İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3427
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :39
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3427
Şikayetçi:
 Usta Yemek Temz. İnş. Otomasyon Eğt. Tekstil Cenz. Hizm. Tur. San. ve Tic. Ltd.Şti. Saray Mahallesi Fuzuli Cad. Finiköprü Sokak Taner Apt. Nu 1 Kat.1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Battalgazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Meydanbaşı Mah. 44210 Battalgazi/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26230
Başvuruya konu ihale:
 2007/114693 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Satınalma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 08.17.14.0041/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Battalgazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca  20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmeti Satınalma” ihalesine ilişkin olarak Usta Yemek Temz. İnş. Otomasyon Eğt. Tekstil Cenz. Hizm. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki ve miktarının 7 işçi ile 131 gün olduğu; aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde  ihale konusu işte 6 işçi çalıştırılacağı; teknik şartnamenin D.12 nci maddesinde ise  yüklenici firmanın sevk ve idareden sorumlu bir yetkili çalıştıracağının belirtildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.14 üncü maddesinde, işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma süresinin tamamını idarenin işyerinde geçirecek şef, koordinatör vb. personele ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunduğu,

 

İhale dokümanında yapılan personel çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerin  mevzuata aykırı olduğu; bu düzenlemelerden teklif fiyatına kaç personelin dahil edileceğinin anlaşılamadığı ve ihaleye teklif verilemediği; 

 

2) Şikayete konu ihalede iş deneyim belgesi istenilmesine rağmen iş deneyim belgesi tutarının teklif bedeline oranının ne olacağının belirlenmediği,

 

Ayrıca, idari  şartnamenin 7.2 nci maddesinde istenilen mali durum belgesi, gelir tablosu ve bilanço gibi belgelerde hangi yeterlik kriterinin uygulanacağının belirlenmediği,

           

3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde personele yol, yemek ve giyecek gibi giderlerin ödenmeyeceği belirtildiği halde Teknik Şartnamenin kıyafetlere ilişkin F.(a) maddesinde işçilerin özel tip kıyafetlerinin müteahhit tarafından karşılanacağının belirtildiği, yükleniciye maliyet oluşturacak giyim bedelinin teklif fiyata dahil edilmemesi halinde teklifin aşırı düşük teklif olacağı,

 

İhale dokümanında birbiriyle çelişen ifadelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.15 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemelerin, tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşülmesine neden olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki ve miktarına ilişkin düzenlemede 7 işçi ile 131 gün olduğu belirtilmişken aynı şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde ihale konusu işte 6 temizlik işçisi çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca yaklaşık maliyet hesabı ve ihale onay belgesinde de 7 işçi çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Diğer yandan teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı (E) maddesinde  “Alınacak olan 7 (yedi) adet temizlik görevlisi) okula ait yatakhane, okul ve diğer birimlerde …”  çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu işte 6 personelin çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen gerek aynı şartnamenin 2 nci maddesinde, gerekse teknik şartnamede 7 personel çalıştırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Diğer yandan, Teknik Şartnamenin D.12 nci maddesinde “ …. temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu olacak tecrübeli bir yetkili çalıştırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış ancak sorumlu personelin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen 6 işçi haricinde yönetici/sorumlu personel istihdam edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Teklif fiyatının belirlenmesinde en önemli maliyet bileşeni olan işçilik ücreti hesabında esas alınacak işçi sayısına ilişkin düzenlemelerdeki çelişkinin, maliyet hesabı yapılmasında tereddüde düşülmesine neden olabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından şikayetçinin iddiası görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 nci maddesinde yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının (Güncel tutar 115.524,00 YTL) altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayete konu ihalede yaklaşık maliyetin, 4734 sayılı Kanunun 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının  altında olduğu tespit edilmiş olup anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde ekonomik ve mali yeterlik  belgelerinin istenilmemesi gerekmektedir.

 

Buna karşın, idari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında düzenlenen 7.2.2, 7.2.3 ve 7.2.4 üncü maddelerinde sırasıyla; bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler ile isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler istenilmiş, buna karşın bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirlenmemiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu kılınmıştır.

 

Şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyeti, anılan üst sınırın altında olduğundan iş deneyim belgisi istenilmesi zorunlu değildir. Ancak, idarece gerekli görülmesi halinde iş deneyim belgesi istenilmesine de engel bulunmamaktadır.

 

Yönetmeliğin aynı maddesine göre; iş deneyim belgesi istenilen ihalelerde, iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesinin istenilmesi ve benzer iş tanımının yapılması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.k maddesinde iş deneyim belgesi istenildiği; ancak, benzer iş tanımı ile iş deneyim belgesi tutarının teklif bedeline oranına ilişkin bir asgari yeterlik kriteri öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, iş deneyim tutarının teklif bedeline oranına yönelik bir belirleme yapılmadığından iş deneyim belgesine dayalı olarak yeterlik değerlendirmesi yapılmasının ve iş deneyim belgesi sunmayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı; ancak, ihalede birbirine eşit birden fazla teklifin en düşük teklif olması halinde isteklilerce sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 36.4 üncü maddesi çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde değerlendirilebileceği, idari şartnamede benzer iş tanımı yapılmadığından iş deneyim belgesi istenilmesinin bu amaca da uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde personele yemek, yol ve giyecek gibi giderler için ödeme yapılmayacağına ilişkin düzenleme yapıldığı halde, Teknik Şartnamede “Temizlik görevlilerinin kıyafeti” başlığı altında düzenlenen (F) maddesinin (a) bendinde işçilerin müteahhit tarafından karşılanacak olan özel tek tip kıyafeti olacaktır. Kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup kıyafetlerin arkasında yüklenici firmanın ismi belirtilecektir...” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.12 nci maddesinde “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde yol, yemek ve giyim bedeli ödenmesi öngörülmeyeceği belirtildiği halde Teknik Şartnamede Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmüne aykırı olarak işçi kıyafetlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Bu çelişkili durumun, teklif fiyatının hazırlanmasına ve tekliflerin değerlendirilmesine doğrudan etkili ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte  olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece bila tarihli işlemle şikayetin reddine karar verilerek; kararın 07.09.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğinden Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 13.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul