şartnamede istenen belgelerle ilgili olarak herhangi bir eksikliğe rastlanmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul