• Karar No: 2007/UH.Z-3319
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :85
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3319
Şikayetçi:
 Öz-Atak Gıda Giyim Kır. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. VEKİLİ: Av. Gürkan Güldaş, Adalet İş merkezi Nu:19 Kat.5 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sivas Cad. Nu:157 44300 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 2555
Başvuruya konu ihale:
 2007/70142 İhale Kayıt Numaralı “17.723 Ton Torbalanmış Kömürün İndirilmesi, İstiflenmesi(Gerekirse), Araçlara Yüklenilmesi ve 13.000 Ton Kömürün Belirtilen Adreslere Teslimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.40.0203/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “17.723 Ton Torbalanmış Kömürün İndirilmesi, İstiflenmesi(Gerekirse), Araçlara Yüklenilmesi ve 13.000 Ton Kömürün Belirtilen Adreslere Teslimi” ihalesine ilişkin olarak, Öz-Atak Gıda Giyim Kır. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Vekili Av. Gürkan Güldaş’ın, idarece tesis edilen “şikayet başvurusunun reddi” işleminin iptali istemiyle Malatya İdare Mahkemesinde açtığı dava neticesinde alınan 09.08.2007 tarih ve E:2007/1210, K:2007/2255 sayılı karar ile dava dilekçesinin bir örneğinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği, bu kararın ve ekindeki dava dilekçesinin bir örneğinin 18.09.2007 tarih ve 2555 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

            2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Müvekkil şirketin teklif dosyası içerinde sunduğu  “70123 ton kristal şekerin 50 kg’lık torbalar halinde tahvil, tahliye, istifleme ve  yüklenmesi” işine ilişkin olarak Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak, petrol, odun, kömür nakliye işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklindeki benzer iş tanımına dayanılarak kabul edilmemesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Müvekkil şirketin teklifinin mevzuata aykırı şekilde yapılan benzer iş tanımına dayanılarak değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle, ihalenin daha yüksek teklif veren bir istekli üzerinde bırakılarak kamu zararına yol açıldığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 03.08.2007 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İdareye şikayet başvurusunun 05.07.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde, bu yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 01.08.2007 tarihinden önce yapılmış olan başvurular hakkında 24.05.2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi dışındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 Ayrıca, aynı Yönetmeliğin yürürlük maddesinde, bu yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerinin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru dilekçesinde, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği ve başvuru dilekçesine, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.10.2006 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul