İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3314
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :77
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3314
Şikayetçi:
 Aksa İnşaat Temizlik Gıda İnsan Kayn. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,, Karaman Çiftliği Yolu Eston Çamlıevler Sitesi Fıstıkçam Blok A3- D.8/1 İçerenköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kazan Belediyesi, Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı Nu 103 Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25294
Başvuruya konu ihale:
 2007/74468 İhale Kayıt Numaralı “23 Ay Süre İle Kazan Mücavir Alanının Çöplerinin Toplanması ve Taşınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.52.0171/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kazan Belediyesi’nce 06.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “23 Ay Süre İle Kazan Mücavir Alanının Çöplerinin Toplanması ve Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aksa İnşaat Temizlik Gıda İnsan Kayn. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.09.2007 tarih ve 25294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale tarihine ilişkin bilgilerin şartname kapağı ve içeriğinde birbirinden farklı olduğundan ihaleye teklif verme gün ve saatinde tereddüt oluştuğu,

 

            2) Karayolu ile yapılacak taşıma işlerinin C2, K1, L1 ve L2 gibi yetki belgeleri ile gerçekleştirilebileceği halde İdari şartnamede sadece K1 yetki belgesinin talep edilmesinin, rekabeti ve ihaleye katılımı engellediği,

 

            3) Makine tesis ve diğer ekipman kapsamında istenilen taşıtların kendi bünyelerinde olmaması halinde talep edilen taahhütname ve araç sahipleriyle yapılacak sözleşmenin noter onaylı olmasının rekabeti daralttığı,

 

            4) İdare 3 ay önceki ihalesinde anahtar teknik personel olarak 1 adet müdür ve 1 adet kontrolörü yeterli görürken bu ihalede 1 adet çevre mühendisi ve 1 adet iş güvenliği uzmanı olarak ÇASGEM den A sınıfı sertifikaya sahip mühendisi istemesinin rekabeti engellediği,

 

            5) İhale doküman bedelinin basım maliyetinin çok üzerinde olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanı için hazırlanan kapakta, 2007/74468 İKN’li söz konusu ihalenin 06.08.2007 Çarşamba saat 14:00’de yapılacağı, aynı ihaleye ilişkin idari şartnamenin 3 üncü maddesinde de aynı tarih ve saatin yer aldığı anlaşılmıştır. Ancak 06.08.2007 tarihinin pazartesi gününe rastlaması nedeniyle isteklilerin ihale tarihini yanlış gün olarak algılamak suretiyle yanılmaları mümkün olmakla birlikte, idari şartnamede sadece tarihin yazılı olduğu ve söz konusu günün kapakta yanlış yazılmış olmasının da esasa etkili bir husus olarak değerlendirilmediğinden söz konusu düzenleme ihaleye zamanında teklif verilmesini engelleyecek nitelikte görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “ ……4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereğince verilen K1  yetki belgesi ..…” düzenlemesine yer verilerek, isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K-1 yetki belgesini sunmaları istenilmiştir.

 

4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “….Yetki belgesi: Bu Yönetmeliğin kapsamında  faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,…”

 

“Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin;

 

a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

 

b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır.

 

Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz….”,

 

“Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 11 inci maddesinde; “Yetki belgesi türleri aşağıda gösterilmiştir…

 

C Yetki belgesi : Ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi  eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır…

 

C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 

K1 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapacaklara,

 

K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,…

 

L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği  yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 

L1  Yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği  yapacaklara,

 

L2  Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği   yapacaklara, verilir…

R Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 

R1 Yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

 

R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi  taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

Verilir...” ,

 

“Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları” başlıklı 13 üncü maddesin de; “….K Türü yetki belgeleri için;

 

a) K1  yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

 

b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta…,

 

sahip olmaları şarttır.

 

R Türü yetki belgeleri için;

 

a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.",

 

b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.

 

R2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  R1 yetki belgesi alabilirler…” hükümleri yer almaktadır.

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak, taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisi verilmiştir.

 

Dolayısıyla ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında, C2, L1 ve L2 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu  dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda sadece K1 yetki belgesinin koşul olarak öngörülmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kanunun İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar başlığını taşıyan 24 üncü maddesinin (e) bendinde;  Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu” belirtilmesinin gerektiği hükmü bulunmasına rağmen ihale ilanında K1 yetki belgesine yer verilmediği ancak, ihale dokümanında bu belgenin istenildiği görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine ve ekipman makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği idari şartnamenin 7.3.3. üncü maddesinde, 6 adet 15 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet 5 tonluk damperli açık kasa kamyon, 1 adet kontrolör pick-up binek aracı kendi malı veya taahhüt edilecek araçların asgari 2004 model olacağı, taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için noter onaylı taahhütnamenin ve bu araçların temin edileceği firma ile istekli arasında işin süresi kadar bu araçların kiralanacağına dair noter onaylı kira sözleşmesinin verilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Araçların kiralanacağına dair taahhütname yeterli iken, noter onaylı kira sözleşmesi istenilmesi, isteklilerin maliyetini artırıcı yükümlülük getirdiğinden ihaleye katılımı negatif yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, aynı şartnamenin bir sonraki maddesi olan 7.3.4 üncü maddesinde K1 yetki belgesi istenildiği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yer alan hüküm ile, K1 yetki belgesinin araçların özmalı olanlara verilebileceğinden ihale dokümanın araçların kiralama yoluyla da temin edilebileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 7.3.3. üncü maddesi, K1 yetki belgesinin istenildiği 7.3.4. üncü maddesi ile hükümsüz hale gelmiştir. İhale dokümanında rekabeti engelleyen ve birbirleriyle çelişkili maddeler ile teklif verilmesi imkansız hale getirilmiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar başlığını taşıyan 82 nci maddesinde, “Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

 

20.01.2004 tarih ve  25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası başlığı altında,

 

a) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az on yıl çalışmış mühendis veya teknik elemanlara istekleri halinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak en az sekiz yıl görev yaptığını belgeleyen ve Bakanlıkça açılacak sınavda başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.” hükmü ile, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasının kimlere ve hangi şartlarda verileceği belirlenmiştir.

 

Ancak bu yönetmelik Danıştay Onuncu Dairesinin 28.03.2006 tarih ve 2006/2159 nolu kararı ile Yönetmeliğin 4. maddesindeki "iş güvenliği uzmanı" tanımı ve 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin iptaline karar verilmiştir (Esas No : 2004/6075). Anılan Yönetmelik iptal edildiğinden 28.03.2006 tarihinden bu yana söz konusu sertifikalarda verilememektedir. Dolayısıyla, 28.03.2006 tarihinden önce verilen sertifikaların dışında sertifika verilmesi imkanı bulunmaması ve 4857 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde sayılan mühendislerin yapabileceği ihale konusu işin belirli sayıdaki mühendis grubu ile sınırlandırılmış olması, Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünde yer alan “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.”hükmüne,  

 

Ayrıca, bu düzenlemeye göre A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasının verilebilmesi için en az 10 yıl ve 8 yıl gibi mesleki tecrübenin ispatlanması gerektiğinden, anahtar teknik personel için 5 yıldan fazla mesleki tecrübe istenilmektedir ki bu da, Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünde yer alan “Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir.” hükmüne, 

 

Aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28’nci maddesinde:

 

İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanında 500 YTL olduğu belirtilen ihale doküman bedelinin basım maliyetinden oldukça yüksek olduğu ve Kamu İhale Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28’nci maddesi hükmüne aykırı olarak, rekabeti engelleyebilecek şekilde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul