İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3431
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :46
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3431
Şikayetçi:
 Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Ptt Cad. Türkoğlu İşhanı Kat:2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Belediye Başkanlığı Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 1979
Başvuruya konu ihale:
 2007/46678 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.80.0119/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Belediye Başkanlığı’nca 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin

24.09.2007 tarih ve 1979 sayı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kayıtlarına alınan dilekçe ile bu konuda şikayetçi olduklarını belirttiği, anılan dilekçenin Başbakanlık Teftiş Kurulunun 26.09.2007 tarih ve 094/1192 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderildiği, Başbakanlık Teftiş Kurulunun söz konusu yazısının 27.09.2007 tarih ve 27594 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

08.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1780.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2478 sayılı kararında; “ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyet altında kaldığından bahisle 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca aşırı teklif sorgulaması yapılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği, idarenin bu karar üzerine tekrar değerlendirme yaparak 4734 sayılı Kanun ve mevzuatına aykırı şekilde ihaleyi aynı firma üzerinde bıraktığı, bu nedenle firmalarının hak kaybına uğradığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin daha önce Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu dilekçesinde anılan ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu iddia edilmiş ve yapılan inceleme üzerine alınan 20.07.2007 tarih ve 2007/UH:Z-2478 sayılı Kurul Kararı ile;

 

            “…Başvuru konusu ihalenin en düşük teklif sahibi olan ve 188.225,31-YTL fiyat teklif eden Zorbey Halı Kilim Rest. İşh. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının (188.225,34-YTL) altında olduğu görülmüştür. İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

           

            Açıklanan nedenlerle;

            1- Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

            2- 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca aşırı teklif sorgulaması yapılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

            Anılan karar üzerine idarece daha önceki ihale komisyon kararının iptal edilerek Zorbey Halı Kilim Rest. İşh. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği,

 

            En düşük teklif sahibi Zorbey Halı Kilim Rest. İşh. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında asgari işçilik maliyeti (%3 sözleşme gideri hariç) 182.743,05-YTL, %3 sözleşme gideri 2.354-YTL, firma karı 3.128,26- YTL olmak üzere toplam 188.225,31-YTL teklif fiyatı öngördüğü, söz konusu açıklamanın ihale komisyonunca uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2478 sayılı Kurul kararında da yer verildiği üzere, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde; işçilerin aylık ücreti, yemek bedeli dahil olmak üzere asgari işçilik maliyeti (%3 sözleşme gideri hariç) 182.743,05-YTL + %3 sözleşme gideri  5.482,29-YTL = toplam asgari maliyet 188.225,34-YTL olarak belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın sözleşme gideri için teklif ettiği 2.354-YTL, %3 oranındaki sözleşme giderinin (5.482,29-YTL) altında kalmakta, toplamda teklif ettiği 188.225,31-YTL  teklif fiyatı da asgari maliyet tutarını (188.225,34-YTL) karşılamamaktadır. Bu nedenle anılan isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunmaması gerektiği halde, idarece açıklamanın uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak Zorbey Halı Kilim Rest. İşh. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul