İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3481
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :21
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3481
Şikayetçi:
 DAĞSAN Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak No:65 Kozan, ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri No:66 Yenimahalle, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28148
Başvuruya konu ihale:
 2007/123488 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 00.18.09.0078/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

  Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

  1)Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri başlıklı 7.1 inci maddesinde; “Mali Sorumluluk Sigortası: istekliler istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı Kanunun 21. maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırdığına dair belge veya poliçeyi idareye ibraz edecektir.” şeklinde düzenleme yapılarak mali sorumluluk sigortası yaptırılmasının yeterlilik kriteri olarak belirlendiği, 26.06.2004 tarih ve 25505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca; Özel Güvenlik Şirketleri ancak istihdam ettikleri özel güvenlik personelleri için mali sorumluluk sigortası yaptırabileceği, ayrıca 29.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinin talimat bölümü hükmü uyarınca istihdam edilen her bir özel güvenlik personeli için isimleri belirtir şekilde sigorta sözleşmesi düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, söz konusu ihalede isteklilerden mali sorumluluk sigortası yapacaklarına dair taahhütname istenilebilecek iken mali sorumluluk sigortası yaptırıldığına dair belge istenilmesinin ihaleye katılımı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

2-) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımı olarak "Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren ve 5188 sayılı Kanun kapsamında (silahlı) özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”  düzenlemesi yapıldığı, 5188 sayılı Kanunun “Eğitim” başlıklı 14 üncü maddesi ve İçişleri Bakanlığınca 07.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim programı” başlıklı 33 üncü maddesi hükümleri gereği özel güvenlik personellerinin 120 saat eğitime tabii tutulduğu ve eğitim sonucunda yapılan sınav ile özel güvenlik personeli unvanını kazandığı, ayrıca bu eğitim içerisinde 90 saat temel eğitim ve 30 saat silah ve atış eğitiminin bulunduğu anlaşıldığından ve genellikle tüm özel güvenlik personellerince bu eğitimler alındığından, Özel Güvenlik Şirketlerinin İçişleri Bakanlığına müracaat ederek aldığı özel güvenlik faaliyet izin belgelerinde silahlı veya silahsız faaliyet göstereceklerine dair bir düzenleme mevcut olmadığından, ayrıca teknik şartnamenin çalıştırılacak özel güvenlik personelinde aranacak şartlar başlıklı 6.7 nci maddesinde "5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak" yeterli sayıldığından, dolayısıyla çalıştırılacak personelde dahi sadece temel eğitimi almış olmak yeterli görüldüğünden iş deneyiminde silahlı yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen "Rekabet" ilkesine aykırı olduğu,

 

            3)Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesi G/15 inci bendi hükmüne aykırı olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik şartnamenin bir çok bölümünde teklif fiyata dahil giderlere yer verildiği, özellikle eğitim giderleri ile ilgili bölümde teklif fiyata dahil edilmesi gereken tutarlar da belirterek mevzuata aykırı işlem yapıldığı, ders saatiyle ilgili olarak 6 gün süreli eğitimin bir gününde ders verecek  üçüncü eğitmenin tüm gruplara aynı anda mı yoksa ayrı ayrımı gireceğinin belirli olmadığı, konaklama ve ulaşım bedellerinde de belirsizlik bulunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesi altında yer alan 7.1 inci bendinde; “…Mali Sorumluluk Sigortası: İstekliler istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı Kanunun 21. maddesinde belirtilen “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası”nı yaptırdığına dair belge veya poliçeyi idareye ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Şikayet konusu ihaleye ait ilanın “İhaleye Katılma şartları ve istenen belgelerin” belirtildiği 4.1.2.3.2 nci maddesinde de aynı yönde düzenlemenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu işin adı “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 75 personelle Mardin Hava Meydan Müdürlüğüne Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi”  olarak belirtilmiştir.

 

            5188 sayılı Kanunun “Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası” başlıklı  21 inci maddesinde; “Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır…” hükmü yer almaktadır.

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından yaptırılması Kanunen zorunlu bulunan bir sigorta olduğu, buna karşın ihale dokümanında yapılan düzenleme de ihaleye teklif verme aşamasında ve henüz istekli sıfatına haiz olanlardan söz konusu sigortayı yaptırdıklarına dair belgenin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            5188 sayılı Kanunun  21 inci maddesi hükmü uyarınca özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerine mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olduğu ve dolayısıyla idarece ihale dokümanında ihale konusu işin 5188 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmaması durumunda dahi ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale konusu işte istihdam edilecek özel güvenlik görevlilerine mali sorumluluk sigortası yaptırılmasının Kanundan kaynaklanan bir yükümlülük olduğu anlaşıldığından, ihaleye teklif verilmesi aşamasında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler kapsamında ihale konusu işe ilişkin olarak “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırıldığına dair belge veya poliçenin isteklilerden istenilmesi ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olup, idarece yapılan söz konusu düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

            2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler” kapsamında sunulacak belgelere ilişkin düzenlemede; teklif edilen bedelin %25’i tutarında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin istekliler tarafından idareye sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren ve 5188 sayılı Kanun kapsamında (silahlı) Özel Güvenlik Hizmetleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.  Aynı yönde düzenleme ihaleye ait ilanın 4.4 üncü maddesinde de yer almıştır.

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 75 personelle Mardin Hava Meydan Müdürlüğüne Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi”  olarak belirtilmiştir.       

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Silah Mühimmat ve Demirbaşlar” başlıklı 8.1 inci maddesinde; “Özel Güvenlik personeli, şartnamenin 11.1 maddesi gereği görev esnasında kullandığı silahın haftalık rutin bakımını yapacak olup, yüklenici firma da her ay idarece teslim edilen silah ve mühimmat miktarını bildirir güncel “Silah Sayım ve Mühimmat Raporu”nu düzenleyerek Müdürlüğe verecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı  3. maddesinde benzer işin tanımı  “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler…” şeklinde yapılmıştır.

 

            Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinde; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir….” hükmü yer almıştır.

 

            07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin” “Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir…” hükmü yer almıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni”  başlıklı  17 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.a) Diploma fotokopisi, b) Nüfus cüzdan fotokopisi,c) Adli sicil kaydı, d) Dört adet vesikalık fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3 teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir….Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır…” hükmü,

 

            “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi doksan saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir…Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyuşturucu Madde Bilgileri dersini, …almak zorundadır…” hükmü yer almıştır.

 

            Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri uyarınca; şirketlerin koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirebilmeleri için İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almaları gerektiği ve bu izni almaya hak kazanan şirketler için “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin  düzenlendiği, özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi için özel güvenlik temel eğitimi sertifikasına sahip olması gerektiği,  özel güvenlik temel eğitimine alınan adayların asgari 120 saatlik eğitimlerinin 30 saatinin silah ve atış eğitimine ayrıldığı, ancak ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimi almasının zorunlu bulunmadığı anlaşılmaktadır.

            Şikayete konu ihalenin Mardin Hava Alanı Müdürlüğü bünyesinde yer alan mahallerde silahlı özel güvenlik elemanı kullanılmak suretiyle özel güvenlik hizmeti sağlanması işi olduğu ve İçişleri Bakanlığından temin edilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olan şirketlerin ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında silahlı temel eğitimi almış güvenlik görevlisi çalıştırarak ihale konusu işi yerine getirebilecekleri anlaşılmaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan benzer iş tanımı gereğince sadece “silahlı” olarak yapılan özel güvenlik hizmetine ilişkin iş deneyiminin benzer iş olarak değerlendirileceği görüldüğünden ve söz konusu benzer iş tanımının silahsız özel güvenlik hizmetine ilişkin iş deneyimine sahip bulunan isteklilerin ihaleye katılımına engel teşkil ettiği ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden , anılan düzenlemenin  mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif maliyetine dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde; “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahil olacaktır.

           

            26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

           

            26.3. Ayrıca,

           

            a)Özel Güvenlik Hizmeti kapsamında istihdam edilen Müdür, Amir ve Özel Güvenlik personeline asgari ücretin en az % 100 fazlası üzerinden ödeme yapılacak olup, diğer ödemelerle birlikte ücret bordrosunda gösterilerek nakit ödenir.

 

            b)Yüklenici, bu sözleşme kapsamında istihdam edilen özel Güvenlik personeline, aylık en az 3.33 YTL/23 Gün x 23 iş günü üzerinden Toplam (Brüt) 76.59 YTL Yemek bedeli ücret bordosunda gösterilerek nakit olarak ödenir.

 

            c)Yüklenici, bu sözleşme kapsamında istihdam edilen Özel Güvenlik personeline, aylık en az 3.65 YTL/23 Gün x 23 iş günü üzerinden Toplam (Brüt) 83.95 YTL-Yol bedeli ücret bordosunda gösterilerek nakit olarak ödenir.

            

            d)Teknik Şartnamenin "Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri´1 konu başlıklı 10.4 maddesindeki özel güvenlik görevlilerinin havaalanındaki görevlerine gelişinden Yüklenici sorumlu olup, personelin havaalanındaki nöbet yerlerine gidiş-gelişleri, vardiya değişim işlemleri, çevre güvenliği devriye hizmetleri ile ilgili giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            Havaalanında hizmet yapacak araçların hizmet yapabilmeleri için alması zorunlu olan araç özel plaka alımı (Ekip minibüsü için 2008 yılı ücreti 275. €, 2009 temdit ücreti 27. € olup, ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden YTL olarak hesaplanacaktır.), bu aracı kullanma belgesi (Teknik Şartnamenin "Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri" konu başlıklı 10.18 maddesindeki personel sayısı kadar alınacak Araç Kullanma Belgesinin kişi başı ücreti 2008 yılı için 19.00 YTL., 2009 yılı için 20.00 YTL. dir.) ve tüm personelin Havaalanı Giriş Kartı ile ilgili ücretler (Hava Alanı Giriş Kartının kişi başı ücreti 2008 yılı için 6.50 YTL:, 2009 yılı için 7.00 YTL. dir.) ile ihale kapsamındaki yıllara ait araç özel plakası, araç kullanma belgesi ve havaalanı giriş kartları temdit (yenileme) ücretleri DHMİ´nin "Havaalanı Giriş Kartları ve Araç Kullanma Belgesi Tarifesi" ne göre ücretlendirilerek teklif fiyata dahil edilecek olup, DHMİ ücret tarifesine göre yıl içerisinde giriş kart ücretlerinin değişmesi durumunda Yüklenici bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve Yüklenici bu hususta herhangi bir hak ve talepte bulunmaz.

           

            e)29.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” nın A.Tarife bölümünde    “….özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

             -İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, gibi toplu ulaşım tesisleri,

             -…olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat  tutarlarından az olamaz. ..." hükmüne amir olduğundan verilecek teklifler bu tarifenin güncel Tebliği çerçevesinde verilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            f) İstihdam edilecek özel Güvenlik personeline, 5188 sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belirlenen şartlara göre Teknik Şartnamenin "Kıyafet Üniforma ve Teçhizatlar" konu başlıklı 7.1. maddesi gereği Teknik Şartname eki Ek-1´de dökümü yapılan kıyafet ve teçhizatların 2008 yılı için tamamı, 2009 yılı içerisinde tekrar verilmesi gereken giyim bedelleri ayni olarak ve teçhizat bedelleri teklif fiyata dahil edilecektir…..

 

            g) Teknik Şartnamenin "Kıyafet Üniforma ve Teçhizatlar" konu başlıklı 7.4. maddesindeki haberleşme amacı ile kullanılacak telsiz ve aparatlarına ait giderler teklif fiyata dahil olacaktır.

 

            h) Teknik Şartnamenin "Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri´´ konu başlıklı 10.2 maddesindeki eğitim ile ilgili tüm giderler teklif fiyata dahil olacaktır.

 

            i) Teknik Şartnamenin "Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri" konu başlıklı 10.22 maddesi gereği 2492 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun´da belirtilen 2008 ve 2009 yılları için 27 tatil gününde çalıştırılacak gün sayısı 1.499 olup, mevcut ücretine ilaveten ödenecek ücret teklif fiyata dahil olacaktır.

 

            Personel ücretleri, vergi ve sigorta primleri, personele ilişkin diğer yasal yükümlülükler, personelin yemek, yol, kıyafet ve teçhizat bedelleri, personelin eğitim ve sertifika bedelleri, haberleşme cihaz ve aparatları, havaalanı içerisinde bulunan nöbet yerlerine personelin gidiş-gelişleri, vardiya değişim ve devriye hizmetleri ile ilgili giderler, havaalanı giriş kartı, Araç Özel Plakası ve PAT Sahalarında Araç Kullanım Belgesine ait giderler, müteahhit karı, mali sorumluluk sigortası, sözleşme giderleri teklif fiyata dahildir….

           

            26.5. İl Sigorta Müdürlüğünce bu iş belirlenen iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı Özel Güvenlik hizmeti için %1,5´dur.” düzenlemesi,

 

            Anılan ihaleye ait teknik şartnamenin Yüklenici firmanın yükümlülüklerine ilişkin 10.2 nci maddesinde; “Yüklenici firma Havaalanında göreve başlayacak Özel Güvenlik personeline ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili otoriteler ile koordineli olarak belirlenecek tarihler arasında Milli Havacılık Güvenlik Eğitimi, Hava Limanında kullanılan [X-Ray Bağaj Arama Cihazı, Kapı ve El Tipi Metal Arama Dedektörleri, İz (Plastik Patlayıcı- Narkotik) Dedektörü, Araç Altı Tarama Cihazı, v.s.] kullanıcı eğitimleri ile Havaalanında giriş kartı almaya esas teşkil eden eğitimi en kısa süre içerisinde aldıracaktır.Bu eğitimlerin alındığına dair sertifikalar Müdürlüğe sunulacaktır. Bu eğitimde başarısız olan veya işten ayrılan personelin yerine işe başlayacak personele söz konusu eğitimleri aldırmak Yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

           

           

            Eğitimlerle ilgili olarak;

            -Dersler 6 gün süreli olup, 45´er dakikalık her gün 6 ders saati üzerinden, 25´er kişilik
sınıflarda düzenlenir. Eğitmen ders saat ücreti 40.00 YTL. olup, aynı anda 2 eğitmen tarafından
verilen dersler nedeniyle 46 saat eğitmen ücreti tahakkuku gerçekleşmektedir. 6 gün süreli eğitimin
1 gününde 3 ncü bir eğitmen de ders verecektir.

            -Eğitimlerin uygulamalı bölümü için eğitim verilecek güvenlik cihaz imkanı bulunan
dershane veya gerekli izinler alınmak kaydıyla eğitimin düzenlendiği hava meydanındaki kontrol
noktalarının tahsisi, mevzuat ile ilgili hazırlanan dershanede ise bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazı tahtası, kalem, silgi, vb. eğitim materyallerinin bulundurulması ve dershane tahsisi ile ilgili tüm masraflar,

            -Eğitimcilerin ulaşımı Ankara dışındaki illere havayolu ile, çeşitli sebeplerden dolayı
havayolu tercih edilmediği takdirde ulaşım, Yüklenici tararından temin edilecek araç yada
seçkinliği tanınmış otobüs şirketleri ile yapılacaktır. Eğitmenlerin gidişte ikamet-havameydanı, dönüşte ise havameydanı-ikamet bedelleri ile eğitim yerine gidiş dönüş ulaşım bedellerinin tümü,

            -Eğitmenlerin eğitim süresince konaklama giderleri,

            -Eğitim   süresince   eğitmenlerin   hava  meydanından   karşılanıp   konaklama   yerine
götürülmeleri, konaklama yerinden ise eğitim süresince eğitimin düzenlendiği yere ve eğitimin
bitiminde havameydanına ulaşımları, ulaşım sağlanamadığı takdirde ulaşım bedeli,

            -Eğitmenlerin eğitim süresince tüm masraflarının Yüklenici tarafindan karşılanması halinde günlük harcırah verilmez. Ancak, masrafların bir kısmının karşılanması durumunda, eğitmen devlet memuru ise yasal harcırahı, değil ise Yüklenici ile belirlenecek miktar kadar günlük harcırah ödenmesi,

            -Eğitim süresince kursiyerlere dağıtılacak dokümanlar ve diğer (isimlik, bloknot, kalem,
vb.) Örnek Materyal/Materyaller eğitmen tarafindan Yükleniciye verilecek, Yüklenici tarafından bu materyallerin kursiyer sayısınca çoğaltılması ve kursiyerlere dağıtılmasının sağlanmasını kapsayan;Eğitmen ücreti, dershane, ulaşım, konaklama, harcırah, eğitim materyalleri, havaalanında giriş kartı almaya esas teşkil eden eğitim aldığına dair sertifika ücreti, vb. masraflar eğitimi talep eden yüklenici tarafindan karşılanır. Eğitim ile ilgili oluşacak masraflarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk DHMİ´ye yüklenemez.

            -Eğitim ile ilgili tüm ödemeler İdare ile veya eğitim talep edilen ilgili Kurumla koordineli
olarak eğitimi talep eden Yüklenici tarafindan ödenir. Yıl içerisinde çıkabilecek ilave eğitim ile
ilgili tüm masraflar yukarıdaki kriterler çerçevesinde Yüklenicinin sorumluluğundadır.”
düzenlemesi yapılmıştır.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G/15 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almıştır.

           

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3.(h) maddesinde; teknik şartnamenin 10.2 maddesinde yer alan eğitim ile ilgili tüm giderlerin teklif maliyetine dahil olduğu belirtilmek suretiyle eğitim ile ilgili giderlerin teklif maliyetine dahil olduğu hususuna idari şartnamede yer verildiği anlaşılmıştır.

           

            Her ne kadar eğiticilerin ders saati ücreti gibi bazı masraf bedellerine teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde yer verilmiş ise de, teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde eğitim masraflarının teklif maliyetine dahil olduğu hususunda herhangi bir tereddüt oluşturucu düzenlemenin bulunmadığı, ayrıca teknik şartnamede idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

           

            İhaleye ait teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede; hangi eğitimlerin verileceği, kaç eğitmen tarafından eğitim verileceği, eğitimin süresi, eğitimde kullanılacak malzemeler ile eğitimcilerin ulaşım ve eğitmenlerin ulaşım ve konaklama gibi masraflarına ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılarak söz konusu tüm eğitim masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

           

            Söz konusu düzenleme uyarınca eğitmenler ile eğitim yerinin de belirlenmesi dahil olmak üzere teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak eğitimin organize edilmesi işinin yüklenicinin sorumluluğunda bulunması nedeniyle ve bu hususlara ilişkin olarak idare tarafından önceden bir belirleme yapılabilmesi mümkün görülmediğinden, eğitmenlerin konaklama ve ulaşım giderleri dahil olmak üzere eğitim giderlerine ilişkin tüm maliyetin her bir istekli tarafından teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde öngörülen kriterlere uygun olmak koşuluyla belirlenmesi gerektiği ve belirtilen hususlar yönünden söz  konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede; istihdam edilecek toplam 75 güvenlik personeli için 25 kişilik sınıflarda toplam 6 gün süre ile her gün 6 saat olmak üzere ve aynı anda 2 eğitmen tarafından eğitim verilmesi sonucunda 46 saatlik eğitmen ücreti ödeneceği ve 6 gün süreli eğitimin 1 gününde de 3 üncü bir eğitmenin ders vereceği belirtilmiş olup, söz konusu düzenlemeden 25’er kişilik 3 ayrı sınıfta (toplam 75 personel) eğitim görüleceği anlamı çıkarılmasına karşın, her bir gruba eğitim veren 2 eğitmen için mi yoksa 3 eğitmen için mi 46 saatlik eğitmen ücretinin öngörüldüğü konusunda açık ve net bir düzenleme bulunmadığı, bu durumun eğitmen ders saati ücreti maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin belirlenmesinde isteklileri tereddüde  düşürücü nitelikte olduğu görüşüne varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul