İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3450
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :73
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3450
Şikayetçi:
 Anatolıa Nükleer Tıp ve Radyoloji Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş., 1420 Sokak Daire 2-4 No: 72 Alsancak İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Gaziler Cad. No: 331 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29487
Başvuruya konu ihale:
 2007/78109 İhale Kayıt Numaralı “Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi ve Pet-Ct Cihazı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 08.18.84.0182/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi ve Pet-Ct Cihazı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anatolia Nükleer Tıp ve Radyoloji Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş.’nin 17.10.2007 tarih ve 29487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şartnamedeki düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olması nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

          “(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 04.10.2007 tarih ve 28256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bir başvuru üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul