İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3368
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :32
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3368
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti., Musalla Bağları Mahallesi Şehit Ahmet Değerli Sokak Akgül Sitesi No:107/a KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Özel İdaresi Satınalma Müdürlüğü, Horozluhan Mh. İstanbul Yolu Üzeri No:78 42040 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26271
Başvuruya konu ihale:
 2007/120462 İhale Kayıt Numaralı “(2. Grup) Otobüs Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.19.0168/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Özel İdaresi Satınalma Müdürlüğü’nce  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “(2. Grup) Otobüs Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26271 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 10.maddesinin “f” bendi gereğince ihale dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

            İdarece alınan 27.08.2007 tarihli komisyon kararında; 2.grup 44 kişilik 4 adet “Otobüs Kiralama İşi” ihalesinde ihaleye dört firmanın teklif verdiği, kısmi teklife açık söz konusu ihalede 1 ve 11.Güzergahın Çiçek Turizm İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti. ve 7 ve 10.güzergahın ise Turanlar Turizm San.Tic.Ltd.Şti üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 7 ve 10. güzergahla ilgili olarak idareye ihalenin üzerinde bırakıldığı Turanlar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. ile ilgili olarak daha önce aynı idare tarafından yapılmış bir ihaleye girdikleri, ihalenin adı geçen firma üzerinde bırakıldığı, ancak sözleşmeye gelmedikleri için geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ve yasaklanmaları için belgelerin İçişleri Bakanlığına gönderildiği ve bu durumda isteklinin söz konusu idare bünyesinde 5 yıl süre ile ihalelere teklif veremeyeceği hususlarında şikayette bulunulmuştur. İdarece bu şikayet üzerine Konya Ticaret Sicil Memurluğuna gönderilen 20.09.2007 tarihli dilekçe ile Turanlar Taşımacılık Eğitim Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti’nin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının a ve b bentlerine göre durumunun sorulduğu, Konya Ticaret Sicil Memurluğu’nun 20.09.2007 tarihli cevabında ise; adı geçen şirketin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a) bendinde belirtilen iflas eden, tasfiye olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden veya işlerini askıya alan; (b) bendinde belirtilen iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen veya alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan şirketlerden olduğuna dair herhangi bir belge ve bilgiye yazının tarihi itibariyle rastlanmadığı belirtilmiştir.

 

            İdarece Turanlar Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ile 04.09.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden; daha önce aynı idare tarafından yapılan 4 adet 44 kişilik otobüs kiralama ihalesine ilişkin olarak yine başvuru sahibince idareye 21.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu ve bu şikayete idarece verilen cevapta ise;16.04.2007 tarihli ve 2007/41047 ihale kayıt nolu ihalenin en avantajlı teklifi veren Turanlar Turizm Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı ve anılan firmanın sözleşmeye davet edildiği, ancak sözleşmenin son günü kendilerine başvurulduğu ve otobüslerin temin edilememesi sebebiyle sözleşme imzalayamayacaklarının bildirilmesi üzerine kendilerince geçici teminatlarının irat kaydedilerek İçişleri Bakanlığı’na yasaklanmaları için yazı yazıldığı belirtilmiştir.

 

            Buna rağmen 22.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye söz konusu firmanın iştirak ettirildiği ve ihalenin Turanlar Turizm Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

                       

İdarece daha önceki ihalede Turanlar Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin sözleşme imzalamaya gelmemesi durumunda geçici teminatının gelir kaydedilerek yasaklama işlemlerinin başlatılması mevzuata uygun olmakla birlikte aynı idarenin bir sonraki aynı konulu ihalesinde söz konusu firmanın katılımının kabul edilmesi, ihalenin adı geçen firma üzerinde bırakılması ve hatta sözleşme imzalanması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Öte yandan incelenen ihalenin 22.08.2007 tarihinde yapıldığı, idareye 31.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, sözleşmenin 04.09.2007 tarihinde imzalandığı ve bundan sonra idarenin 05.09.2007 tarihinde şikayete cevap verdiği belirlenmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin şikayet başvurusu üzerine inceleme’’ başlıklı 10 uncu maddesinde de ilgili Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç (ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar ve ilgili sürelere uyulması), idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı belirtilmektedir.

 

            İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 05.09.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar vermeden önce Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 04.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin  ve ihale kararının iptali ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliğiyle karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul