İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3449
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :72
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3449
Şikayetçi:
 Bilim Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. M. Ergün Alper, İzmir Caddesi No:31/51 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mah. Hastane Cad. 15030 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29022
Başvuruya konu ihale:
 2007/95795 İhale Kayıt Numaralı “MR Çekim ve Raporlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 08.18.61.G017/2007-62 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “MR Çekim ve Raporlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilim  Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. M. Ergün Alper tarafından 11.10.2007 tarih ve 29022 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihaleye ait şartnamenin müvekkil şirketin ihaleye girmesini engellemeye yönelik ve rekabetin oluşumunu bozan hükümler içerdiği, bu nedenlerle idareye 29.08.2007 tarihin­de şikayet dilekçesi verildiği ve 17.09.2007 tarihinde Isparta 1. Noterliğinin 08194 yevmiye no’su ile ihtarname çekildiği, ancak bu başvurulara idarece cevap verilmediği, anılan ihaleye katılan olmadığından ihalenin yapılamadığı, yapılacak yeni ihale safhasında da aynı hataların yapılmamasını temin etmek amacıyla söz konusu iddialarının Kurumumuzca değerlendirilerek idarenin uyarılması talep edilmektedir.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, yapılan ön inceleme sonucunda, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul