İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3446
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :66
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3446
Şikayetçi:
 Ege Haritacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çarşı Caddesi Kat.1 Nu 11 Acıpayam/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cad. 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27229
Başvuruya konu ihale:
 2007/77716 İhale Kayıt Numaralı “Muğla, Milas, Bodrum İlçe Sınırları İçerisindeki Köy ve Mahallelerin Yerleşik Alanlarının Kadastral Pafta Üzerine Tespit İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.64.0196/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muğla, Milas, Bodrum İlçe Sınırları İçerisindeki Köy ve Mahallelerin Yerleşik Alanlarının Kadastral Pafta Üzerine Tespit İşi”  ihalesine ilişkin olarak Ege Haritacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27229 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına rağmen teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin benzer iş tanımında yer alan “büyük ölçekli harita yapım işi” tanımına uymadığı ve iş deneyim belgesinde belgeyi düzenleyen kuruma ait mühür bulunmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin söz konusu belgenin uygun sayılmama gerekçesine dayanak oluşturan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olduğu, ayrıca iş deneyim belgesinde belgeyi düzenleyen  kuruma ait mühür bulunmamasının kendi hatalarından kaynaklanmadığı ve ihale mevzuatı uyarınca bu eksikliğin tamamlattırılabileceğinden bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, başvuruya konu olan iş deneyim belgesinin (iş durum belgesi) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 15.09.2006 tarihinde düzenlendiği, işin adının “Denizli İli 2 nci Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” olduğu, belge üzerinde onay makamının kaşesi ve imzası olmasına rağmen resmi kurum mührünün yer almadığı tespit edilmiştir.

 

 İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin adı “Muğla, Milas, Bodrum İlçe Sınırları İçerisindeki Köy ve Mahallelerin Yerleşik Alanlarının Kadastral Pafta Üzerine Tespit İşi” olarak düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında düzenlenen 7.4 üncü maddesinde; benzer iş olarak kabul edilecek işler “köy yerleşik alan tespiti veya büyük ölçekli harita yapım işi” olarak düzenlenmiştir.

 

İdare, başvuru sahibinin teklifini teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde yer alan iş tanımının benzer iş tanımında yer alan “büyük ölçekli harita yapım işi” tanımına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmış ve bu kararın dayanağı olarak da  Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin 1/b maddesini göstermiştir.

 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin 1/b maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin amacı;........

b) Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya  GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak sayısal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini sağlamaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu “Denizli İli 2 nci Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi”nin benzer iş tanımında yer alan “büyük ölçekli harita yapım işi” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti amacıyla, Kurumumuzca iş deneyim belgesine konu hizmetin sahibi ve bu belgeyi düzenleyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 04.10.2007 tarih ve 13195 sayılı yazı ile bilgi istenilmiş olup, 05.10.2007 tarih ve 11478 sayılı cevap yazısında;

 

 “......sayısal kadastral harita yapımına ilişkin olarak İdaremizce verilen İş Deneyim Belgesi; büyük ölçekli harita yapımı ile ilgili yönetmelik kapsamındadır.........

 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği´nin birinci maddesinin (b) fıkrası; üretilecek büyük ölçekli haritaların sayısal (koordinat bilgileri veya diğer verilerinin elektronik ortamda tutulabilmesi) verilerinin nasıl olması gerektiğini amaçlamaktadır.

Sonuç itibariyle, yukarıda da belirtildiği üzere Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği´nin birinci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen hususlar işin teknik esaslarında yer almakta olup Denizli İli 2 nci Grup sayısal kadastral harita yapım işi, büyük ölçekli harita yapım işidir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu “Denizli İli 2 nci Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi”nin “büyük ölçekli harita yapım işi” kapsamına girdiği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, idarenin başvuru sahibinin teklifinin “iş deneyim belgesinin benzer iş tanımında yer alan büyük ölçekli harita yapım işi tanımına uymadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;

 

“........

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.....” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesi üzerinde onay makamının kaşesi ve imzası olmasına rağmen resmi kurum mührünün yer almamasının söz konusu belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bir eksiklik olduğu ve bu eksikliğin yukarıda anılan Yönetmelik düzenlemesi kapsamında tamamlattırılabileceği anlaşıldığından idarenin başvuru sahibinin teklifini “iş deneyim belgesinde belgeyi düzenleyen kuruma ait mühür bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında da mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

              Öncel Mühendislik ve Müt. Ltd. Şti.’nin teklifinin 14.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin 2 nci maddesinde bulunması gereken “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin bulunmaması ve ortaklık hisse beyanı formunun KİK standart formuna uygun düzenlenmemesi gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma başlıklı 51 inci maddesinde;

 

“…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hususa ilişkin standart formun ikinci paragrafı “2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, anılan firmanın teklifinde sunduğu, ihale tarihi olan 11.07.2007 tarihinde imzalanan taahhütnamenin ikinci paragrafının; “2) İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” şeklinde düzenlendiği ve ihale komisyonu tarafından söz konusu taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan taahhütnamenin ihale tarihi itibari ile imzalanmış olduğu görüldüğünden ve yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereğince ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce sunacağı belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiğinden firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Bunun dışında, Öncel Mühendislik ve Müt. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden birisinin de ortaklık/hisse beyanının KİK standart formuna uygun düzenlenmemesi olduğu görülmüştür.

 

Her ne kadar, anılan firma tarafından KİK027.3/H nolu standart formun kullanılmamasına rağmen, firma tarafından sunulan ortaklık/hisse bayanında, beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmadığı ve bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiği belirtildiğinden, ayrıca bu beyanın ihaleyi yapan idareye hitaben yazıldığı, ihale kayıt numarasının yazılmış olduğu ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğu görüldüğünden firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında da mevzuata uyarlık görülmemiştir. Bu nedenle anılan firmanın teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul