• Karar No: 2007/UH.Z-3324
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :97
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3324
Şikayetçi:
 Ada Koruma ve Güvenlik Eğit. Hizm. Ltd. Şti. Hacımiktat Mahallesi Fatih Caddesi No:16/1 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Osmaniye Mah. Hastane Sok. No:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27731
Başvuruya konu ihale:
 2007/88610 İhale Kayıt Numaralı “2007-2009 Yılları 4 ( Dört ) Kişilik Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.74.0041/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2009 Yılları 4 ( Dört ) Kişilik Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Koruma ve Güvenlik Eğit. Hizm. Ltd. Şti’nin 28.09.2007 tarih ve 27731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ihaleye teklif verene ait imza beyannamesinin sunulmamasının gerekçe gösterildiği,

 

İdarece 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca yapılan açıklamada; bir yandan tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu belirtilirken diğer yandan anılan madde metninin açıklamasının “Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.” şeklinde yapıldığı,

 

İdarece yapılan açıklamaların çelişkili olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin (e) bendi hükmü ile firmalarının durumuna ilişkin idarece yapılan açıklamanın birbirini tutmadığı,

 

Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin ayrıca sayıldığı; ancak ikinci fıkrada  vekaleten katılma halinde istekli adına katılan kişinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin sunulacağı hususunun diğer belgelerden ayrı olarak belirtildiği; bu nedenle vekaleten katılma halinde sunulması gereken beyannamenin tamamlatılabilecek nitelikte bir belge olduğu,

 

İhalede en düşük teklifin firmalarınca verildiği ve imza beyannamesinin tamamlatılabilir bir belge olduğu dikkate alınarak ihalenin firmaları lehine sonuçlandırılması gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin 03.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 12.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul