İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3426
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :38
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3426
Şikayetçi:
 Faysal Kaya İnş. Taah. Taş. Tem. İşl. ve Taş. Hizmetleri 6.Cadde No: 29/13-a Öveçler Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Müdürlüğü, Eğirdir Yolu 3. Km. ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27728
Başvuruya konu ihale:
 2007/100375 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlük Hizmet Binasının Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Tanzimi ve Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.86.0022/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Müdürlüğü’nce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müdürlük Hizmet Binasının Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Tanzimi ve Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Faysal Kaya’nın 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük sorgulamasına yaptıkları açıklamanın uygun görülmeyerek ihalenin başka bir firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 20 işçi ile 365 takvim günü süreli İl Müdürlüğü hizmet binalarının ve Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Eğirdir İşletme Başmühendisliği hizmet binalarının temizlik, ilaçlama, bahçe tanzimi ve bakımı ve kalorifer yakımı hizmetleri alımı işi olup götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;

 

“-Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretlerinin,

 -Çalışılan gün ve işçi başına 3,00 brüt YTL tutarında yemek ücretinin,

 -Çalışılan gün ve işçi başına 1,80 brüt YTL tutarında yol ücretinin,

 -İşçi başına şekil ve evsafı idarece onaylanacak, toplam iki (2) adet iş gömleğinin,

 -Teknik şartnamede adları, miktarları ve özellikleri belirlenen malzeme ve ilaçlama bedelinin,

-Teknik şartnamede adları, miktarları ve teknik özellikleri belirlenen makine ve ekipmanlar için amortisman bedellerinin,

teklif fiyata dahil olduğu” düzenlemesi yapılmış ve 26.5 maddesinde ise, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2,5 olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 7 (I) maddesinde aylık 26 işgünü çalışılacağı belirtilmiş ve Teknik Şartname EK-1’de işin görüleceği yerler ve Teknik Şartname EK-2’de de yüklenici tarafından karşılanacak temizlik malzeme ve makineleri belirtilmiştir.

 

Bu veriler doğrultusunda, ihale konusu işin yol ve yemek dahil toplam asgari işçilik maliyeti, 207.038,40 YTL ve %3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı ise, 213.249,55 YTL olarak belirlenmiştir.

 

İdarenin 22.08.2007 tarihli yazısı ile, başvuru sahibinin teklifine, asgari işçilik maliyeti dışında, temizlik malzemesi, giyim, kullanılacak makine ve ekipmanların amortisman bedelleri ile bahçe tanzimi ve bakımında kullanılmak için gerekli olan malzeme bedellerinin ilave edilmediğinin görüldüğü, bu nedenle asgari işçilik maliyeti dışında kalan ve yukarıda belirtilen maliyetlerin nasıl karşılanacağının fiyat analizinin yapılarak gönderilmesi istenilmiştir.

 

Firma tarafından 24.08.2007 tarihli cevabi yazıda maliyet bileşenleri şöyle açıklanmıştır:

 

İşçilik ücreti (yol, yemek ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil) = 213.249,55 YTL

Giyim bedeli: 20 işçi x 2 adet iş gömleği x 3 YTL= 120 YTLx %3=        123,60 YTL

Malzeme ve ekipman bedeli                                                                =        750,00 YTL

Toplam teklif                                                                                      = 214.123,15 YTL’dir.

 

Firmanın açıklaması değerlendirildiğinde, teklife ait tüm bileşenleri belgeli olarak açıkladığı, ancak idarece bu fiyatların gerçekçi olmadığı gerekçesiyle firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi dışında, Ant-Pa ve İstemsan firmalarının teklif bedeli de sorgulanmıştır.

 

213.309,55- YTL teklif eden Ant-Pa’nın açıklaması değerlendirildiğinde, 213.249,55- YTL’lik asgari maliyet toplamının sadece 60 YTL üzerinde teklif sunulduğu görülmüştür.

 

214.300,00 YTL teklif eden İstemsan’ın açıklaması incelendiğinde, iş makineleri, temizlik ekipmanları ve temizlik malzemesi ile bahçe bakım ve ilaçlama işi ile ilgili gider kalemlerinin teklif fiyata dahil edilmediğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde, 28.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararında 3 firmanın da sunduğu fiyatların piyasa fiyatları ile kıyaslanması neticesinde makul ve mantıklı olmadığı görülerek üç firmanın da teklifinin reddedildiği belirtilmiştir. Başvuru sahibi firmanın şikayet başvurusuna cevaben düzenlenen 19.09.2007 tarihli idare yazısında da, firmanın teklifinin gerçekçi olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

Kamu İhale Kanun’un 38 nci maddesindeki hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği açıktır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, öngörülen bedellerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına da uygun olması gerekmektedir. İncelenen ihalede, diğer iki firma ile birlikte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların idarece uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul