İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3461
  • Toplantı No: 2007/063
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/063
Gündem No :9
Karar Tarihi:25.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3461
Şikayetçi:
 Firdevs Elektrik Temz. İnş. Taah. İşl. Tic. Pazr. Ltd Şti, Orhangazi Cad. Kelebek Sokak No: 3 SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29930
Başvuruya konu ihale:
 G29930 İhale Kayıt Numaralı “Endeks Okuma İhaleleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.19.25.G015/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından  yapılan “Endeks Okuma İhaleleri”ne ilişkin olarak Firdevs Elektrik Temz. İnş. Taah. İşl. Tic. Pazr. Ltd Şti.’nin 22.10.2007 tarih ve 29930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2004 yılından bu yana  TEDAŞ’ın ihale ettiği Endeksörle Endeks Okuma, 2. İhbarname Dağıtımı ve Enerji Kesme-Açma işlerini yaptıkları, söz konusu işlerle ilgili birkaç kez şartnamenin değiştiği, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesine göre yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğe göre uygulanacak birim fiyat esaslı el bilgisayarı/endeksör ile endeks okuma hizmet alımı sözleşmesinin 24.05.2007 tarih ve 12-216 sayılı Y.K.K. ile onaylandığı, yeni ihalelerde bu şartnamenin 49 uncu maddesinde belirtildiği üzere işin süresinin 730 gün olduğu, daha önceki ihaleler 365 gün olduğundan ihale bedellerinin otomatik olarak ikiye katlandığı, yine aynı şartnamenin 26.3 maddesinde çalışan elemanların ücret alt limitlerinin ortalama 1,5 katına çıkarıldığı, eski şartnameye göre işçilik maliyetlerinin ortalama 1,5 kat arttığı, iş hacminin ikiye, işçilik maliyetlerinin de birbuçuğa katlanmasının, aynı bölgedeki iş hacminin 3 kata kadar artmasına sebep olduğu, bir bölgedeki iş yapan yüklenici firmanın aynı bölgenin yeni ihalesine iş bitirmenin % 40’ının hesaplanmasına rağmen giremediği, sonuç olarak durumun böyle gelişmesinin bu sektöre hizmet veren birçok firmanın bertaraf edilerek azınlıkta kalan büyük firmaların tekel durumuna yol açacağı ve rekabetin tamamen ortadan kalkacağı, iddia edilmektedir.

           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

        4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

       
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul