İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3434
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :50
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3434
Şikayetçi:
 E.Semra Kutluay, Güvenlik Caddesi Çifteevler Sokak No: 3/1 A.Ayrancı ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Ömerağa Mah A. Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok 41028 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26548
Başvuruya konu ihale:
 2007/38190 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 08.17.34.0148/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu’’ ihalesine ilişkin olarak E.Semra Kutluay’ın 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.09.2007 tarih ve 26548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarenin aşırı düşük teklif olarak değerlendirerek tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, oysa tekliflerinin en uygun teklif olduğu, idarenin yaptığı işlemin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin İhale konusu İşe İlişkin Bilgiler başlıklı 2 nci maddesinin;

            (a) bendinde, işin adı: “Merkez planlama bölgesi nazım imar planı yapım ve revizyonu’’ olarak tanımlanmaktadır.

           

            (c) bendinde ise fiziki miktarı ne türü: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı esas alınarak kullanım kararı getirilen 3036 Ha lık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması, 10721 Ha lık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile 4127 Ha lık alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması’’ şeklinde tanımlandığı, Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde de  yapılacak işler ve miktarlarının bu şekilde belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.’’ düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği belirtilmektedir. Birim fiyat teklif mektubu ekinde bulunan birim fiyat teklif cetvelinde ise Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ve yukarıda yer verilen üç kaleme yer verilmiştir.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesaplaması yaparken piyasadaki dört firmadan teklif alıp bu tekliflerin ortalamasını almak suretiyle yaklaşık maliyeti belirlediği anlaşılmıştır. Yaklaşık maliyet hesabında esas alınan firmalardan üç tanesinin daha sonra ihaleye iştirak ettiği, ancak iştirak aşamasında söz konusu firmaların daha düşük teklif sundukları, tekliflerin yaklaşık maliyet hesabında esas alınan rakamlar ile uyumlu olmadığı görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca 12.07.2007 tarihli kararında, sunulan tekliflerden üç tanesini aşırı düşük teklif olarak değerlendirerek,  E. Semra Kutluay, Tuer Ltd.- Devingen (İş Ort.), Doğukan Ltd. Şti. firmalarından tekliflere açıklık getirilmesi istenilmiştir.

 

            Kent Yapı - İlke Planlama iş ortaklığı teklifi yukarıda anılan tekliflere yakın olduğu halde, diğer ortak konumunda bulunan İlke Planlama şirketinin kalite standarda ilişkin belgeleri bulunmaması gerekçesi ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı, anlaşılmaktadır. Firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı düşünülmekle birlikte,  teklif geçerlilik süresinin uzatılması hususunda idarece verilen süre içerisinde firmanın cevap vermemesi nedeniyle bu durum sonucu etkileyici nitelikte görülmemiştir.

 

            Aşırı düşük fiyat sorgulamasında yukarıda anılan üç firmaya; “Teklifle ilgili bileşenler ve ayrıntıları verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar komisyonumuzca dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilecektir.’’ ifadesi ile açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin  H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı b) Hizmet Alımı İhalelerinde bölümünde yer alan sekizinci fıkrasında; “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.’’ düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

 

          İdarenin aşırı düşük teklif fiyat sorgulaması yaparken, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin belirleme yapmadığı, firmaların da açıklamalarını yaparken kendi kriterlerini ortaya koyarak farklı kalemlere yer verecek biçimde açıklama yaptıkları,

 

          İhale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasında açıklamayı destekleyecek bilgi, belge, fatura gibi tevsik edici bir şeye yer verilmediği halde idarece teklifin en uygun teklif olarak değerlendirildiği,

 

          İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinden daha yüksek fiyat teklif eden Doğukan Ltd. Şti. teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği,

 

          Başvuru sahibinin açıklamalarına ek olarak bir kısım tevsik edici belgelere de yer verildiği halde teklifin aşırı düşük  olarak değerlendirilip firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          İdarenin başvuru sahibinin teklifini aşırı düşük teklif olarak değerlendirdiği ancak bu değerlendirmesini yaparken değerlendirmeye esas alınan kriter ya da kriterlerin açıkça belirtilmediği görülmüştür.

 

             Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlem yolu ile giderilebileceği anlaşıldığından, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin belirleme yapılarak, bu bileşenler çerçevesinde firmalardan yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve yapılan açıklamaları dikkate alarak ihaleyi sonuçlandırması gerektiği anlaşılmıştır.

         

          Açıklanan nedenlerle;

 

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

        Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye sunulan teklifler birbirlerinden farklı aralıklarda olup, verilen en yüksek teklif dahi yaklaşık maliyetin çok altında bulunmaktadır. İdarece yaklaşık maliyet hesaplamasında piyasadaki dört firmanın teklif ortalaması alınmak suretiyle belirleme yapıldığı anlaşılmıştır. Yaklaşık maliyet hesabında esas alınan firmalardan üç tanesinin daha sonra ihaleye iştirak ettiği, ancak iştirak aşamasında söz konusu firmaların çok daha düşük teklif sundukları dolayısıyla yaklaşık maliyet ile tekliflerin sağlıklı oluşturulmadığı ve bunun sonucunda da idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında objektif kriterlerden yoksun şekilde değerlendirme yapılmasına sebebiyet verildiği bu nedenlerle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan, tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine ve tekliflerin yeniden değerlendirilmesine yönelik düzeltici işlem  öngören çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Hakan GÜNAL

                                                                                                                                   Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul