İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3348
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :9
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3348
Şikayetçi:
 Karakuş Gıda Teks. İnş. Tur. Tavukçuluk San. ve Tic. Ltd. Şti., Bireylül Sanayi Sitesi 29. Sokak Nu 1 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir Devlet Hastanesi, Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad. Nu 218/a 45600 Alaşehir/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26042
Başvuruya konu ihale:
 2007/81438 İhale Kayıt Numaralı “15 Aylık 17 Kişi İle Malzemeler Dahil Yemek Pişirme,dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 08.17.01.0182/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaşehir Devlet Hastanesi’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Aylık 17 Kişi İle Malzemeler Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karakuş Gıda Teks. İnş. Tur. Tavukçuluk San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.09.2007 tarih ve 26042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanıyla şartnameler arasında uyumsuzluk olduğu,

 

            2) İhaleye katılan isteklilerden Ankara Tadım Yemek Fabrikasının sunduğu geçici teminat mektubunun fotokopi olduğu halde değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İhale komisyonu tarafından ihaleye teklif verenlere belgelerin alındığına dair belge verilmediği,

 

            4) Şartnamelerde belirtilen komisyon üyeleriyle ihaleye katılan komisyon üyelerinin farklı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 01.08.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 16.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, 07.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Dokümana yönelik 15 günlük itiraz süresi geçtikten sonra Kuruma başvurduğu için dokümana yönelik bu başvurunu iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde eşik değer tutarları belirtilmiştir.

İhalenin yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen eşik değerin üzerindedir.

Yine anılan Kanunun “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinde, Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü mevcuttur.

 

            Buna göre ihalenin tüm isteklilere açık olarak yapılması gerekmektedir.

 

04.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 6 ncı maddesinde, “İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı” başlıklı 8 inci maddesinde, “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü mevcuttur.

           

            İdari şartnamede belirtilen yerli isteklilere ilişkin düzenlemenin ihale ilanındaki düzenleme ile uyuşmadığı, şartnamede yapılan düzenlemenin anılan Kanun hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte başvuru sahibinin yerli istekli olduğu, bu düzenlemeler nedeniyle bir hak kaybına uğramayarak ihaleye teklif verdiği, ilandaki düzenlemenin mevzuata uygun yapıldığı ve doküman alanlara bu konuya ilişkin olarak “tüm isteklilerin ihaleye girebileceğine” ilişkin idare tarafından açıklama gönderildiği göz önünde bulundurulduğunda yapılan bu yanlışlığın esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye Ankara Tadım Yemek Fabrikası adlı bir isteklinin katılmadığı, Urfa Damak Gıda isimli isteklinin katıldığı, anılan isteklinin de ihale tarih ve saatinde düzenlenen “Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyon tutanağı”nda “Geçici teminat mektubunun fotokopi olduğu, alt yükleniciye ilişkin taahhüdünün olmaması” gerekçesiyle elendiği, üstelik ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan bu kişi olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YönetmeliğininBaşvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru sahibinin anılan tutanakları istediğine dair yazılı bir başvurusu olmadığı tespit edildiğinden bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şartnameleri hazırlayan kişiler ile ihale komisyonu üyelerinin aynı kişiler olacağına ilişkin mevzuatta bir düzenleme mevcut değildir.

 

İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen ihale komisyonu üyeleri ile ihaleye katılan üyeler arasında bir farklılık mevcut değildir. İdari ve teknik şartnamenin sonunda adları ve imzaları bulunan kişilerin ihale komisyonu üyesi olduğuna dair bir ibare de yoktur.

 

Bu itibarla şikayetçinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul