• Karar No: 2007/UH.Z-3376
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :45
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3376
Şikayetçi:
 V.İ.P. Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. ve Org. Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi B Blok No:260 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27725
Başvuruya konu ihale:
 2007/93436 İhale Kayıt Numaralı “547 Günlük Yemek Temini ve Servisi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 08.17.82.G017/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “547 Günlük Yemek Temini ve Servisi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak V.İ.P. Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. ve Org. Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27725 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 5.6.3 maddesinde “Günlük verilecek ana yemek seçmeli iki çeşit hazırlanacak olup, yemeklerin isimleri ve sözleşme süresince verilecek gün miktarı teknik şartname Ek-7’de yazılıdır” ifadesin yer aldığı, ancak teknik şartnamenin Ek-7 kısmında sadece hangi yemeklerin kaç gün verileceğinin belirtildiği, bu  ifadeler neticesinde teklif fiyatını oluştururken seçmeli olarak çıkarılacak iki ana yemeğin her birinden kaç sayıda yemek çıkarılacağının anlaşılamadığı, bu durumun ihaleye katılacak istekliler açısından tereddüt oluşturduğu ve ihale dokümanının 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen temel ilkeleri ihlal eder nitelikte hazırlandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türü olarak; 547 gün süre ile 356 iş günü için 712.000 mönülük ana yemek temini ve servisi hizmeti ile 20.000 adet İGDAŞ pikniği yemek temini, 6.000 adet özel yemek temini ve 5.000 adet kokteyl temini ve servisi hizmetleri olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Yemek:Tek olarak doğrudan tüketilen ya da aşçı marifeti ile teknik ve sanat kurallarına göre birleştirilip ve pişirilerek yenebilecek hale gelmiş gıda maddeleri ya da karışımlardır.

 

Mönü:Bir öğünü oluşturan en az dört çeşit yemek ve dört çeşit salatalık malzemeden mürekkep, İGDAŞ tarafından günlük bazda aylık olarak hazırlanan yiyecekleri gösteren çizelgedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “5.6. Mönü Listesi” başlıklı maddesinde, “5.6.1 Yemek mönüleri bir önceki ayın 20. günü (tatil olması durumunda bir sonraki ayın ilk iş günü) günlük bazda aylık olarak İGDAŞ tarafından Ek:7’deki listeden seçilerek yükleniciye teslim edilecektir. Herhangi bir yemek malzemesi, mevsimsel koşullardan ya da kontrol teşkilatı tarafından kabul edilecek bir sebepten (sebep belgelenecektir) dolayı bulunmadığı takdirde, yüklenicinin yazılı talebi ile bir mönü değişikliğine gidebilir. İGDAŞ mönüde yazılı herhangi bir yemeği benzer bir yemek ile değiştirebilme hakkını saklı tutar ve değişiklik yapacağı takdirde 2 (iki) gün önceden yükleniciye sözlü olarak bildirir. Yüklenici, İGDAŞ’ın bilgisi dışında yemek listesinde değişiklik yapamaz.”

 

5.6.2. Yüklenicinin ürettiği bir kişilik günlük yemek öğününde;

1) Çorba çeşitleri,

2) Ana yemek olarak et yemeği veya etli sebze-bakliyat yemeği çeşitleri,

3) Pilav, makarna, börek vb. çeşitleri,

4) Tatlı, meyve veya içecek çeşitlerinden birisi,

5) Salata (mevsim ve o günkü mönüye uygun nitelikte hazırlanmış asgari dört çeşit),

6) Yeterince ekmek (kişi başı 100 gr. Pişmiş olacak şekilde) bulunacaktır.

 

5.6.3. Yemekler taze, kaliteli ve sıhhi olacaktır. Ana yemek olarak haftada 4 gün et yemeği, 3 gün etli sebze ya da bakliyat yemeği verilecektir. (Hafta sonu (cumartesi/pazar) 1  gün et, 1 gün etli sebze-bakliyat yemeği verilecektir. Günlük verilen ana yemek seçmeli iki çeşit hazırlanacak olup, yemeklerin isimleri ve sözleşme süresince verilecek gün miktarları Ek:7 de yazılıdır. Sebze yemeklerinde mevsimine uygun sebzeler kullanılacaktır. Buna göre verilecek 547 günlük ana yemek çeşit miktarı aşağıda mevcuttur,

 

Toplam yemek günü

547/7=78 hafta +1 gün

Et yemeği miktarı

78x4=312 gün

Etli sebze ya da bakliyat yemeği miktarı

78x3=234+1 gün

düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Gıdaların niteliği” başlıklı 7 nci maddesinde yemek üretiminde kullanılacak malzemelerin nitelikleri ve gramajına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Teknik Şartname ekinde yer alan 1 No’lu ekte yemek gramaj ve teknik özelliklere yer verilmiştir. Teknik Şartnamenin 7 No’lu ekinde ise; çorbaların, ana yemeklerin, pilav-börek-makarna ve tatlı-içecek ve meyveler ile salata çeşitlerinin ne olduğu düzenlenmiştir. Söz konusu 7 No’lu ekte; ana yemekler, et yemekleri ve etli sebze ve bakliyatlar olarak iki kısma ayrılmış olup etli yemeklerden 624 gün miktarı, etli sebze ve bakliyatlardan da 470 gün miktarı kadar farklı adlar altında çıkarılacak ana yemeklerin çeşitleri ve gün miktarlarını içeren bir yemek listesinin hazırlandığı görülmüştür.

 

            Sonuç olarak; alınacak hizmete ilişkin olarak yüklenicinin ürettiği bir kişilik günlük yemek öğününde bulunacak yemekler yukarıda aktarılan Teknik Şartnamenin 5.6.2.maddesinde belirtilmiş ayrıca ana yemek olarak hazırlanacak et yemekleri ve etli sebze ve bakliyatlar iki kısma ayrılmış ve bu ana yemeklerin çeşitleri ve gün miktarlarını içeren Teknik Şartnamenin 7 No’lu ekinde bir yemek listesinin hazırlandığı anlaşıldığından başvuru sahibince, teklif fiyatını oluştururken seçmeli olarak çıkarılacak iki ana yemeğin her birinden kaç sayıda yemek çıkarılacağının anlaşılamadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul