İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3345
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :6
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3345
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi Ali Haydar Feroğlu Sokak No:16/1 Çankaya, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Şafak Mah. 06830 Gölbaşı, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26734
Başvuruya konu ihale:
 2007/76480 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 00.17.42.0078/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımıihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.09.2007 tarih ve 26734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarenin hazırladığı ihale dokümanındaki idari şartnamede yapılan düzenlemelere göre, nakdi olarak (giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme gideri hariç) işçilik, yol ve yemek maliyetleri ile bu ücretlere ilişkin %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari bedelin 794.651,59-YTL olduğu, şikayet sahibinin ihale konusu iş için teklif ettiği toplam bedelin 795.730,80-YTL olduğu, teklif bedelinden  asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan  719,21-YTL miktarın teknik şartnamede sayı ve özellikleri belirtilen giyim malzemelerini temin etmek için yeterli olduğu, ancak idarenin teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istemeden şikayetçi firmanın teklifini aşırı düşük teklif olarak değerlendirip  değerlendirme dışı bıraktığı, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü idari binası İle bağlı yerler, TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan çeşitli Müdürlükler ve Çayırhan Özel Yük Taşıma Şefliğinin 1 yıl boyunca 70 kişi ile temizlik işlerinin yapılması işinin ihale konusu işi oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, 1 işçi için 1 günlük brüt yemek bedeli:4,19.-YTL nakdi olarak, 1 işçi için 1 günlük brüt yol bedeli: 3,65.-YTL nakdi ödenecek olup, tahakkuk bordrosunda gösterilecektir. Ekli teknik şartnamede özellikleri belirtilen giyim eşyaları ayni olarak verilecektir ve teklif fiyata dahildir. Yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı: 22’dir.”,

 

            26.5 inci maddesinde; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları aşağıda belirtilmiştir. İşveren sigorta primi 18 %, Sigorta risk prim oranı 2,0 %= 20 %, personel sayısı 70” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Anılan idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulan temizlik makinelerinin cins ve miktarları gösterilerek söz konusu  temizlik makinelerinin yüklenici firma tarafından temin edileceği belirtilmiş olup, temizlik için gerekli olan her türlü temizlik malzemesi ve maddesinin ise idarece karşılanacağı düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

18 istekli tarafından teklif sunulan söz konusu ihalede; ihale komisyonunun  18.07.2007 tarihli kararı ile ihalede en düşük birinci ve ikinci fiyat teklifinde bulunan ASF Güv. Yem. Gıda İnş. Oto. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 735.500,00.-YTL’lik teklif fiyatının toplam asgari işçilik maliyetini ve Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 793.800,00.-YTL’lik teklif fiyatının toplam asgari maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif fiyatı 794.651,90.-YTL olan ve ihalede üçüncü en düşük fiyat teklifinde bulunan Akın-Sel İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, dördüncü en düşük fiyat teklifi olan 794.656,80.-YTL’nin hem Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti. hem de Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından teklif edilmesi nedeniyle idari şartnamenin 36.3 üncü maddesi uyarınca iş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 20.07.2007 tarihinde onaylandığı,

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak Atmaca Temizlik İnşaat Taahhüt Ticaret’in 20.07.2007, Zengin Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.08.2007 ve Pak-Tem Taah. Tem. San. Ltd. Şti.’nin 03.08.2007 tarihli şikayet başvuruları üzerine ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda; 20.07.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararının yeniden gözden geçirilmesine ve idarece tespit edilen yaklaşık maliyete en uygun teklif olan Mehmet ÇİZMECİ-Çizmeciler Tem.Güv.Yem.Yap.Med.ve İnş.İlç.Pey.Hiz.’nin 797.160,00.-YTL’lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve  Pak-Tem Taah. Tem. San. Ltd. Şti.’nin 798.840,00.-YTL’lik teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine düzeltici işlem olarak karar verildiği, düzeltici işlem kararının ihale yetkilisi tarafından 10.08.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

         

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

         

           Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır….İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

         

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır….

           

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir...” hükmü yer almıştır.

           

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; söz konusu ihaleye ait asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede; ayni olarak karşılanacağı öngörülen giysi bedeli hariç, brüt asgari ücret, brüt yol ve brüt yemek bedeli dahil olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme gideri ile birlikte hesaplanan asgari maliyet toplamının 794.651,59.-YTL olduğu ve söz konusu tutara idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giysi bedelinin de (%3 sözleşme gideri dahil tutarı) eklenmesi suretiyle isteklilerce sunulan teklif bedellerinin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Mevzuat hükümleri uyarınca, ihale komisyonunca teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması, aşırı düşük teklif sorgulamasında teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı ve belgelendirilmiş açıklama istenilmesi, isteklilerce yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmesine karşın, şikayete konu ihalede ihale komisyonunca teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen teklif sahiplerinden aşırı düşük açıklaması istenilmeden bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Başvuruya konu ihalede, aşırı düşük sorgulaması yapılmadan teklif fiyatlarının asgari maliyeti karşılamadığı gerekçesiyle ASF Güv. Yem. Gıda İnş. Oto. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin ve Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, ASF Güv. Yem. Gıda İnş. Oto. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 735.500,00.-YTL’lik ve Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 793.800,00.-YTL’lik teklif fiyatlarının ihale konusu işte giysi bedeli dahil edilmeden hesaplanan toplam asgari maliyet tutarı olan 794.651,59.-YTL’nin de altında bulunması nedeniyle söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup, bu hususta idarece düzeltici işlem tesis       edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; söz konusu ihalede teklif tutarı yukarıda hesaplanan ihale konusu işe ait giysi bedeli hariç toplam asgari maliyet tutarı olan 794.651,59.-YTL’nin üzerinde bulunan Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti., Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Arslanoğulları Tem. Yem. Elek. Tic. ve San. Ltd. Şti. –Aslanbey Tem. Med. Tar. Nak. Gıda İnş. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi, Akrep Grup Tem. İlaç. Bil. Mak. Med. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.-Özer Mak. San. Tic. Taah. Ltd. Şti. ortak girişimi, Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Teknik Güv. Tem. Gıda. İnş. Bil. Yaz. Taah. San. ve Tic.  Ltd. Şti., Zengin Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alkan Güv. Tem. İnş. Gıda Taş.  Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin de 10.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile aşırı düşük olduğu belirlenerek değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işe ait giysi bedeli hariç toplam asgari maliyet tutarı olan 794.651,59.-YTL’nin üzerinde bulunan söz konusu tekliflere ilişkin olarak idarece aşırı düşük sorgulaması yapılmadan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuş olup, söz konusu tekliflere ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve yapılan sorgulama sonucunda açıklamaları yeterli bulunmayan veya açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan; 20.07.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında; Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. ve Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin teklif ettikleri tutarların aynı (794.656,80-YTL) olması nedeniyle ihaleye ait idari Şartnamenin 36.3. numaralı alt bendinde yer alan; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenleme uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin iş deneyiminin daha fazla olduğunun idare tarafından tespit edildiği belirtilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ait teklifin belirlendiği ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve Hizmet Alımlarında Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi” başlıklı VIII/K maddesinde; …Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 nci maddesinde ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” denilmektedir. Bu çerçevede; iş deneyim belgesi istenen hizmet alımı ihalelerinde sunulan iş deneyim belgelerinden tutarı en yüksek olan dikkate alınacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin incelenmesi sonucunda,  Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 11 ayrı işe ait iş deneyim belgesi, Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin ise tek işe ait iş deneyim belgesi sunduğu anlaşılmıştır.

 

            Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin sunduğu 11 ayrı işe ait iş deneyim belgeleri incelendiğinde; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Bandırma Hastanesi Baştabipliğince 18.11.2005 tarihinde düzenlenen iş deneyim belgesinin belge tutarı kısmının boş olduğu, Kaman Devlet Hastanesince 06.05.2003 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinde belge tutarı bölümünün yer almadığı, yine Kaman Devlet Hastanesinin 18.11.2004 tarihinde düzenlediği iş deneyim belgesinde para birimi yer almadığından belge tutarı konusunda tereddüt oluştuğu belirlenmiştir.

 

            Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ait söz konusu iş deneyim belgelerinde yer alan  belge tutarına ilişkin eksiklikler giderilmeden her iki istekliye ait iş deneyim belgeleri tutarlarına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, idarenin Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin iş deneyiminin Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyiminden fazla olduğu yönünde verdiği karar mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            İdarece tekliflerin yeniden değerlendirilmesi aşamasında aynı fiyatı teklif eden söz konusu isteklilerin tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi durumunda; sunulan iş deneyim belgelerinden tutarı en yüksek olan dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, Çınar Tur. Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin yukarıda belirtilen iş deneyim belgelerinde yer alan eksikliklerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uyarınca bilgi eksikliği çerçevesinde tamamlatılması suretiyle söz konusu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinden tutarı en yüksek olan dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

             

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul