İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3436
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :53
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3436
Şikayetçi:
 Erhan Metaloji Taş. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mah. Vatan Cad. No:17/28 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Milas Karayolu 3.Km Yatağan / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27057
Başvuruya konu ihale:
 2007/89218 İKN|li “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 08.17.55.0167/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erhan Metaloji Taş. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27057 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif etmiş oldukları tutarın birim fiyat teklif cetvelindeki 16 adet olan her bir iş kaleminin tamamını kapsadığı, birim fiyat teklif cetvelinde 6. sırasında yer alan iş kaleminin 510 sefer olarak açıkça yazıldığı, ihale konusu işin tamamı için teklif verdiklerinden dolayı 6. sıradaki iş kalemine 0 YTL (sıfır) fiyat öngörüldüğü, bu nedenle söz konusu iş kalemine ilişkin herhangi bir fiyat yazmaya gerek duyulmadığı, birim fiyat teklif cetvelindeki bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 44,00 YTL daha yüksek olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait bilanço ve eşdeğer belgelerin idari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde istenilen şartları sağlamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihale komisyonu tarafından, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 6. sırasında yer alan ve “Gidiş ve dönüş 6 km. Yatağan – Site – Yatağan güzergahındaki 43 kişilik otobüs ile (öğrenci servisi) yapılacak personel taşıma işi” olarak tanımlanan iş kalemi için fiyat teklif vermediğinden değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

           

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşeme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde;

            “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceğinin belirtildiği, bu nedenle, isteklilerin tekliflerini her bir iş  kalemi için vermesi gerektiği, ancak başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinin 6 ncı sırasında yer alan iş kalemine fiyat teklif vermediği anlaşıldığından, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnameni “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 nci maddesinde;


            “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
            İsteklinin;
            a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.”
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan 20 Nolu Yatağan Mot. Taş. Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin teklifinde sunduğu 01.01.2006 – 31.12.2006 dönemi bilançosunda;

 

                                                                  Önceki dönem               Cari dönem

            Dönen varlıklar                                214.420,93                  192.659,54

            Aktif varlıklar toplamı                     678.612,41                  587.814,29

            Kısa vadeli borçlar                          504.224,70                   436.052,76

            Kısa vadeli banka borçları                 -------                            -------

            Öz kaynaklar                                   108.759,37                   113.184,18

 

            Olduğu görülmüştür.

 

            2006 yılına göre;

 

            Cari oran (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) = 192.659,54 / 436.052,76 = 0,44

           

            Öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) = 113.184,18 /  587.814,29 = 0.19

 

             Kısa vadeli banka borçları /  öz kaynaklar = 0 / 113.184,18 = 0  

 

            2005 ile 2006 yılı birlikte değerlendirildiğinde;

 

            Cari oran (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) ;

 

 (214.420,93 + 192.659,54) / (504.224,70 + 436.052,76) = 0,43

 

            Öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) ;

 

            (108.759,37 + 113.184,18) / (678.612,41 + 587.814,29) = 0,17

 

            Kısa vadeli banka borçları /  öz kaynaklar = (0 + 0) / (108.759,37 + 113.184,18) = 0

 

            Olduğu,

 

            Cari oranın asgari değeri sağlamadığı görülmüştür.

 

            Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul