İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3439
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :58
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3439
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği, 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27403
Başvuruya konu ihale:
 2007/117789 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 70 Personel İle Hastane Otomasyon Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 08.17.68.0168/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 70 Personel İle Hastane Otomasyon Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27403 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından ilan yapıldıktan sonra ihale ilanında düzeltme ilanı ile değişiklik yapılması gerekirken zeyilname ile değişiklik yapıldığı,

 

            2) İhalenin teknik şartnamesinde, Kamu İhale Genel Tebliğine göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel sayısının ve çalışma  süresinin tam olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği,

 

 İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece düzenlenen zeyilname ile teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün “J” maddesi değiştirilmiş ve ihale dokümanı satın alan isteklilere bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; yapılan ilânlarda Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanunun 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükümleri gereği, ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden, bu süre içinde düzeltme ilanı yapılmaksızın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            İncelenen ihalede zeyilname ile yapılan değişikliğin teknik şartnamenin ilana yansımayan “Diğer Hususlar” bölümünün (J) maddesinde yapıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin İşin Tanımı başlıklı maddesinde “1 Ocak 2008 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar süreli, Niğde Devlet Hastanesinin, 70 sertifikalı bilgisayar kullanıcısı, Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı, basit donanım bakım ve onarımı hizmetleri alarak kesintisiz 24 saat 365 gün otomasyon hizmetleri satın alınması işidir.” ifadesi yer almaktadır.

              

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün; “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. Maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G/1) bendinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenleme ışığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu değerlendirilmiştir.

          İhalenin teknik şartnamesinin Genel Şartlar bölümünün 21 inci maddesinde; “ Yüklenici her türlü resmi tatil ve bayram günlerinde yeterli sayıda personeli görevlendirecek izinleri hafta sonunda kullandıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmü bulunmaktadır. Bu düzenleme gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan mevcut verilerle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personele ödenecek ilave ücretin ve dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı ve ayrıca ihale dokümanında resmi bayram ve tatil günlerine ilişkin yapılan düzenlemedeki eksikliğin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu anlaşılmıştır.

       

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Şikayet konusu işe ilişkin teknik şartnamenin “Bilgisayar kullanıcıları” başlığı altında;  “70 sertifikalı bilgisayar kullanıcısı; daha önceden otomasyon hizmetleri alan bir sağlık kuruluşunda çalışmış ve/veya Hastane Bilgi Sistemi Yazılımlarından herhangi birisini kullanmayı bildiğine dair sertifikalı ve/veya bilgisayar kullanıcısı sertifikalı yardımcı sağlık personeli veya tıbbi sekreterden seçilecektir.Kullanıcılardan birisi idareyle koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelinden sorumlu olacak bir genel yönetici ve sistem sorumlusu olarak görevlendirilecektir.Ayrıca bir adet iktisat bölümü mezunu istihdam edilecektir.Bu özelliklerdeki personelden başkası yüklenici tarafından çalıştırılamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığının 15 inci bendinde; 15. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin teknik şartnamesindeki düzenlemede, genel yönetici ve sistem sorumlusunun 70 sertifikalı bilgisayar kullanıcısı arasına dahil edildiği, “ayrıca” ifadesiyle yükleniciden bir adet de iktisat mezunu temin etmesinin istendiği, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında, işin yürütülmesinde görev alan ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını iş yerinde geçirecek iktisat mezunu kişinin maliyetinin ödenmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarenin işin yürütülmesi aşamasında istihdam edilmesini öngördüğü iktisat mezunu kişinin teklif fiyata dahil edilmemesi tekliflerin sağlıklı hazırlanması ve değerlendirilmesini ve asgari maliyetin belirlenmesini engelleyecek nitelikte bulunmuştur.

 

2) Teknik Şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde; “Çalıştırılan personele hastanenin tespit ettiği formayı yüklenici sağlayacaktır. İşçiler formasız çalışmayacaktır. Çalışanların denetimini yüklenici firma ve hastane idaresi yapacaktır.Firma her çalışan elemanına iki adet forma temin edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ancak İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünde teknik şartnamede maliyet kalemi olarak öngörülen giyime ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, bu durum tekliflerin sağlıklı hazırlanması ve değerlendirilmesini ve asgari maliyetin belirlenmesini engelleyecek nitelikte bulunmuştur.

 

3) İdarece yapılan zeyilname ile Teknik Şartnamenin Diğer Hususlar bölümüne “Demonstrasyonun olumlu olması durumunda firmanın kurumun datalarını aktarıp aktaramayacağı denetlenecektir. Bunun için alıcıya ait datalar Sağlık Bakanlığının 108 sayılı Genelgesine göre hastanede hizmet veren yükleniciden alınarak ihaleye katılan ve demonstrasyona çağrılan firmalara verilecektir. Firmanın boş bir bilgisayara database kurarak HBYS yazılımını yapılandırıp dataları kendi veritabanına aktarıp aktaramadığı denetlenecektir. Dataların aktarılması için 72 saat süre tanınacaktır. Aktarımın gerçekleşmesinden sonra hastanede çalışmakta olan mevcut sistemden alınan çıktılar, firmanın sisteminden alınan çıktılarla karşılaştırılacak, arada farklılık olması halinde firma teklifi reddedilecektir..” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan teknik şartname maddesinde halen idarede hizmet veren yükleniciden hastane bilgi sistemine ait mevcut dataların isteklilere verileceği ve isteklilerin boş bilgisayara HBYS yazılımı kurmak suretiyle bu datalarla demostrasyon yapılacağı ve kendi veritabanlarına aktarılarak halen hastanede çalışan mevcut sistemdeki HBYS’nin çıktıları ile karşılaştırılacağı öngörülmüş olup, bu çıktılar arasında ise farkın olmamasının istendiği anlaşılmıştır.

 

Ancak söz konusu işin aynı zamanda program yazılımını içeren bir hizmet alımı olduğu düşünüldüğünde, idarece yapılan söz konusu düzenlemede, demostrasyon sırasında çıktılarda meydana gelecek farklılık ifadesiyle hangi içerikte farklılığın kastedildiği konusunda belirsizlik bulunduğu ve bu durumun, idarece yapılacak değerlendirmelerde keyfiliğe neden olabileceği ve rekabeti engelleyerek katılımı kısıtlayabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliğiyle karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul