• Karar No: 2007/UH.Z-3320
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :88
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3320
Şikayetçi:
 Dağsan İnş. Turizm Nak. Orm. Gıda Kant. İth. İhrc. Yem. ve Gen. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak No: 65 Kozan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kozan Devlet Hastanesi, Saimbeyli Cad. 01510 Kozan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28147
Başvuruya konu ihale:
 2007/89205 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Kahvaltı Hazırlama ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.18.08.G015/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kozan Devlet Hastanesi tarafından 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Kahvaltı Hazırlama ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Dağsan İnş. Turizm Nak. Orm. Gıda Kant. İth. İhrc. Yemek. ve Gen. Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarih ve 28147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Kamu ihale mevzuatı uyarınca ilan yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmamasının esas olduğu, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanların geçersiz sayılacağı, ilanda düzeltmelerin ilanın yayımlanması takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı, ancak idare tarafından 18.07.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.2.10 maddesinde, “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” şeklinde düzenleme yapıldığı, buna karşılık, idari şartnamenin 7.1.n maddesinde, “Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Noter Onaylı Taahhütname. Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme ve ihale ilanında bulunmayan ve idari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde yer alan ilaçlama izin belgesi ve bu işe ilişkin kalite belgesinin idareye teslimine ilişkin düzenlemeye yer verildiği, bu düzenlemelerin ihale ilanı ve ihale dokümanında çelişkili ve farklı düzenlemeler niteliğini taşıdığı, düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen süre geçtiğinden, düzeltme ilanının yapılmasının da mümkün bulunmadığı,

 

 2) İdari şartnamenin 7.1o maddesinde, “5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve birimleri tarafından düzenlenen gıda sicil belgesi ile gıda üretim izin belgesi”nin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, ilgili mevzuat hükümleri ve Danıştay Kararı dikkate alındığında, belediyeler tarafından belgeleri düzenlenen isteklilerin ihaleye katılımlarının engellendiği,

 

3) İşe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesine yer verildiği, diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde Kanunun temel ilkelerinin düzenlendiği, Sağlık Bakanlığının 2005/59 sayılı Genelgesinde, “Yemek ihalelerinde yeterlik kriteri olarak istenen iş deneyim belgelerinde yatak sayısı ve şartı ve sadece hastane işi yapıyor olma şartı gibi rekabeti önleyici hükümlere yer verilmemesi” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, sadece hastanelerde yapılan yemek hizmetlerinin benzer iş olarak idarece belirlenmesinin, Kanunun  5 inci maddesinde belirtilen ilkelerden eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 27.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kuruma başka bir itirazen şikayet başvurusu sonucunda, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul