İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3438
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :57
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3438
Şikayetçi:
 Süleyman Aydın, Şeyhli Mahallesi Piraziz/GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Mahalle Ş.Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Bulvarı No:1 28340 Piraziz/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27844
Başvuruya konu ihale:
 2007/122960 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 08.17.91.0168/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 22.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Aydın’ın 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27844 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  Aydere Mah. Kaleyolu mevkiinde bulunan 13 adet öğrencinin 3.2 km mesafede bulunan Eren İlköğretim Okuluna taşınması ihalesinde kendilerince ihale dokümanına uygun olarak teklif verildiği, ancak kendileri ihale salonunda iken yetkililerin her ne kadar dokümanda mesafe olarak 3.2 km yazılmışsa da bu mesafenin 1 km daha yukarı çıkarak 5 öğrencinin daha eklendiğini belirttikleri, buna karşılık kendilerince bu durumun kabul edilmemesinden dolayı ihalenin verilmediği, o gün ihaleye tek kendilerinin teklif verdiği ancak gittikten ve ihale saatinden çok sonra bir kişinin bulunarak ona ihalenin verildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubunda tarih bulunmadığı, ihale günü şartların değiştirilmesinin hukuka uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

           

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

            İhale işlem dosyasından; Uğur Usta, Mustafa Tuna ve Faik Takır isimli vatandaşların başvurularında, 2007-2008 taşımalı öğrenci kapsamına alınan Kaleyanı-Çatlamatlı mevkii km’sinin 2.9 km olarak belirtildiği, ancak Kaleyanı Mah. merkezinden 8-10 öğrencinin daha Eren İlköğretim Okuluna geldiği, bu mevkii ölçümünün yeniden yapılarak Kaleyanı Mah. merkezindeki öğrencilerinde taşıma kapsamına dahil edilmesinin talep edildiği,

 

            Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılan yazıda; Eren İlköğretim Okuluna devam eden ikameti Kaleyolu Cami yanı mevkiinde bulunan öğrenci velilerinin vermiş oldukları dilekçeye istinaden 22.08.2007 tarihinde yapılan “Taşımalı İlköğretim İhalesi” kapsamına dahil edilebilmesi için 3.2 km mesafede ihaleye çıkılan Kaleyolu mevkiinin yapılan keşfi sonucunda 1(bir) km uzatılarak 4.2 km’den ihale edilerek bu öğrencilerinde kapsama dahil edilmesinin istendiği ve bu hususun yine aynı yazıda İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Olur’a bağlandığı,

 

            Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Piraziz Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda ; Kaleyolu Camii yanı mevkiindeki öğrencilerin taşıma kapsamına dahil edilerek yeniden dosya düzenlendiği, ihaleye teklif vermek isteyen başvuru sahibine 1 km’lik fiyat farkı da muhammen bedele ilave edilerek teklif vermesinin istendiği, söz konusu şahsın doküman bedeli ve geçici teminatının alarak ihaleden çekildiği, aynı gün doküman bedeli ve geçici teminatını yatıran başka bir araç sahibine taşıma işinin ihale edilerek eksik belgelerini sözleşme süresi içersinde temin etmesi gerektiğinin belirtildiği ve bu süre içersinde eksik belgelerin söz konusu firma tarafından tamamlanarak sözleşmenin imzalandığı hususlarının bildirildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

Gönderilen belgelerden idare tarafından yapılan ilanda; ihale saatinin 9:00 ve ihale konusu hizmetin mesafesinin 3.2 km olarak belirtildiği ve bu durumun hem idari ve teknik şartnamede ve hem de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de yer aldığı, ancak daha sonra öğrenci velilerinin ihale tarihinden bir gün önce yaptıkları başvuru üzerine alınan aynı günlü Olur gereği ihale dokümanının 1(bir) km mesafe fazlasıyla 4.2 km olarak düzeltilerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca yeni düzenlenen idari ve teknik şartnamelerin 21.08.2007 tarihinde değişiklik Olur’u alınmış olmasına rağmen 15.08.2007 tarihini taşıdığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı maddesinde;

 

             4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

 

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

 

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.”

 

şeklinde açıklamalar yapılmış olup,

 

4734 sayılı Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü öngörülmüştür.

 

Yukarıda kısaca 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, ilanın uygun olmaması halinde, yeniden ilan yapılması gerektiği, ilan yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği, Kanunun 29 uncu maddesinde de, ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde yeniden aynı şekilde ilan gerektiği, ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği belirtilmektedir.

 

Bu durumda ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi mümkün ise de; incelenen ihalede idare tarafından ihaleden bir gün önce değiştirilen düzenlemenin ilanda yer alan ve katılım şartlarını belirleyen bir hüküm olması, ayrıca değişiklik sonucunda ilana göre ihaleye katılımı daha zorlaştırıcı hükme yer verilmesi dikkate alındığında, idarece yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ve idarenin bahsedilen uygulamasının ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

         

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İdari Şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı VI. Bölümünde; “..İhaleye katılacak firma veya şahıslar ihaleye girebilmeleri için şartnamenin 7. maddesinde istenilen belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri de ihale dosyasında sunacaklardır. Aşağıdaki belgeleri ihale dosyasında sunmayanlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince işlem yapılacaktır.

 

          Aracın zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası, trafik sigorta poliçesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibaresi taşıyan fotokopisi, okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olarak sürücü belgesi (E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık) sürücü belgelerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibaresi taşıyan fotokopisi, sürücünün ticari taşıt kullanım belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibaresi taşıyan fotokopisi, sürücünün son üç ay içerisinde  Cumhuriyet Savcılığından aldığı sabıka kaydı, araç ruhsatlarının aslı veya aslı idarece görülerek “Aslı idarece görülmüştür” ibaresi taşıyan fotokopileri, sürücüye ait sağlık raporu ile mal sahibine ait nüfus cüzdanı sureti” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir....” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinden ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, tesis ve ekipman için "kendi malı" olma şartının aranmamasının esas olduğu ve isteklilerden ihale konusu işin ifası için gerekli ekipmanı karşılayabileceğine dair noter onaylı taahhütname istenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin ilgili düzenlemesinde ise, istenilen araçların daha teklif verme aşamasında kendi malı veya kiralık olması ve bu durumun da mevzuatın öngörmediği bir sınırlama ile sadece ruhsatla ortaya konulması ve ayrıca trafik sigorta poliçesinin, sürücü belgelerinin ve sabıka kaydının ihaleye katılım aşamasında istenmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan idare bünyesinde yapılan ve yukarıda bahsedilen yazışmalarda ihale günü doküman satın alan ve ihale üzerinde bırakılan Erol Yavuz’un ihaleye ilişkin birtakım belgelerinin katılım aşamasında eksik olduğu ve ihale sürecinde bu eksikliğin idarece anılan kişiye tamamlattırılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmış olup, adı geçen belgelerin hangi belgeler olduğu idarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinden tespit edilememiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içersinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, şikayetçinin 29.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 15 günlük süreyi beklemeden 06.09.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, 12.09.2007 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararın 19.09.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul