İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3428
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 23.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :43
Karar Tarihi:23.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3428
Şikayetçi:
 Tem-Ka Gemicilik İnş. Nak. Temz. İth. İhrc. Ltd. Şti., Namık Kemal Caddesi No: 28/1 Pendik/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Tekel İstanbul Sigara Fabrikası Müdürlüğü,Bağdat Cad. Cevizli Tekel Kampusü P.K. 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26898
Başvuruya konu ihale:
 2007/80885 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 08.17.50.0102/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekel İstanbul Sigara Fabrikası Müdürlüğü’nce 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ka Gemicilik İnş. Nak. Temz. İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.09.2007 tarih ve 26898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan İtemsan Temizlik Güv. Sist. Taş. İk. Hizm. Turz. Dış Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının bu işe ait idari şartnamenin 26 nci maddesinin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bentleri ile Diğer Hususlar Bölümünün 5 inci maddesine ve teknik şartnamenin 5.1, 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen masrafların maliyetini karşılayamayacağı, asgari işçilik maliyetinin dahi 152.240,59 YTL tuttuğu, amortismana tabi olmayan malzemeler ile  temizlik sarf malzemelerinin ve giyimin bedelini karşılayamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu, teklif fiyatın asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığını ileri sürmektedir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin, 14 kişi ile 7000 m2 alanın Genel Temizlik İşi olduğu, işin süresinin 1 yıl olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “işçilere 26 gün üzerinden brüt 2,90 YTL yemek bedeli, brüt 2,50 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı” düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu işin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı belirtilmemiştir. Ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G.6 ncı maddesinde “Genel Temizlik” işinde prim oranının % 2 alınacağı belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde temizlik işinde kullanılacak malzemelerin listesi verilmiş olup, bu malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

            20.08.2007 tarihinde yapılan ihalede 11 istekli doküman satın almış olup, ihaleye 7 istekli teklif vermiştir.

 

            İhale komisyonu ihaleye teklif veren istekliler arasından 151.569,00 YTL teklif fiyat ile en düşük fiyat teklifi veren İtemsan Tem. Güv. Sist. Taş. İkr. Hizm. Turz. Dış Tic. Paz. Ltd. Şti.’ne aşırı düşük sorgulaması yaparak, yapılan açıklamalar sonucunda ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına      karar vermiştir.

 

            İhale konusu işin 14 işçi ile yapılacağı, 1 yıl süreli olduğu, 26 gün üzerinden brüt 2,90 YTL yemek bedeli, brüt 2,50 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve ihalenin 20.08.2007 tarihinde yapıldığı hususları esas alınarak yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik tutarı 151.981,03 YTL’dir. Bu tutar ihale üzerinde bırakılan İtemsan Tem. Güv. Sist. Taş. İkr. Hizm. Turz. Dış Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 151.569,00 YTL tutarındaki teklif fiyatından yüksektir. Asgari işçilik maliyetinin altında teklif fiyat veren istekli üzerinde ihale bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemleri ve ihale kararının iptali ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul