İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3433
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :48
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3433
Şikayetçi:
 Karaca Grup Yemek Temz. Tarm. Ürün. Paz.İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Tabakhane Caddesi Nu 27/A Bafra/SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Hükümet Caddesi 60500 Erbaa/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27504
Başvuruya konu ihale:
 2007/98862 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.75.0141/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Karaca Grup Yemek Temz. Tarm. Ürün. Paz.İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.09.2007 tarih ve 27504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanının.4.1.4 maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenildiği, ancak İdari şartnamenin 7.1 maddesinde yapılan düzenlemede söz konusu taahhütnamenin istenilmediği,

 

2)İhale ilanında, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği, ancak idari şartnamede iş deneyimine ilişkin oranın %25 olarak belirlendiği,

 

3) İhale ilanında teklif geçerlilik süresi 60 gün olarak belirlendiği, idari şartnamede bu sürenin 30 gün olduğu,

           

4) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için ihaleye katılacak firmalardan hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası bulunması veya ilçe sınırları içerisindeki yemek fabrikası ile yapılmış noter onaylı sözleşme istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubunda yer alan  teklif geçerlilik süresinin boş bırakıldığı, bu yüzden teklifinin geçersiz sayılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının.4.1.4 maddesinde, “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenildiği”, ancak İdari şartnamenin 7.1 maddesinde yapılan düzenlemede söz konusu taahhütnamenin istenilmediği,

 

İhale ilanında ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği, ancak idari şartnamede iş deneyimine ilişkin oranın %25 olarak belirlendiği,

 

İhale ilanında teklif geçerlilik süresi 60 gün olarak belirlendiği, idari şartnamede bu sürenin 30 gün olduğu,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında, 27 nci maddesinde ise, idari şartnamelerde bulunması zorunlu unsurlara yer verilmiş, teklif verecek isteklilerde aranan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin açıkça düzenlenmiş olması bu zorunluluklardan biri olarak belirlenmiştir.

 

Anılan Kanunun 26 ncı maddesinde;

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.”  hükmüne,

 

Ayrıca anılan Kanunun 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu işe ait idari şartnamenin 15 inci maddesinde de ihale dokümanında yapılacak değişikliklere ve düzenlenecek zeyilnamelere ilişkin yukarıda aktarılan düzenlemelere paralel bir düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yer verilen yeterlik kriterlerinin ve düzenlemelerinin, birbirinden farklı belirlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer verilen rekabet şartlarının oluşmasını engelleyecek nitelikte olduğu ve yukarıda anılan hükümlere aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.3 ve İdari şartnamenin 7.3.3 maddeleri, “Yemek isteklinin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilçede bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası/fabrikaları bulunması veya ilçe sınırları içerisindeki yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini ibraz etmeleri zorunludur.şeklinde düzenlenmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan idarenin isteklilerden ilçe sınırları içinde yemek fabrikasının olduğunu kanıtlayıcı belge veya ilçe sınırları içerisinde yemek fabrikasıyla yapılan noter tasdikli sözleşme istenilmesinde anılan mevzuat hükümleriyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde uyarlık görülmemiştir.

 

Nitekim, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden birinin idari şartnamenin 7.3.3 maddesi olduğu görülmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin boş bırakıldığı ve teklif edilen bedelin de rakamla yazılmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu firmanın teklifinin yukarıda yer alan hüküm uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından ihale üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3432 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 22.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3432 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul