İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3369
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :34
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3369
Şikayetçi:
 Ankel İnş. Temz. Medk. B.Sayar .Rekl. Paz. ve Sos. Hizm. Ltd.Şti., Güvenlik Caddesi No: 80/16 A.Ayrancı Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi, Mutluevler Mh. Nazlı Cd. No. Bila Çekirge Osmangazi /BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28960
Başvuruya konu ihale:
 2007/90621 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 08.18.50.0168/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Devlet Hastanesi tarafından 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankel İnş. Temz. Medk. B.Sayar .Rekl. Paz. ve Sos. Hizm. Ltd.Şti.’nin 10.10.2007 tarih ve 28960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak 17.09.2007 tarihinde  idareye şikayet dilekçelerini sunduklarını, idarenin cevabında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesindeki süreyi aştıklarından dolayı dilekçelerinin değerlendirmeye alınmadığı, bu durumun kanun hükümlerine aykırı olduğu ve mağduriyetlerine yol açtığı, ayrıca aşırı düşük sorgulamasına verdikleri açıklama yazısında ihale dokümanında belirtilen maliyet kalemlerini belgeli olarak açıkladıklarını, buna rağmen ihalenin firmaları üzerinde bırakılmadığı, bu durumun da idari şartnamenin 36.1 maddesine ve Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 2/a bendi uyarınca imzalanmamış olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda başka bir isteklinin 04.10.2007 tarih ve 28269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, bu başvuru üzerine 05.10.2007 tarihinde esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul