İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3448
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :69
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3448
Şikayetçi:
 Yeniçeri Temizlik Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kelkit Caddesi No:4 Şiran/ GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KTÜ Kanuni Kampüsü TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29144
Başvuruya konu ihale:
 2007/93955 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Firmaya Ait Olmak Üzere Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.18.62.G012/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Firmaya Ait Olmak Üzere Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Temizlik Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarih ve 29144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısının ihale dokümanında belirtileceği, anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenilemez denildiği, ihaleye teklif veren Selina firmasının çalıştırılacak personelle ilgili olarak taahhütname verdiği ve komisyon tarafından taahhütnamenin kabul edildiği, ihale komisyonu tarafından çalıştırılacak personelle ilgili isim listesi istenildiği, idarece 6 mutfağa fiyat verilmesinin istenildiği halde birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı, nasıl doldurulacağı tam olarak taraflarına bildirilmediğinden teminatı fazla yatırmış olmalarına rağmen diğer mutfaklara teklif veremedikleri bu nedenle firmalarına haksızlık edildiği, söz konusu ihale hizmet alımı olmasına rağmen ihale dosyasında mal alımına uygun birim teklif mektubu istenildiği, iddia edilmektedir.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayetçinin ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinin (2) numaralı alt bendinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ancak teklif verdikten sonra dokümana ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

         

           İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul