İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3374
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :42
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3374
Şikayetçi:
 Veysel Kumargal, ADK Hizmet Gurubu İstasyon Caddesi Hallaç Hüseyin Sokak Tatsu Pasajı No: 4/40 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No: 16 34630 Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26180
Başvuruya konu ihale:
 2007/100153 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 08.17.11.G014/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediyesi’nce 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Veysel Kumargal-ADK Hizmet Gurubu’nun 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede çalıştırılacak personel için çalıştıklarına ya da çalıştırılacaklarına dair belgeler istendiği, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Anahtar personel yönünden yapılan düzenlemeden hangi belgelerin istendiği ve anahtar personel ile ne kastedildiğinin anlaşılamadığı, 

 

            3) İdari şartnamede bir adet benzer iş deneyimli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma ve Merkezi (ÇASGEM) tarafından verilmiş A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası sahibi  çevre mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlendiği, ÇASGEM’in 1,5 yıldır talep kabul etmediği ve talepleri karşılayamadığı, Danıştay kararına göre de yetkisinin bulunmadığı, ÇASGEM’in internet sitesinde yayınladığı sertifika sahibi uzman listesine ekte yer verdiklerini, buna göre dünyada ÇASGEM tarafından A sınıf sertifika verilmiş üç çevre mühendisi bulunduğu, bu nedenle düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, ayrıca iş güvenliği uzmanının mevzuatı gereği mesai saatinde teknik personel olarak iş yerinde görev yapma zorunluluğu bulunduğundan anahtar teknik personel olarak öngörülmesinin mümkün olmadığı,

 

            4) Teknik şartnamede istenilen “konteynır”ların mülkiyeti konusunda düzenleme yapılmadığı, maliyetin tümünün mü yoksa amortisman giderinin mi teklife dahil edileceğinin anlaşılamadığı,

 

            5) Teknik şartnamede, belediye sınırlarına ekleme yapılması veya yeni yerleşim alanı açılması halinde işin tüm alanlarda devam edeceği, ek ödeme talep edilemeyeceğinin belirtildiği, bu durumun belirsizlik oluşturduğu, idarenin genişleyen alan için ayrıca yaklaşık maliyet belirleyerek ihale yapması gerektiği,

 

6) Teknik şartnamede araçların 2250 km, birim fiyat teklif cetvelinde ise 3000 km. yapacağının belirtildiği, bunun çelişkiye yol açtığı,

 

7) İdarece istenen araçların “adet bazında” aranan kendi malı olma oranının % 27,3 olduğu, bu düzenlemelerin kendi malı olma şartının aranmaması gerektiğine ilişkin mevzuat hükmüne ve temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

1)     Organizasyon yapısına dair bilgi ve/veya belgeler

2)     ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler

3) isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler iş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

4)  Söz konusu ihale kapsamında çalıştırılmak üzere en az 3 (üç) yıl deneyimli 1(bir) adet Çevre Mühendisi veya Çevre Yüksek Mühendisi´ni  en az 5 yıl deneyimli 50 adet Şoför, Araçlarda çalıştırılmak üzere 150 adet yardımcı personel, 330 adet süpürgeci personel, 20 adet operatör işin başında ekip başı, bölge kontrolörü ve idareci yüklenici tarafından tedarik ettirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  hükmü yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenleme ile anılan mevzuat hükmü birlikte değerlendirildiğinde; idarece öngörülen personelin çalıştığına veya çalıştırılacağına dair hangi belgelerin istendiğinin açıkça düzenlemediği ve öngörülen personelin tedarik ettirileceğinin belirtildiği tespit edilmiş olup, idarece bu yönde belge veya taahhütname istenmemesi gerektiğinden “ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler” şeklinde yapılan genel düzenlemenin anılan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı, isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

                Anahtar Teknik Personele ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;”İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmek için 1 adet benzer iş deneyimli Çevre Mühendisi veya Çevre Yüksek Mühendisi(A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Sahibi-ÇASGEM tarafından verilmiş) anahtar teknik personel olarak aranır. Anahtar Teknik Personel´in ihale tarihi itibariyle bünyesinde çalışıyor olması şarttır. Belirtilen teknik personelin deneyim süreleri; ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle kanıtlanacaktır. Söz konusu personelin, istekli bünyesinde çalıştığı ise sosyal güvenlik kurumu onaylı pirim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu ihale kapsamında anahtar teknik personel olarak iş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası sahibi Çevre Mühendisi aranmasının nedeni şöyle açıklanabilir:

Katı Atık sektörü(atık toplama projelendirilmesi, toplanması, atıkların toplanması, taşınması ve transfer edilmesi veya bertaraf tesisine nakli) ile ilgili akademik olarak, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümleri eğitim vermektedir.

Bu işin kapsamında projelendirme, arazide atık toplama nakli mevcut olmasından ötürü işin teorik eğitimini almış olan Çevre Mühendisi´nin işin anahtar teknik personel olarak istenmesinin yararlılığı kaçınılmazdır. Ayrıca bu iş, fabrika gibi kapalı bir mekan içinde değil, geniş arazi üzerinde, halkın yaşam alanı içinde, araç ve iş makineleri ile yapılmasından ötürü iş güvenliğinin de öneminin büyük olduğu aşikardır.

4857 Sayılı iş Kanunu´nun 82. maddesi uyarınca, 50´den fazla işçi çalıştıran iş yerleri ili ilgili kapsamda, iş güvenliği görevlisi mühendis bulundurma zorunluluğu açıkça yazılıdır. Beşinci risk grubunda yer alan çöp hizmetleri işlerinin iş güvenliği uzmanlığı A Sınıfı Sertifikalı iş Güvenliği Uzmanları dışında diğer B ve C grubu sertifikalı iş Güvenliği Uzmanlarının yetki alanı dışında olmasından iş Güvenliği görevlisi mühendisi A sınıfı sertifikalı olması zorunludur.

Yukarıdaki açıklamalardan dolayı 1 adet A Sınıfı Sertifikalı iş Güvenliği Uzmanı Çevre Mühendisi istenmektedir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

           

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemede, anahtar teknik personele ilişkin asgari deneyim süresi öngörülmemesine rağmen deneyim süresiyle ilgili olarak “Belirtilen teknik personelin deneyim süreleri; ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle kanıtlanacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde ise, “anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda” şeklinde ifadeye yer verilerek, deneyime ilişkin düzenleme yapılması halinde tevsik edici belgeler isteneceği belirtildiğinden, idarece yapılan düzenlemenin çelişkiye yol açtığı anlaşılmıştır.

 

Yine idarece yapılan düzenlemede, anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun sadece sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edileceği yönünde düzenleme yapıldığı ve yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile de tevsik edilebileceği şeklinde alternatifli düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesinin de tevsik edici belge olarak düzenlemede yer almamasının tereddüde yol açtığı anlaşılmıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece anahtar teknik personele ilişkin olarak, “isteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmek için 1 adet benzer iş deneyimli Çevre Mühendisi veya Çevre Yüksek Mühendisi(A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Sahibi-ÇASGEM tarafından verilmiş) anahtar teknik personel olarak aranır” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 02.10.2007 tarih ve B.13.1.ÇAS.0.00.00.72/227-1885 sayılı yazısında; “Danıştay 10. Dairesinin kararı nedeniyle İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince gerçekleştirilen sertifika programına ara verildiği, Danıştay kararından önce gerekli şartları yerine getiren çevre mühendisi üç kişinin A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesini almaya hak kazandığı” belirtilmektedir.

 

4857 sayılı İş Kanununun İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar başlığını taşıyan 82 nci maddesinde, “Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

 

20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası” başlığı altında,

 

a) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az on yıl çalışmış mühendis veya teknik elemanlara istekleri halinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak en az sekiz yıl görev yaptığını belgeleyen ve Bakanlıkça açılacak sınavda başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.” hükmü ile, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasının kimlere ve hangi şartlarda verileceği belirlenmiştir.

 

Ancak, Danıştay 10. Dairesinin 28.03.2006 tarih ve 2004/6075 E 2006/2159 K sayılı kararı ile anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki "iş güvenliği uzmanı" tanımı ile 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin iptal edilmesi nedeniyle 28.03.2006 tarihinden bu yana sertifika verilemediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, 28.03.2006 tarihinden önce verilen sertifikaların dışında sertifika verilmesi imkanı bulunmaması ve 4857 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde sayılan mühendislerin yapabileceği ihale konusu işin belirli sayıdaki mühendis grubu ile sınırlandırılmış olması, düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünde yer alan “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” hükmüne ve ayrıca, bu düzenlemeye göre A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasının verilebilmesi için en az 10 yıl ve 8 yıl gibi mesleki tecrübenin ispatlanması gerektiği, anahtar teknik personel için 5 yıldan fazla mesleki tecrübe istenilmesi sonucunu doğurduğu, bu durumunun ise, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yer alan “yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür.” hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            İş güvenliği uzmanının anahtar teknik personel olarak belirlenemeyeceği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; “İşverenler, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler. İş güvenliği uzmanlarının,  bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlanır.İş güvenliği uzmanları bu süre içersinde başka bir işle görevlendirilemezler.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak, anılan Yönetmelik hükmü Danıştay Kararı ile iptal edildiğinden bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; yüklenici tarafından iş süresince idare tarafından istenilen şekilde giydirilmiş 350 adet 800-1100 konteynırlarının idarece belirlenen yerlere teslim edileceği, bu konteynırların evsel nitelikli çöplerin toplanmasıyla alakalı ton fiyatına dahil olacağı, bu konyetnırlar dışında 40 adet 3200 litrelik yer üstü konteynırlarının(özellikleri şartnamede ve ekindeki belgelerde belirtilmiş) da idareye teslim edileceği ve bu konteynırların özel konteynırlardan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ile alakalı ton fiyatına dahil edileceği belirtilmiştir.

 

Yine aynı şartnamenin 3.01 maddesinde; eksik konteynırların tamamlanması ve mevcut konteynırlardaki bakım ve onarım işlerinin 5 inci maddedeki hükümler çerçevesinde yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

 

            Yukarıda yapılan düzenlemeler; idari şartnamede belirtilen makine ve teçhizata tablosunda belirtilen kendi malı olma oranları da dikkate alınarak, isteklilerin mevcut makine ve ekipmanlarına göre, tekliflerine giydirme ve amortisman bedelini veya kira bedelini tekliflerine yansıtmalarına bir engel bulunmadığı, düzenlemenin teklif hazırlanmasını engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale kapsamındaki iş ve hizmetlerin yapılacağı alan Belediyemiz sınırlarında gösterilen bölgedir. Bu alanlarla ilgili belediyemiz yerleşim alanlarını gösteren bir harita yükleniciye yer teslimi ile verilecektir. Belediyemiz sınırlarına yapılacak ekleme, yeni yerleşim alanları vb. tüm alanlarda madde-1’de belirtilen hizmetler gerçekleştirilecektir. Yüklenici çalışma alanının artması nedeni ile talepte bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece sözleşme kapsamında yer almayan mahallerin daha sonradan hizmetin görüleceği alanlara eklenmesi, ihalesiz ve bedelsiz iş gördürme anlamına geleceğinden bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 3.12 maddesinde, 5 adet kontrol aracının ayda 2.250 km. yol yapacağı, doküman eki olan “birim fiyat teklif cetveli tarifleri” başlıklı açıklama içeren belgede ise kontrol araçlarının 3.000 km. yol yapacağının belirtildiği tespit edilmiş olup, anılan düzenlemelerin çelişkili ve teklif verilmesini etkileyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; istenen asgari makine ve teçhizata ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “ İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü ve idarece yapılan düzenlemede yer alan toplam araç sayısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, kendi malı olma şartı getirilen araç sayısının rekabeti engelleyecek nitelikte ve anılan hükme aykırı olmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin  iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul