İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3441
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :61
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3441
Şikayetçi:
 Uğur Mühendislik, Uğur Aydın, İzmit Karayolu No: 142 Çiftlikköy/YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Hanımeli Sokak No: 1 06440 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29465
Başvuruya konu ihale:
 2007/135627 İhale Kayıt Numaralı “1. Grup (Çankaya, Gölbaşı, Ş. Koçhisar, Polatlı) El Bilgisayarı (GPRS) İle Endeks Okuma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.18.80.0171/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında yapılan “1. Grup (Çankaya, Gölbaşı, Ş. Koçhisar, Polatlı) El Bilgisayarı (GPRS) İle Endeks Okuma” ihalesine ilişkin olarak Uğur Mühendislik, Uğur Aydın’nın 17.10.2007 tarih ve 29465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale konusu işe ait önceki şartnamelere göre ihaleye teklif verilebilirken, idari şartnamede işin süresine ilişkin değişiklik yapılmasına rağmen, iş deneyim oranlarında değişiklik yapılmadığından rekabetin daraltıldığı ve ihaleye teklif veremez hale getirildikleri iddiasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde, “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kurulun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-517 sayılı Kararıyla elektrik sayaçlarının endekslerinin okunması ve fatura bildirimi dağıtılması, ihbarname dağıtımı ve borçtan dolayı kesme, on yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların sökülmesi ve yerine takılması ile elektrik sayaçlarının topluca mühürlenmesi işlerine ait mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul