İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3445
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :65
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3445
Şikayetçi:
 Öz-Em Tıbbı Cihaz ve Aletleri Gıda Petrol Turz. San. Tic./ El-Med Elek. Med. San Tic. Ltd. Şti, Yunusemre Mahallesi 6452. Sokak No: 7 Kınıklı/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Devlet Hastanesi Baştabibliği, Çamdibi Mah. Yeni Çevre Yolu Cad. 320. Sk. 48700 Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25763
Başvuruya konu ihale:
 2007/60727 İhale Kayıt Numaralı “Rapor Edilebilir Tahlil Sonucu Şeklinde Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.16.80.0188/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmaris Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rapor Edilebilir Tahlil Sonucu Şeklinde Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz-Em Tıbbı Cihaz ve Aletleri Gıda Petrol Turz. San. Tic./ El-Med Elek. Med. San Tic. Ltd. Şti(ortak girişim)’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin E-3 maddesinde Hormon ve Enfeksiyon Markerları Cihazına ilişkin düzenlemeye ihale üzerine bırakılan firmanın teklif etmiş olduğu Jhonson&Jhonson marka VITROS ECI model tam otomatik makro eliza cihazın uyum sağlamadığı, çünkü bu cihazın idarenin istediği testlerden TOXO M, RUBELLA M, CMV M, CMV G testlerini çalıştırmadığı, bu testlerin çalıştırılması için gerekli reaktifler halihazırda üretim aşamasında olduğu,

 

            2) Sedimantasyon cihazı teknik şartnamesinin I.4. ve I.9 maddesinde yer alan düzenlemelere ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği Diesse marka Vesmatic 30 cihazın uyum sağlamadığı,

            3) İhale süreci uzayacağından ara alım için kendilerinden teklif istendiği, idareye yaklaşık maliyet teklifi gönderdikleri, idarenin son teklifi istemeyerek diğer firmadan son fiyatları alarak cihazlarını kurdurduğu, kurulu bulunan cihazların kendilerine iade edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamede ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2.c. maddesinde

“1- Biyokimya otoanalizörü                                                             :376.500 test

 2- Tam otomatik hormon ve enfeksiyon markerları analizörü       :  86.000 test

 3- 22 parametre tam sayım test miktarı                                          :  60.000 adet

 4- Sedimantasyon testi                                                                     :  30.000 test

 5- Nefelometre Cihazı                                                                      :  32.150 test

 6- Hemoglobin elektrofez cihazı                                                      :    1.000 test

 7- Tam otomatik idrar analizörü                                                     :  25.000 test”,

 

            Teknik şartnamenin E.3 maddesinde “Yukarıda adı geçen parametrelerin tümü cihazla çalışmalı fakat firma listede bulunan ve karşılayamadığı testlerin I. Grup için (HCV HIV Hbs Ag hariç) en fazla 2 adedini, II. Grup içinde (kanser markerları-PSA, FREE PSA AFP-CEA-CA19.9-CA15.3-CA125 hariç) en fazla 2 adedini bu şartnamenin F bölümünde istenen kriterlere uygun ikinci bir tam otomatik makro sistemle veya Kurumumuzun uygun gördüğü bir laboratuarda çalışarak karşılayabilir. Hiçbir kalem için kard test çalışılmayacaktır. İlgili dal uzmanı gerekli gördüğünde dışarıda çalışılan testlere ait kontrol ve kalibrasyon sonuçlarını isteyebilecek ve onaylaması halinde geçerli olacaktır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerine bırakılan isteklinin teklifinde I.grup için 2 adet ve II.grup için 1 adet olmak üzere ilgili testlerin Kurumun uygun göreceği başka bir laboratuarda çalıştırılarak sonuçların İdareye iletileceğine ilişkin hormon ve enfeksiyon markerları analizörü taahhütnamesi sunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalede başvuru sahibinin iddiasında yer alan testlerin hizmet alımı yoluyla alındığı, İdari ve teknik şartnamede yukarıda yer alan düzenlemeler dikkate alındığında söz konusu hizmette yüklenicinin şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi, eksik yapması, kullanılan tahlillerin kaliteye uymaması, testlerden bazılarının çalışmaması, cihazların efektif çalışmaması hatalı sonuçlar vermesi, eksik tahlil yapması veya aksatması, anlaşma dışı kitlerle çalışma yapıldığının tespit edilmesi durumunda veya diğer kusurlu işlemlerinde uygulanacak cezai düzenlemelerin bulunduğu, ihale konusu alımın mal alımı değil hizmet alımı olduğu, ihale üzerine bırakılan firmadan alınacak tıbbi test ve laboratuar hizmetin kusursuz alınması için gerekli düzenlemelerin olduğu,

           

            Ayrıca ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinde I.grup için 2 adet ve II.grup için 1 adet olmak üzere ilgili testlerin idarenin uygun göreceği başka bir laboratuarda çalıştırılarak sonuçların idareye iletileceğine ilişkin hormon ve enfeksiyon markerları analizörü taahhütnamesi sunduğu ve idarenin başvuru sahibi firmaya verdiği cevapta söz konusu cihazın ihale dokümanında öngörülen şartlara uygun olduğunu belirttiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin I.4. maddesinde “Cihaza 60 numune aynı anda yüklenebilmeli, saatte en az 100 Test/saat kapasiteli olmalı ve sürekli numune yüklemesi yapılabilmelidir.” I.9. maddesinde “Cihaz westergreen prensibiyle çalışmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerine bırakılan isteklinin söz konusu cihaza ilişkin sunmuş olduğu katologda yükleme kapasitesinin 30 olduğu, ancak ihale üzerine bırakılan firmanın cihazdan iki adet aynı anda çalıştıracağını belirterek taahhüt ettiği anlaşılmıştır. Söz konusu hizmetin aynı nitelikte iki cihaz çalıştırılarak toplam 60 numunenin aynı anda bu iki cihaza yüklenerek kesintisiz hizmet verilebileceği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu cihazın western green yöntemiyle değil bu yönteme paralel başka bir yöntemle ölçüm yaptığı anlaşılmıştır. Paralel ve eşdeğer bir yöntemin kullanılması şartnameye aykırı bir husus olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin son fıkrasında; “Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bu başvuru kapsamında, şikayet sahibinin sadece 2007/60727 no’lu İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin iddialarının incelenmesi mümkün olup, idarece daha önce doğrudan temin ile ihtiyaç konusu hizmetin devamlılığını sağlanmasına ilişkin bu iddia ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul