İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3373
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :41
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3373
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 Gop ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabaş Mahallesi 41040 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 1702.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/95232 İhale Kayıt Numaralı “17 Eylül 2007 13 Haziran 2008 Tarihleri Arasında Paket Yemek Alım ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.17.02.0203/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “17 Eylül 2007 13 Haziran 2008 Tarihleri Arasında Paket Yemek Alım ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin  12.09.2007 tarihli yazılı başvurusu üzerine düzenlenen Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 24.09.2007 tarih ve 2007/AK.H-1702.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

          1) İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde yer alan, en az beş kapalı kasa yemek taşıma aracının bulundurulacağına, araçlar kiralık ise noter onaylı kira sözleşmelerinin sunulacağına  ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

          2) İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde, iştirakçi adına düzenlenmiş il sınırları içerisinde yemekhane açılış ruhsatı istenmesinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

          3) İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde, İhale tarihinden önceki 3 ay içerisinde alınmış olan  TSE 266´ ya göre su analizlerinin yapıldığına dair belgelerin istenmesinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

24.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde “Bu işin yerine getirilmesinde en az beş kapalı kasa yemek taşıma aracı (Araçlar kendi malı ise amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile tevsik edilir. Eğer araçlar kiralık ise, araçların noter tasdikli kiralık sözleşmeleri sunulması gerekir.) bulundurulacaktır.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde “Bu işin yerine getirilmesinde en az beş kapalı kasa yemek taşıma aracı (Araçlar kendi malı olabileceği gibi noter tasdikli kiralık sözleşmesi ile kiralanabilir.) bulundurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerden, işin yerine getirilmesi için en az beş kapalı kasa yemek taşıma aracı bulundurduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri, bu araçlar kendi malı değilse noter onaylı kira sözleşmelerini sunmaları istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme ise ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine, tesis ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır. Sunulacak taahhütname hususunda sınırlayıcı tek unsur ise, taahhütnamenin noter onaylı olması zorunluluğudur. Bu nedenle, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine, tesis ve ekipmanın taahhütname yoluyla temin edilmesine olanak tanınmaksızın isteklilerden, “araçlar kendi malı değilse noter onaylı kira sözleşmelerini”  sunmalarının istenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            24.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde “İştirakçi adına düzenlenmiş yemekhane açılış ruhsatı (İl sınırları içerisinde)” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde “İştirakçi adına düzenlenmiş yemekhane açılış ruhsatı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanında yer alan “il sınırları içerisinde” ibaresi Kamu İhale Bülteninde düzeltme ilanı yapılmaksızın 07.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamedeki metinden çıkartılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerden, kendisi adına düzenlenmiş yemekhane açılış ruhsatının istenilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme ise ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine, tesis ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine, tesis ve ekipmanın taahhütname yoluyla temin edilmesine olanak tanınmaksızın isteklilerden, “iştirakçi adına düzenlenmiş yemekhane açılış ruhsatını  sunmalarının istenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.    

 

 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

24.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde “TSE 266´ ya göre su analizlerinin yapıldığına dair belgelerin aslı (İhale tarihinden önceki 3 ay içerisinde alınmış olacak)” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde “TSE 266´ ya göre su analizlerinin yapıldığına dair belgelerin aslı” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İhale ilanında yer alan “İhale tarihinden önceki 3 ay içerisinde alınmış olacak” ibaresinin Kamu İhale Bülteninde düzeltme ilanı yapılmaksızın 07.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamedeki metinden çıkartılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

 “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı  altında “... Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi öngörülmüştür. İhale ilanlarında 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine aykırı hususların  bulunması durumunda ise, ihale ilanının yayımlanmasından sonraki 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması kuralının istisnası olan zeyilname düzenlenmesi işlemi, yalnızca ihale dokümanı açısından mümkün olup, ihale ilanlarında zeyilname ile değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu bakımdan, idarece ihale dokümanının ilana yansıyan bir hükmüne ilişkin olarak düzeltme ilanı yapılmaksızın, düzenlenen bir zeyilname ile, ihale dokümanının hem ilanda hem de idari şartnamede yer alan bir düzenlemenin kaldırılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu hizmet alımının “paket yemek alımı ve dağıtımı” olduğu, TS 266 standardının insani tüketim amaçlı içme sularına ilişkin olarak hazırlanan bir standart olduğu, ihale konusu hizmet alımının yerine getirileceği yemek üretim tesisinde kullanılacak olan suyun kalitesinin sözleşmenin uygulanması sürecinde periyodik veya periyodik olmayan zaman aralıklarında denetlenmesi gereken bir husus olduğu ve ihaleye teklif veren üç istekliden ikisinin teklifinin bu standarda ilişkin belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, bu düzenlemenin ihalede rekabet ortamının oluşmasını engellediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul