En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3322
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :91
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3322
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,, Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi Nu: 25 34113 Sirkeci/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26512
Başvuruya konu ihale:
 2007/82290 İhale Kayıt Numaralı “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.31.0182/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü tarafından 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 17.09.2007 tarih ve 26512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede işin başlama ve bitiş tarihlerinin verilmediği, işin süresinin 840 takvim günü olarak belirtildiği, sözleşme taslağında ise, 840 takvim günü 28 ay olarak belirtildiği, 840 takvim gününün 28 aya denk düşmediği,

 

2) İdari şartnamede 250 personel için resmi tatil, bayram ve yılbaşı için toplam 5750 günlük çalışma süresi öngörülmüşken işin başlama tarihi belli olmadığı için tatil sürelerinde değişmelerin meydana gelebileceği iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde, “(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 28.09.2007 tarih ve 27678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bir başka başvuru üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul