İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3347
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :8
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3347
Şikayetçi:
 Paket Taşımacılık Sistemleri ve turz. Bilg. Tic. Aş, Basın Ekspres Yolu Çınar Caddesi Nu 4/13 Yenibosna İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok Nu 2 06101 Ulus ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25472
Başvuruya konu ihale:
 2007/51568 İhale Kayıt Numaralı “Yurtdışı Varışlı APG.Lerin Taşınması ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.09.2007 tarih ve 08.16.56.0182/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü’nce 19.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtdışı Varışlı APG.lerin Taşınması ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Paket Taşımacılık Sistemleri ve  Turz. Bilg. Tic. AŞ’nin 03.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.09.2007 tarih ve 25472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sunmuş oldukları M1 ve P1 belgelerinin sadece İstanbul İli içinde geçerli olduğu, yine Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesinin sadece Atatürk Hava Limanı için verildiği bu nedenle de şartnamede istenilen şartları taşımadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki bu şartları sağladıkları, ihalede geçerli teklif kalmadığı için iptal edilen ihale kararının bu nedenle uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptaline ilişkin başvuru iptal gerekçesiyle sınırlı olmak üzere aşağıda incelenmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin a) Adı: Yurt dışı varışlı (Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre acele posta gönderilerinin taşınması ve dağıtımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           

Teknik şartnamenin “Gönderilerin Yükleniciye Teslimi” başlıklı 4 üncü maddesinde, “PTT tarafından yurt çapında kabul edilen tüm APS gönderileri Ankara ve İstanbul’da birer toplama merkezinde üç nüsha düzenlenecek bildirme kağıdı ile imza karşılığı şirket yetkilisine teslim edilecek ve iki nüshası yüklenici yetkilisine verilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte sunulan ve Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen M1 ve P1 yetki belgelerinde, “Bu yetki belgesi İstanbul İli sınırları içinde kargo işletmeciliği ve dağıtım yapmak üzere verilmiştir” ibaresi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin İçişleri Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Hava Kargo Acentası” yetki belgesini teklifiyle birlikte idareye sunduğu anlaşılmıştır. Anılan belgede, yetki verilen havaalanının İstanbul Atatürk Havaalanı olduğu belirtilmektedir.

 

            İdari şartnamenin “Alt yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde, “İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin alt yüklenici çalıştıracağına ilişkin herhangi bir beyanının olmadığı görülmüştür. Bu itibarla Ankara’da yükleniciye teslim edilen gönderilerin İstanbul’a nasıl nakledileceği konusunda başvuru sahibinin teklifinde bir açıklama mevcut değildir. Bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 7 nci maddesinin (o) bendinde, “İsteklinin ihale konusu işi veya kurye ve kargo hizmetlerini uluslar arası alanda yaptığını gösteren belgeler (sicil, izin, ruhsat vb.)”in sunulacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Hava Kargo Acentası” yetki belgesini teklifiyle birlikte idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

Belgenin içeriğine ilişkin olarak 03.10.2007 tarih ve 2671 sayılı yazımıza istinaden Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelen 05.10.2007 tarih ve 371 sayılı cevabi yazıda, Hava Kargo Acentalarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Özel Kuralları belirleyen SHT-150.11 sayılı Havacılık Talimatının 17 inci maddesine atıf yapılarak, “ruhsatlı acentaların kargoları teslim alarak havaalanında ilgili kuruluşlara teslim ettikleri ve aracılık hizmeti yaptıkları” belirtilmektedir.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin bizzat yurt dışında bu işi yapabileceğine ilişkin bir belgenin olmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 18.07.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusu uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul