İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3317
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :80
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3317
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic AŞ, Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu 15.Km Umuttepe Kampüsü Üçtepeler/ KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25556
Başvuruya konu ihale:
 2007/70994 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.64.0188/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 08.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic AŞ’nin 22.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.09.2007 tarih ve 25556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece sigortaya ilişkin yapılan düzenlemelerin eksik ve mevzuata aykırı olduğu,

            2) Teknik şartnamede ilaçlama hizmetinin yapılacağı hususuna yer verilmesine karşın, işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmediği, idari şartnamede ilaçlama hizmetine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı,

3) Sorumlu olarak çalışacak personelin 400 kişilik temizlik işinde çalışacak personel sayısına dahil olup olmadığının anlaşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanun’un “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hüküm uyarınca 05.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, “400 İşçi ile 12 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesinin en düşük teklifi sunan isteklinin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu, ikinci en avantajlı teklif fiyatı sunan istekli ile iş deneyim belgesi yetersiz olan istekli arasında 1.329.432,44 YTL fiyat farkı bulunduğu, ihalenin ekonomik açıdan uygun olmadığı nedeniyle tekrar ihale hazırlığının yapılmasına ve ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, iptal kararının ihale yetkilisi tarafından 10.09.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 10.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul