En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3460
  • Toplantı No: 2007/063
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/063
Gündem No :8
Karar Tarihi:25.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3460
Şikayetçi:
 Serpa İlaç Tıbbi Aletler Yemek ve Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Akdeniz Mahallesi 1335 Sokak No:13/301 Konak,İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Bağ-Kur İl Müdürlüğü, Kocakapı Mah. 1250/1 Sokak No:4 Kapılar İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.10.2007 / 29572
Başvuruya konu ihale:
 2007/26221 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 08.18.95.0078/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Bağ-Kur İl Müdürlüğü tarafından 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serpa İlaç Tıbbi Aletler Yemek ve Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 18.10.2007 tarih ve 29572 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye istekli olarak teklif verildiği, ihaleye verilen tekliflerinin idarece geçerli sayıldığı, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idareye yapılacak itiraz başvuru sürelerinin dolması beklenilmeden sözleşme yapılmasının ilgili Yasaya aykırı olduğu ve bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; şikayetçinin 05.07.2007 tarihinde İzmir 1.İdare Mahkemesine sunduğu dava dilekçesi incelendiğinde; Kamu İhale Kurumunun 23.05.2007 tarih ve 1633-6866 sayılı yazısının şikayetçiye bildirildiği 30.05.2007 tarihine kadar olan süreç içerisinde ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığının şikayetçi tarafından dolaylı yollardan öğrenildiği anlaşıldığından, şikayetçinin şikayete konu işlemin farkına varmış olması gerektiği 30.05.2007 tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, bu süre geçirildikten sonra 05.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 30.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul