İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3429
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :44
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3429
Şikayetçi:
 Arzu Hizmet Tabldot İnş. Teks. B. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle 161.Sokak Küçükebeoğlu Apt. K.1 D:2 No: 9 Nazilli / AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi No: 76 09800 Nazilli / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28733
Başvuruya konu ihale:
 2007/134318 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İle Veri Hazırlama ve Sekreterya Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 08.18.37.0119/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler ile Veri Hazırlama ve Sekreterya Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Arzu Hizmet Tabldot İnş. Teks. B. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.10.2007 tarih ve 28733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işin “temizlik hizmeti, yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler ile veri hazırlama ve sekretarya hizmeti” olduğu, idari şartnamenin 17.6. maddesinde konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceğinin belirtildiği, ihale konusu iş kapsamındaki hizmetlerin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektirdiği, bu işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi durumunda ihaleye katılımın artacağı ve rekabet oluşacağı, ayrıca idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer işin; “resmi ve özel hastanelere yapılan genel temizlik hizmeti alımı” olarak tanımlandığı, bu durumda hastane temizliği yapmış bir isteklinin, ihale konusu iş kapsamında bulunan yemek işi ile veri hazırlama ve sekreterya hizmetinde de ehil kabul edileceği, benzer iş tanımına hastane şartının getirilmesinin katılımı ve rekabeti engelleyeceği, bu aykırılıkların düzeltilerek ihale ilanının yeniden yayımlanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Temizlik hizmeti, yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler ile veri hazırlama ve sekretarya hizmeti” olduğu, işin 2 yıl süre ile 237 kişi ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin incelenmesinden, ihale konusu iş kapsamında yer alan hizmetlerden, temizlik hizmetinin malzemeli olarak temin edilmesinin öngörüldüğü, yemek işine malzemenin dahil edilmediği, yemek işinin kapsamının yemeğin hazırlanması, dağıtım ve sonrası temizlik hizmetlerini ihtiva ettiği, bunun haricinde hastaların kayıt ve kabul işlemelerinin yapılması, hastaların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi için veri hazırlama ve sekretarya hizmetleri alınacağı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

           

 

            Şikayet dilekçesinde konu edilen Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.05.2006 tarih ve Esas no: 2006/174 sayılı kararında; “malzemeli genel temizlik ve malzemeli yemek pişirme işinin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman, teçhizat gerektiren işler olduğu ve bu işlerin bir arada ihale edilmesinin rekabeti engelleyeceği” ifadesine yer verildiği, 08.11.2006 tarih ve 2006/DK.D-175 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında da; “…Hastane idarelerince otelcilik hizmeti adı altında ihaleye çıkılması durumunda, temizlik ile malzemeli yemek hazırlama hizmetlerinin her biri için ihale dokümanında kısmi teklif verebilmesine ve konsorsiyumların katılımına imkan tanınması halinde katılım ve rekabetin engellenmeyeceği değerlendirildiğinden ancak bu şartlarla temizlik ile malzemeli yemek hazırlama hizmetlerinin bir arada ihale edilebileceğine,” karar verildiği, başvuruya  konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yer alan yemek hizmetinin malzemeli yemek işi olmadığı, işin yemeğin hazırlanması, dağıtımı ve sonrası temizlik hizmetlerine ilişkin işçilik alımını kapsadığı, bu nedenle temizlik hizmeti ile birlikte ihale edilmesine bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, ihale konusu işin kapsamında temizlik, yemek ile veri hazırlama ve sekretarya hizmetleri bulunmasına rağmen, idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımının “resmi ve özel hastanelere yapılan genel temizlik hizmeti alımı” olarak yapıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde benzer işin; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak ifade edildiği, başvuru konusu ihalede yapılan benzer iş tanımının sadece işin bölümlerinden biri olan temizlik hizmeti ile sınırlı tutulduğu, işin diğer bölümlerinde deneyimi olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği, yapılan benzer iş tanımının yukarıda yer alan yönetmelik hükmüne uygun olmadığı görülmüştür.

 

            Bu bağlamda; şikayete konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca  ihalede katılım ve rekabetin sağlanmasını teminen, benzer iş tanımının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihale 05.11.2007 tarihinde gerçekleştirilecek olup, ihale ilanı 12.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 26. maddesinde, idarelerin ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihaleyi gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Mevcut ihalede düzeltme ilanı yapılması için gerekli sürenin aşıldığı, anılan mevzuat hükmü uyarınca yukarıda yer verilen aykırılığın giderilerek ihale ilanının yeniden yayımlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul