İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3352
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :17
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3352
Şikayetçi:
 Umut Tıbbı Görüntüleme ve Labrt. Grubu Ltd. Şti. Selanik Caddesi No: 45 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Gaziler Cad. No: 468 35120 Yenişehir / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28181
Başvuruya konu ihale:
 2007/3 İhale Kayıt Numaralı “MR Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.10.2007 tarih ve 08.18.11.G014/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MR Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Umut Tıbbı Görüntüleme ve Labrt. Grubu Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarih ve 28181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede firmanın hastaneden herhangi bir ücret talep etmeksizin tüm lisans işlemlerini yapacağı ve bununla ilgili taahhütname vereceği yönünde düzenleme bulunduğu, ihaleye katılacakların ruhsat almaya yeterli olup olmadıkları belirlenmeden sadece taahhütname istendiği, oysa uhdesinde ihale kalan firmanın ruhsat almasının mümkün olmadığı, zira mevzuata göre lisans işlemlerinin tamamlanması için firmanın tüm ortaklarının hekim olması gerektiği,

 

            2) Çekim sayının planlanandan düşük çıkması halinde firmanın ücret talep etmeyeceği, yüksek çıkması durumunda ise ücretlendirmenin çekim sayısı üzerinden yapılacağı yönündeki düzenleme ile idari şartnamede iş artışı ve iş eksilişine ilişkin yer alan düzenlemenin birbiriyle çeliştiği,

 

            3) İdari şartnamede işin yapılacağı yerler için Konak Emlak Müdürlüğünden kiralama yapılarak bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesinin yer aldığı, kiralama işinin de ihaleye tabi olduğu, ilgili firmanın bu yerleri kiralayamadığı durumlarda işi yerine getiremeyeceği, sonucu belirsiz bir şartın düzenlendiği,

 

            4) İdarenin fiyat farkına ilişkin formülünün hatalı olduğu ve bütçe uygulama talimatı fiyatlarının esas alındığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı ve doküman aldığı tarih olan 09.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, incelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul