• Karar No: 2007/UH.Z-3372
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :40
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3372
Şikayetçi:
 Kıvılcım Medikal Ltd. Şti., Hızırbey Mah. Hastane Caddesi No:108/d ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü, Eğirdir Yolu Üzeri Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26631
Başvuruya konu ihale:
 2007/107272 İhale Kayıt Numaralı “4 Kişilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 08.17.37.0203/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce 31.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kişilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kıvılcım Medikal Ltd. Şti.,’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.09.2007 tarih ve 26631 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okulunun pansiyon binası (yemekhane, yatakhane temizlik ve yemek pişirme) işleri hizmet alımı” fiziki miktar ve türü; “17 eylül 2007-19 haziran 2008 tarihleri arasında çalıştırılacak (1 aşçı+ 3 temizlikçi) toplam 4 işçi” düzenlemesi,

 

           Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3 Ancak personele ödenecek yol, yemek ve giyecek gibi giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyet toplamının (yemek, yol ve giyim bedeli hariç) 26.464,00 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye, Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti.’nin 26.092,49 YTL, başvuru sahibi Kıvılcım Medikal Ltd. Şti.’nin ise, 26.464,00 YTL fiyat teklif ettiği tespit edilmiştir.

 

            İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; 31.08.2007 tarih ve 306 sayılı yazı ile, ihalede en düşük teklifi sunan Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti.’ne  ihale konusu hizmet alımını teklif ettiği bedele yapıp yapamayacağının sorulduğu,  Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihli yazı ile hizmeti aksatmadan meydana gelebilecek tüm masrafların karşılanacağını beyan ettiği, ihale komisyonunca bu açıklamanın yeterli görülerek ihalenin Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H “Aşırı Düşük Teklifler, b) Hizmet Alımlarında” başlıklı maddesinde, “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Tespit edilen asgari toplam maliyet rakamının 26.464,00 YTL olduğu dikkate alındığında, Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari toplam maliyetin altında kaldığı, Kıvılcım Medikal Ltd. Şti.’nin teklifinin de idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemlerine  (yol, yemek ve giyecek) ilişkin olarak bedel öngörülmediği için değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Koray Gıda Temizlik Ltd. Şti. ve Kıvılcım Medikal Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul