İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3323
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :96
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3323
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Süleymaniye Cad. No: 19/3 34452 Beyazıt İSTANBUL (avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26515
Başvuruya konu ihale:
 2007/73656 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 08.17.26.0097/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaç. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarih ve 26515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.5. maddesinin (a) bendinde; “İstekli, teknik şartnamede belirtilen alet ve ekipmanları gösteren makine parkının mevcut olduğunu fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik eder veya taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir” hükmüne yer verildiği, ancak Teknik Şartnamede istekliden istenilen alet ve ekipmanlara ilişkin bir listenin olmadığı, sadece idareye ait ve demirbaş olan ve istekliye devredilecek alet ve ekipmanların listesinin yer aldığı, sözkonusu düzenlemenin anlaşılır olmadığı, ayrıca maliyeti belirleyen unsurlardan alet ve teçhizatın sayısı ve özellikleri bilinmeden maliyet hesabı yapılmasının mümkün olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.5. maddesinin (b) bendinde; “Firma olağanüstü hallerde ve idarenin istediği durumlarda özelliklerini idarenin belirleyeceği yemek üretim ve dağıtım yerinde ve naklinde kullanılacak her türlü makine, araç, donatım vs. malzemenin firma tarafından sağlanacağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir” hükmüne yer verildiği, firmadan istenebilecek makine, araç vb. malzemenin türüne, sayısına ve özelliklerine yer verilmediği, ucu açık ve sınırsız olan bu isteğin firma tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı, belirsiz istekte bulunmanın kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin 25. maddesinde; likid gaz ya da gaz, su ve elektrik giderlerinin firma tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmasına rağmen; bir dönem için (aylık, yıllık) öngörülen gaz, su ve elektrik giderlerinin yaklaşık ne miktarda olacağına dair hiçbir açıklamaya yer verilmediği iddia edilmektedir.

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen 03.10.2007 tarih ve 4951 sayılı yazı ekindeki ihale süreci bilgi formunda, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye teklif verilmediği, idareye 10.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 11.09.2007 tarihinde şikayete ilişkin karar aldığı ve kararın 11.09.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, 21.09.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı alındığı, henüz sözleşmenin imzalanmadığı bilgileri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

           

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul