İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3327
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :107
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3327
Şikayetçi:
 Çeliker Taşımacılık Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bay Tem-Tur Turz. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Kazım Karabekir Cad. Uğur Sok. Tatarlar İş Hanı No:3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Akbulak İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü Akbulak Köyü Muradiye/VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 27982
Başvuruya konu ihale:
 2007/110273 İKN|li Temizlik Hizmetleri Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.18.02.0158/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akbulak İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu  Müdürlüğü tarafından 28.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 02.10.2007 tarih ve 27982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; toplam rakamı tutturmak için teklif mektuplarında birim fiyat kısmına 735,111 rakamını yazdıkları, ancak idarece virgülden sonra üç rakam yazdıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının işçilik maliyetinin altında ve aşırı düşük olduğu halde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı iddia edilmektedir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihinin bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 10.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 13.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği (kendi beyanı), idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, sözleşmenin ise 12.09.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul