İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3366
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :28
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3366
Şikayetçi:
 Süpervizor İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşl. İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıd. San. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad.34406/Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27742
Başvuruya konu ihale:
 2007/96587 İhale Kayıt Numaralı “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 08.17.84.0141/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi.” ihalesine ilişkin olarak Süpervizor İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşl. İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıd. San. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarih ve 27742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihinin yazılmamasının, birim fiyat teklif cetvelinde işçilik miktarının saat olarak verilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu ve yapılan bu düzenlemelerden dolayı ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda başka bir isteklinin 10.10.2007 tarih ve 28954 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, bu başvuru üzerine11.10.2007 tarihinde esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul