• Karar No: 2007/UH.Z-34
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-34 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-345 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :45
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-34
Şikayetçi:
 Ulusoy Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Mevlana Cad. Yahya Kemal Sokak No: 3 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi, Kavakdibi Mevkii 55500 Çarşamba/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2006 / 39266
Başvuruya konu ihale:
 2006/146840 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 15 Kişi (1 Sorumlu, 14 Güvenlik Görevlisi) ile Hastane Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2006 tarih ve 08.16.84.0182/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi’nce 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 15 Kişi (1 Sorumlu, 14 Güvenlik Görevlisi) İle Hastane Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ulusoy Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 24.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2006 tarih ve 39266 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyeti karşılayamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarının ve türünün 15 kişi (1 sorumlu, 14 güvenlik personeli) ile hastane güvenlik hizmeti olduğu belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2 İşin süresi 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 tarihleri arasında 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günüdür.”,

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, “26.3. Ayrıca, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, çalışacak personelin yol giderleri nakdi olarak, giyim giderleri ayni (teknik şartnameye uygun olacak) karşılanacak olup bu giderler de dahil her türlü yasal ve zorunlu giderler teklif fiyata dahildir.

a)      Personele verilecek yol hizmeti günlük 1 geliş 1 gidiş olarak karşılanacaktır.

(26 gün x 2 YTL x 12 ay= 624 YTL yıllık bir kişi)

            b) Personele verilecek giyim cins ve miktarı;

 

Gömlek (2 yazlık- 2 kışlık)

4 adet

Pantolon (2 yazlık- 2 kışlık)

4 adet

Kravat

2 adet

Mont

1 adet

Ayakkabı

1 adet

Kışlık bot

1 adet

Kazak

1 adet

Kep ve bere (1’er adet)

2 adet

kaban

1 adet

 

c) Yüklenici firma bünyesinde çalıştıracağı sorumlu için asgari ücretin %25 (yüzdeyirmibeş)’i oranında fazla ödeme yapacaktır.

 


 

26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’dir.” düzenlemeleri yer almaktadır. 

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde işin asgari işçilik maliyet tutarı 14 personel için 121.382,86 YTL ve personel sorumlusu için asgari ücretin %25 fazlası olarak 10.644,39 YTL ve toplamda 132.027,25 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhaleye en düşük teklifi sunan Ufi Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 130.652,00 YTL fiyat teklif ettiği, idarenin 10.11.2006 tarihli yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında aşırı düşük bulunan bu teklifin bileşenleri hakkında açıklama istendiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan istekli tarafından idareye verilen 15.11.2006 tarihli cevabi açıklama yazısında;

 

Maliyet Kalemi

Tutar (YTL)

14 personel için ücret gideri

108.388

,56

Sorumlu personel (1 Kişi)

9.677

,55

Yol bedeli

9.360

,00

Giyecek bedeli

285

,21

TOPLAM

127.711

,32

Sözleşme gideri

2.554

,22

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası

378

,00

TOPLAM BEDEL

130.643

,54

İşletme karı

8

,46

VERİLEN TEKLİF

130.652

,00

 

Şeklinde açıklama verildiği görülmektedir.

 

Anılan isteklinin bu açıklaması idare tarafından yeterli bulunarak ihale bu istekli üzerinde bırakılmıştır.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve ihale tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.

 

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

 

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

    

Teknik şartnamenin “Uyulacak esaslar” başlıklı 5 inci maddesinde, “ccc) Hastanemizde yüklenici tarafından kurulacak olan gece devriyelerinde kullanılan Ton Kalem tanıtım noktasına uyarlı 3 adet PTK 402 model ton kalemi (Akıllı kalemi) ve bilgisayara uyumlu 12 adet ton yuvasını yüklenici temin edecek olup, arızalanması durumunda tamir ve bakım ücretleri yükleniciye ait olup, faal durumda bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır .

 

Yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde isteklilerin tekliflerinde maliyet hesabına katmaları gereken 3 adet PTK 402 model ton kalemi (Akıllı kalemi) ve bilgisayara uyumlu 12 adet ton yuvasının açıklama yazısında dikkate alınmadığı, bir maliyet kalemi olarak kabul edilmediği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “Uyulacak esaslar” başlıklı 5 inci maddesinde, “c) Yüklenici firma çalıştıracağı personellerin çalışma saatlerini ve esaslarını hastane idaresinin tayin edeceği usuller çerçevesinde uygulamaya koyacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan şartnamenin “Özel güvenlik hizmetleri mesai saatleri ve zamanı” başlıklı 10 uncu maddesinde, “Yüklenici firma, özel güvenlik hizmetleri işlerinde çalıştıracağı işçilerin günlük çalışma sürelerini iş kanunu kapsamında her bir işçiyi günde 7,5 saat, haftada 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacaktır. Firma çalışanlarının hangi gün ve saatlerde hangi birimde ve hangi işleri yapacakları hastane idaresi tarafından aylık olarak nöbet listesi şeklinde belirlenecektir. Güvenlik hizmetleri hastanenin bütün birimlerinde 24 saat kesintisiz devam edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.“ hükmü bulunmaktadır.

         

            İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilmesi ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanması gerekmekte iken ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Anılan isteklinin açıklama yazısında bu konuya ilişkin bir maliyet kalemi belirtilmemiştir.

 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif kapsamında açıklama yazısının şartnamelerde idare tarafından istenilen gider kalemlerinin hepsini içermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın yeterli bulunmasının mevzuata aykırı olduğu ve şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesi çerçevesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacak personel sayısına ilişkin şartnamelerde bir düzenleme yapılmaması isteklilerin sağlıklı teklif vermelerini engelleyici nitelikte olduğundan bu şekildeki dokümanla ihaleye devam edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Teknik şartnamenin “İşçilerin nitelikleri ve istenilen belgeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (i) bendinde, sorumlu personelin en az iki (2) yıllık üniversite mezunu olacağı, “Uyulacak hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin (q) bendinde ise ekip sorumlusunun en az lise mezunu olacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere teknik şartnamenin iki maddesi birbiriyle çelişmektedir.

 

2) Ara karar niteliğindeki 10.11.2006 tarihli ilk ihale komisyon kararında ihaleye en düşük teklifi veren Ufi Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin ihale belgeleri arasında sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun başka bir firma adına düzenlendiği, idare tarafından yapılan inceleme sonucunda, teminat mektubunu düzenleyen Vakıflar Bankası Bitlis ve Çarşamba şubelerince isteklinin adının teminat mektubunda sehven farklı yazıldığının belirtildiği yazıların ibraz edilmesi üzerine, teminat mektubundaki bu hatanın düzeltilerek teminat mektubunun idareye tekrar sunulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırıdır.

                                                    

           Açıklanan nedenlerle

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalede resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısına ayrıca yer verilmemesinin herhangi bir belirsizlik yaratmadığı ve mevzuata aykırı olmadığı, teknik şartnamenin 4 ve 5 inci maddelerindeki çelişkinin ise esasa ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı görüşünde olduğumdan, bu nedenle ihalenin iptali yönünde oluşan karara katılmıyorum.

                  

                                                                                                       Muzaffer EREN

                                                                                                                 Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul