İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3367
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :29
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3367
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Hükümet Konağı Kat 4 Soma/ MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26511
Başvuruya konu ihale:
 2007/99143 İhale Kayıt Numaralı“Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği (Sulu Yemek) Hizmet Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 08.1727.0148/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği (Sulu Yemek) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bil. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.08.2007 tarihinde yapılan “Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği (Sulu Yemek) Hizmet Alımı” ihalesinde idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde hizmetin ifası için gerekli olan araçlardan en az iki adet kapalı panelvan veya minibüs servis aracının kendi adına veya kiralık olduğunu gösterir ruhsatlarının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen “Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilde bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin alınacağı ilde yemek fabrikası/fabrikaları bulunması veya il sınırları içersindeki yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelmede;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler’’ başlığı altında “İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan araçlardan en az iki adet üzeri kapalı panelvan veya minübüs gibi servis aracının kendi adına veya kiralık olduğuna ait gösterir ruhsatları ibraz edecektir.’’düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

            Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.’’ hükmüne yer verilmiştir.

 

            Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Bu nedenle aracın kendi malı olmaması halinde kiralanacak servis aracına ait ruhsat istenilmesi Yönetmelik hükmüne uygun değildir. Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde noter onaylı taahhütnamenin yeterli olacağı, ihaleye katılım aşamasında aracın kiralanmış olmasının istenilmesinin katılımı kısıtlayıcı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca, taşıma aracının kendi malı olması halinde de tevsik edici belgelerin ruhsat ile sınırlandırıldığı, bu nedenle de anılan Yönetmelik hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde “Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilçede bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası /fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.” düzenlemesi yapılmış olup,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhaleye istekli olarak katılacak firmaların ilçedeki yemek fabrikası ya da fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerinin ibrazının istenilmesi teklif maliyetlerini yükseltmesinin yanında ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Noter onaylı sözleşme yapılması şartı konulması yerine buna ilişkin taahhütname istenilmesi uygun olacaktır.

 

            İhale dokümanında yukarıda belirtilen aykırılıklar rekabeti engelleyici, katılımı kısıtlayıcı, teklif verilmesini zorlaştırıcı nitelikte olup, hatta yapılan söz konusu düzenlemeler nedeniyle ihaleye iştirak eden iki firmanın da değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet verilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.           

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul