İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3432
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :47
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3432
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat :3 Erbaa/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26507
Başvuruya konu ihale:
 2007/98862 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.30.0141/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için ihaleye katılacak firmalardan hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası bulunması veya ilçe sınırları içerisindeki yemek fabrikası ile yapılmış noter onaylı sözleşme istenilmesinin,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde 14 personelin 3 aylık Tokat Sigorta İl Müdürlüğüne yatırılmış aylık bildirgelerinin istenilmesinin,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ISO 22000/2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesinin aslı yada noter onaylı suretinin istenilmesinin,

 

4) İdari Şartnamede benzer iş tanımının “ Okul, hastane ve benzeri kuruluşlarda yemek veya kuru gıda dağıtım hizmeti sunmuş olmak”  şeklinde yapılmasının, 

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.3 ve İdari şartnamenin 7.3. 3 maddeleri, “Yemek isteklinin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilçede bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası/fabrikaları bulunması veya ilçe sınırları içerisindeki yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini ibraz etmeleri zorunludur.şeklinde düzenlenmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…

 

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.…” hükmü yer almaktadır.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan idarenin isteklilerden ilçe sınırları içinde yemek fabrikasının olduğunu kanıtlayıcı belge veya ilçe sınırları içerisinde yemek fabrikasıyla yapılan noter tasdikli sözleşme istenilmesinin anılan mevzuat hükümleriyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

Ayrıca, İhaleye teklif veren, teklifi geçersiz sayılan başvuru sahibi firmanın elenme sebeplerinden birinin idari şartnamenin 7.3.3 maddesi olduğu dikkate alındığında, İdare tarafından yapılan düzenlemenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olup ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi “ Personel Durumu: a)Yemek fabrikasında çalıştırdığı, gıda mühendisi 1 adet, Ahçı 1 adet, Ahçı Yardımcısı 2 adet, Servis Elemanı 7, Şoför 3 adet bulundurulması gerekmekte olup, çalışan bu personellerin son üç aylık (2007 Mayıs, Haziran, Temmuz) Tokat Sigorta İl Müdürlüğüne yatırılmış aylık bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “…İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde, hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla, idari şartnamede isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak, 2007 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına ait olmak üzere 3 aylık sigorta prim bordrosu istenilmesi yukarıda yer alan Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırıdır.

 

Diğer yandan, idare tarafından yapılan bu düzenlemede, Tokat Sigorta İl Müdürlüğüne yatırılmış 2007 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına ilişkin bildirgelerin kabul edileceği şartının getirildiği ve bu durumun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği dikkate alındığında, sözkonusu bu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

Tüm bunlara ilaveten, teklifi geçersiz sayılan isteklilerden birinin elenme sebeplerinden biri olarak idari şartnamede personel durumuna ilişkin yapılan düzenlemeler olduğu dikkate alındığında, İdare tarafından yapılan düzenlemenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı ve ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden yapılan bu düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “…TSE - İSO 9001 ve 22000 Kalite Belgesişeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir….” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından TSE-ISO 9001 kalite sistem belgesi istenildiği, ancak sözkonusu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi yeterli kabul edilmesi gerekirken, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak söz konusu belgenin sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenme şartının getirildiği,

 

Yine anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak, söz konusu belgenin kapsamının belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgesine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli yazıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş talep edilmiştir.

 

Türk Akreditasyon Kurumu’nun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında da “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında yer alan;“İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla, incelenen ihalede ISO 22000:2005 (Kalite ve Gıda Güvenliği) belgesinin istenilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede ihale konusu işin adı, “2007/2008 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı 1124 Öğrenciye Öğle Sıcak Yemek Hazırlanması ve Dağıtım İşi ”,

 

Anılan şartnamede benzer iş tanımı, “Okul, hastane ve benzeri kuruluşlarda yemek veya kuru gıda dağıtım hizmeti sunmuş olmak”  şeklinde yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “… İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir…” hükmü yer almaktadır.

           

            Durum böyle iken, her ne kadar ihale konusu işin kapsamında hazırlanan yemeklerin dağıtımı yapılması işi bulunmakla birlikte sıcak yemek hazırlanması ve dağıtım işine ilişkin ihale için benzer iş olarak kabul edilen “Okul, hastane ve benzeri kuruluşlarda yemek veya kuru gıda dağıtım hizmetinin”; ihale konusu iş ile;

 

a)   Nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği,

b)      Aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmediği,

c)      Teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı,

 

Bu itibarla, söz konusu ihalede “yemek dağıtım işinin” benzer iş olarak kabul edilmiş olması, Yönetmeliğin anılan düzenlemesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Kaldı ki, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemelerle, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyim belgesi sunmaları gerektiğinden, yemek üretimi yapan firmaların şikayete konu ihaleye teklif veremeyeceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul