İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3435
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :51
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3435
Şikayetçi:
 Er-Uy Taşım. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Kilise Caddesi Kasap Kardeşler Apt. Zemin Kat No: 2 Kızıltepe/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Derik/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26469
Başvuruya konu ihale:
 2007/126194 İhale Kayıt Numaralı “2007 - 2008 Eğitim Öğretim Yılı 96 Köy ve Köy Altı Yerleşim Yerinden 9 Taşıma Merkezi İlköğretim Ok-9 Yerleşim Birine Öğrenci Taşıma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 08.1723.0148/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Derik İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü’nce 27.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “2007 - 2008 Eğitim Öğretim Yılı 96 Köy ve Köy Altı Yerleşim Yerinden 9 Taşıma Merkezi İlköğretim Ok-9 Yerleşim Birine Öğrenci Taşıma Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Er - Uy Taşım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, iddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin (f) bendinde  İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı ,işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtildiği halde, ihalenin Çakır Petrol Ltd. Şirketi üzerinde bırakıldığı,

 

            İlgili firmanın daha evvel çalıştırılan araçların yaş haddinin uygun olmaması ve uygun güzergahlarda çalıştırılmaması nedenleriyle idareden yazılı uyarı aldığı, noter tasdikli ihtarnameler çekildiği, haklarında inceleme raporu tutulduğu,

 

            İdarece yasaklanması gereken ilgili firmaya ihalenin verilmemesi gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’’ başlığı altındaki son fıkrasının (f) bendinde de “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen’’ isteklilerin Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince; ihale dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma’’ başlıklı 51 inci maddesinin (f) bendinde de yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü ile paralel düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu ihale 03.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile Çakır Petrol Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

Aynı idarenin 2006-2007 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu öğrenci taşıma ihalesinde de anılan firma üzerinde bırakılarak sözleşme imzalandığı ve bu sözleşme sonrasında Çakır Petrol Ltd. Şirketi hakkında çeşitli defalar eksik araç ile taşıma yapıldığı, taşıma yapan araçların yaşının Yönetmelikte belirtilenden daha büyük olduğu gibi gerekçelerle tutanak tutulduğu görülmüştür.

 

Mardin Derik Noterliğinin 15.02.2007 tarih ve 00247 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile  Çakır Petrol Ltd. Şirketine yaş haddinden dolayı çıkarılan araçların yerlerine araç tahsis edilmediği belirtilerek, 20 gün içerisinde aksaklığın giderilmesinin istenilerek aksi takdirde  cezai şart ve yasal işlem yapılacağının belirtildiği,

 

İlköğretim müfettişlerince taşıma ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede ise; usulsüzlük yapıldığı iddiasının sübuta ermediğine ilişkin rapor verilmiş olduğu,

 

 Mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

 

İdareye başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak idarece firma aleyhine yapılan bir tespit bulunup bulunmadığı, ihtarname sonrasında yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı, son beş yıl içerisinde cezai şart uygulanıp uygulanmadığı hususları sorulmuş, idarenin 10.10.2007 tarih ve 3006 sayılı yazısında; Çakır Petrol Ltd. Şirketinin İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,  idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin idarece yapılmış bir tespit bulunmadığı, 15.02.2007 tarih ve 00247 yevmiye numaralı ihtarname sonrasında herhangi bir işlem yapılmadığı gibi cezai şart da uygulanmadığı belirtilmiştir.

 

İlgili firma hakkında idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi çerçevesinde ihale dışı bırakılmayı gerektirecek faaliyetler niteliğinde olmayıp, hizmetin ifasını sağlamaya yönelik uyarılar niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmış,  İdare de eylemleri bu çerçevede değerlendirmiştir. Zira  firma hakkında idarece herhangi bir yasal işlem yapılmadığı, sözleşmenin feshi, cezai şart uygulanması gibi yollara başvurulmadığı, yargıya intikal eden bir dosya olmadığı bildirilmiştir. Bu nedenlerle, firmanın ihale dışı bırakılması ya da yasaklanmasını gerektirir bir durum olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

                Başvuru sahibinin şikayetine ilişkin olarak ek bilgi şeklinde göndermiş olduğu Kurum kayıtlarına 08.10.2007 tarihinde intikal eden aynı tarihli dilekçe ile firmalarına idare ile Çakır Ltd. Şti. arasında sözleşmenin imzalandığının belirtilerek geçici teminatın iade edilmek istendiği, sözleşmenin imzalanması halinde geçici teminatın iade edilmesinin mümkün bulunduğu, Kamu İhale Kurumuna ise sözleşmenin imzalanmadığı şeklinde bilgi verildiği, idarenin amacının resmi makamları yanıltmak olup imzalanmış sözleşmenin yok edildiği iddialarına yer verilmişse de sözleşmenin imzalandığına ilişkin dosyada mevcut bilgi ya da belge bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul