İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3480
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :20
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3480
Şikayetçi:
 Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Özgür Yılmaz, Çukur Mahallesi Adalet İş Merkezi Nu 1/7 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yavuzeli Hükümet Konağı Kat 3 Nu 32 Yavuzeli/ GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28107
Başvuruya konu ihale:
 2007/146974 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.18.05.0022/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 01.10.2007 tarihinde pazarlık usu ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özgür Yılmaz tarafından  03.10.2007 tarih ve 28107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece 17.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan yemek ihalesine iştirak ettikleri, ancak yeterliliği olmayan bir firmanın ihaleyi iptal ettirmek maksadıyla darp olayı gerçekleştirdiği, konunun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiği, bunun üzerine idarece ihalenin iptal edilerek alımın gruplara bölünerek limitlerin altında kalmak suretiyle pazarlık usulü ile dört ayrı ihaleye çıkıldığı, böylece her bir ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin b bendinin 2 nci alt bendinde öngörülen üst limit tutarının altına düşürülerek yeterlik kriterleri aranmaksızın ihaleyi yeterlik kriterlerini sağlayamayan belli bir firmaya vermenin amaçlandığı, idarece pazarlık usulü ile yapılan bu ihalelere davet edilmedikleri, davet edilmeyi talep ettiklerinde idarece eşitliğin bozulacağı gerekçesiyle taleplerinin reddedildiği, idarenin yeterlilik belgesi olmayan ve darp olayını gerçekleştiren firmaya işi vermek için bu tür bir usulsüzlüğe başvurduğu, kendilerinin 3 yıldır hizmeti başarı ile yürüttükleri, idari şartnamede mevzuata aykırı şekilde işin fiziki miktarından fazla kapasite raporu istenmesinin işi bu firmaya vermek amacını taşıdığı, ihaleye tek başına iştirak eden ve tüm bu olaylara neden olan firma ile ihale komisyon üyeleri ve ihale yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundukları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin Merkez Hacı Sait Korkmaz İÖO’na taşınan I. Grup 22 köy ve yerleşim merkezinden taşınan 306 öğrenciye günlük 1 öğün öğle yemeği verilmesi işi olduğu belirtilmiştir.

 

Yavuzeli Kaymakamlığınca onaylı 07.09.2007 tarihli yazıda, “2007-2008 öğretim yılında 50 köy ve köy altı yerleşim biriminden 87 hat olarak 87 araçla 1057 öğrencinin taşıma kapsamında olduğu, planlama işlerinin ve taşıma ile ilgili işlemlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için ekli listede gruplamaya tabi tutulan köylerin I-II-III ve IV grup olarak adlandırılıp iş ve işlemlerin bu gruplama esası dahilinde yürütülmesinin uygun görüldüğü” belirtilmiştir.

 

Taşımalı öğretim kapsamındaki I. Grup köylerdeki (22 yerleşim birimi) 306 ilköğretim öğrencisine verilecek 161 gün bir öğün öğle yemeği hizmet alımına ilişkin  17.09.2007 tarihli ihale onay belgesinde, “Yavuzeli İlçesinin köy ve köy altı yerleşim birimlerinden taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınacak öğrencilere verilecek öğlen yemeği alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulüne göre 17.08.2007 yapılan ihalenin iptal edilmesi nedeniyle taşımalı sistemdeki öğrencilerin mağdur olmamaları için ihalenin 4734-21/f maddesine göre grup esasına dayalı olarak pazarlık usulü (21/f) olarak yapılması ve tip sözleşme yapılarak ihale gerçekleştirilecektir....” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

İdareden 27.10.2007 tarihinde gelen belgelerden, daha önce açık ihale usulü ile ilçenin köy ve köy altı yerleşim birimlerinden taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınacak öğrencilere 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında verilecek öğlen yemeği hizmet alımı işinin ihale edildiği, bu ihaleye başvuru sahibi Acıoğlu firmasının da teklif verdiği ve ihalenin bu firma üzerinde kaldığı, ancak açık ihale usulü ile yapılan bu ihalenin ilan ve ihale dokümanı arasındaki uyumsuzluklar bulunduğu gerekçesi ile ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine idare bu ihale kapsamında öğle yemeği verilecek öğrencileri ikamet ettikleri köy ve yerleşim birimi bazında gruplandırarak ihaleleri pazarlık usulü ile yapmıştır. Buna göre, incelenen I. Grup öğrencilerin yemek ihalesi dışında, II. gruptaki öğrencilerin bir kısmı (10 köy) Merkez Hacı Sait İlköğretim Okulu’na ve bir kısmı da (3 köy) Yavuz Sultan Selim İÖO’na taşınacak olup bu öğrenciler için alınan öğle yemeği ise, 2007/146986 İKN’li pazarlık usulü bir başka ihale ile alınmıştır.

 

III. grup öğrenciler ise (8 köy), Merkez Yavuz Sultan Selim İÖO’na taşınacak olup bu öğrenciler için alınan öğle yemeği ise, 2007/146993 İKN’li pazarlık usulü bir başka ihale ile alınmıştır.

 

Oysa taşınan öğrencilerin alındıkları köylerin gruplandırma açısından bir önemi bulunmamaktadır. Zira, yemek okula getirilmekte ve okulda yenmektedir. Bu durumda Hacı Sait İlköğretim Okulu ve Yavuz Sultan Selim İÖO olmak üzere iki okulda öğrencilere verilecek yemek için pazarlık usulü ile 3 ayrı ihale yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda daha önce açık ihale usulünde yapılabilen bu ihalenin daha sonra gruplara bölünerek yapılması yukarıda anlatılan nedenlerle bu hükme aykırılık teşkil etmektedir.

 

İncelenen ihaleye Hacıoğulları, İltam, Çelikkan, Gaziantep 27 Turizm, İblağ, Cingife, Yavuzeli olmak üzere 7 firma davet edilmiştir, Acıoğlu firmasının bu konudaki talebi reddedilmiştir. Daha önce açık ihale usulü ile yapılan ihale başvuru sahibi Acıoğlu firması üzerinde kalmıştır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 2 fıkrasında, 21/f bendine göre yapılacak ihalelerde en az 3 istekli davet edilmesi şartı öngörülmüş ve idarece de 7 firma ihaleye davet edilmiş olmakla birlikte, daha önceki ihalede istekli sıfatını taşıyan başvuru sahibi firmanın (ve diğer iki isteklinin de) davet edilmemesi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan, saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 14.3.3.b maddesinde “Günlük en az 1057 kişilik kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti. İş ortaklığı halinde başvuru yapan isteklilerden her biri hissesi oranında kapasite raporuna sahip olacaklar ve yeterlik dosyasında ayrı ayrı sunacaklardır.” düzenlemesi yer almakta ve Cingife firmasının bu oranda kapasite raporu bulunduğundan bu düzenlemenin yapıldığı iddia edilmektedir. 1057 rakamı idarenin 4 grup ihalesinde yemek yiyen toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir.  Oysa, incelenen ihalede günlük 306 öğün/kişi öğle yemeği alımı söz konusu olup, günlük öğün sayısının 3 katından fazla oranda kapasite raporu istenmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul