İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3447
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :68
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3447
Şikayetçi:
 Tuana Temizlik Sağlık Otom. Nak. Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. Kaynarca Sokak No:1/6 Bahçelievler İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya E.D.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. No:30 59000 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26616
Başvuruya konu ihale:
 2007/67947 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.36.G012/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya E.D.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Tuana Temizlik Sağlık Otom. Nak. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.09.2007 tarih ve 26616 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan ve ikinci en avantajlı teklifi veren firmaların verdiği fiyatın 900.163,97 YTL olduğu,  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alındığında işçilik, yol ve yemek bedelinin toplamının 900.163,97 YTL olduğu, giysi bedelinin de istekli tarafından karşılanacağı bu nedenle ihale üzerinde bırakılan ve ikinci en avantajlı teklifi veren firmaların teklifinde giyim bedelinin yer almadığından tekliflerinin aşırı düşük olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

 

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3.Ayrıca, personel ödemeleri (asgari ücretin altında eleman çalıştırılmayacak olup, tüm personel yemek ücreti kişi başına günlük 5,67 YTLX26 gün=147,42 YTL, yol parası kişi başına belirlenen otobüs bileti gidiş-geliş ücreti olarak günlük 3,35 YTLX26 gün=87,10 YTL brüt üzerinden maaş bordrosunda gösterilecek ve aylık net tutarı nakdi olarak personele ödenecek olup, asgari ücrette fark olduğu takdirde bu fark aynı hesaplama üzerinden maaş bordrosuna yansıtılacaktır.) teklif fiyata dahildir.

            -İşçinin ayın tümünde çalışmamış olması durumunda, çalıştığı gün/ay içinde toplam çalışılan gün oranında bordroda gösterilecektir.

            -İşçilerin özel kıyafetleri olacaktır. Yüklenici çalıştırdığı işçilere yapılan hizmetin özelliğine göre yılda 2 defa iş kıyafeti verecektir. Bu kıyafetin TREDAŞ’a bağlı ilgili müdürlük tarafından onaylanması şarttır. Misafir evleri ve sağlık birimlerinde çalışan firma elemanlarının iş kıyafetleri ilgili müdürlükçe belirlenecek tipte olacaktır. Birimlerde yemek dağıtımı ve nakli yapan elemanlar iş esnasında beyaz önlük giyecek olup, bone, maske ve eldiven takacaklardır.

            -İşçiler sağlıklı ve özürsüz kişilerden seçilecek, ancak yürürlükte olan ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen oranda sakat ve hükümlü çalıştırabilecektir.

 

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.SSK Tekirdağ Bölge Müdürlüğünden alınan ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2 dir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2 maddesinde; “İşin süresi 330 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabının işçilik maliyeti (içinde giysi giderinin olmadığı) ve kardan oluştuğu görülmüştür.

 

             Teknik şartnamenin ”Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinin (a) bendinde; “İşçilerin özel kıyafetleri olacaktır. Bu kıyafetin TREDAŞ tarafından onaylanması şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti, yol, yemek ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 900.163,97 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

             İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ve ikinci en avantajlı teklifin 900.163,97 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamakla beraber giysi gideri teklife dahil olduğu halde giysi için bir bedel kalmadığından  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.         

 

                İdarenin başvuru sahibinin yaptığı şikayete verdiği cevapta; “Teklif fiyata dahil masraflarla ilgili idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde belirtilen işçilerin kıyafetleriyle ilgili hazırlanan yaklaşık maliyette ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde maliyet unsuru olarak gösterilmediğinden ve dokümanda yapılan düzenleme ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinden ve ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetine eşit olduğundan şikayetin reddedildiği” bildirilmişse de, idari şartname ve teknik şartnamede işçilerin özel kıyafetinin olacağı ve yüklenici tarafından karşılanacağının yazılı olduğu, bu nedenle idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında giysi giderinin dikkate alınmadan değerlendirme yapıldığı, asgari işçilik maliyeti 900.163,97 YTL olduğundan idarece ihale üzerinde bırakılan istekli ve ikinci en avantajlı isteklinin tekliflerinde giysi için bir bedel kalmadığından  değerlendirme dışı bırakılmaları ve diğer isteklilerin giysi için teklif ettiği bedellerin tekrar değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda anılan Yönetmeliğin (ı) bendine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olması gerekir. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

            İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin sunduğu 2006 yılına ait gelir tablosu ve bilançosunun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı belirlendiğinden tekliflerinin anılan hüküm uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul