• Karar No: 2007/UH.Z-3365
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :26
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3365
Şikayetçi:
 Özerbil Gıda Tem. Tur. Güv. Hızm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Necatibey Caddesi Dinç Apt. No:84/15 Demirtepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25996
Başvuruya konu ihale:
 2007/83856 İhale Kayıt Numaralı “İzsu Genel Müdürlük Binası ve Çeşitli Birimlerinin Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 08.16.99.0141/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İzsu Genel Müdürlük Binası ve Çeşitli Birimlerinin Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Özerbil Gıda Tem. Tur. Güv. Hızm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarih ve 25996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

2) İdari şartnamede ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi istenildiği, ancak söz konusu belgenin kapsamının ve içeriğinin belirtilmediği,

 

3) İhale konusu işle benzer iş tanımının aynı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Özerbil Gıda Tem. Tur. Güv. Hızm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 11.09.2007 tarih ve 25996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran 06.09.20007 tarih ve 26915 sayılı karar ile birlikte, aynı tarih ve 29616 sayılı yazıyla ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı, sözkonusu kararların tebliğ tarihinin 10.09.2007 olarak belirtildiği görülmüşür.

 

Ancak, Kurumumuza idareden gelen ihale işlem dosyasından, 10.10.2007 tarih ve 2725 sayılı yazıyla istenilen ve idare tarafından 10.10.2007 tarih ve 4285 yazısının ekinde gönderilen faks iletisindeki bilgi ve belgelerden, 06.09.20007 tarih ve 29615, 29616 sayılarla alınan kararların tebliğ tarihinin şikayetçinin dilekçesinden belirttiği gibi 10.09.2007 olmadığı, anılan kararların tebliğ tarihinin 07.09.2007 olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde;“…İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir…”

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin; “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde; “Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir…

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 20.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 06.09.20007 tarih ve 26915 sayılı kararla birlikte, ihale yetkilisince aynı tarih ve 26916 sayıyla ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı, sözkonusu kararların aynı zarfın içine konularak 07.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararlarına karşı, kararların bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Bu itibarla şikayetçinin iddiaları incelendiğinde, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin çalışacak işçi başına birim fiyat teklif almak üzere 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı,

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin, “İhaleye katılacak firmalar ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olduklarına dair belgelerini teklifleri ekinde sunacaklardır.” şeklinde düzenlendiği, her ne kadar idarece ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak belgenin kapsamı belirtilmemekle birlikte, ihale konusu işin, “İzsu Genel Müdürlük Binası ve Çeşitli Birimlerinin Temizlik Hizmeti” alımı olduğu dikkate alındığında ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak belgenin kapsamının belirtilmemesinin, şikayetçinin iddia ettiği gibi ihaleye teklif vermeyi etkileyecek bir husus olmadığı, 

 

Ayrıca idare tarafından yapılan düzenlemeden, her türlü bina temizlik hizmeti işleri benzer iş kabul edileceği, anlaşıldığından,

 

Şikayetçinin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki, şikayete konu ihalede onsekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, 20.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye onbir isteklinin katıldığı, bu firmalardan dokuzunun teklifinin geçerli sayıldığı, teklifleri değerlendirmeye alınmayan iki isteklinin; teklif mektupları olmadığı için 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata  uygun olarak değerlendirmeye alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul