İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3483
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :23
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3483
Şikayetçi:
 Deysan Gıda İnşa. Turz. Bilgisayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gündoğdu Mahallesi 739 Sokak No: 3 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Binası Kat:4 Acıpayam/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26726
Başvuruya konu ihale:
 2007/101888 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Öğretim Yılında Taşıma Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.17.45.0141/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Öğretim Yılında Taşıma Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtma İşi” ihalesine ilişkin olarak Deysan Gıda İnşa. Turz. Bilgisayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.09.2007 tarih ve 26726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından tekliflerinin ekinde

 

1-     Ticaret sicil tasdiknamesi olmadığı,

 

2-     İş deneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname bulunmadığı,

 

3-     Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

Gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesi “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:...

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesine “İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin” istenilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Şikayetçi firma tarafından teklifinin ekinde Denizli Ticaret Odası tarafından 08.08.2007 tarihinde düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt Suretini sunduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla şikayetçi firma tarafından yukarıda yer alan gerek şartname düzenlemesine gerekse Yönetmelik hükmüne uygun belge sunulduğu anlaşıldığından, sözkonusu firmanın  teklifinin ekinde ticaret sicil tasdiknamesi sunmadığı gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (n) bendinde “Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim  Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” istenilmiş olup, başvuru sahibinin idareye sunduğu iş deneyim belgesi isteklinin kendisine aittir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  konuyla ilgili “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin verecekleri beyanname” maddesinin (a) fıkrasında “…4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

 

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, idareye, şikayetçi firma olan Deysan Gıda İnşa. Turz. Bilgisayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Denizli Çal Milli Eğitim Müdürlüğünce 06.08.2007 tarihinde düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunduğundan, söz konusu taahhütnamenin istenmesi de mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda idarenin, başvuru sahibince İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin sunulmadığı gerekçesiyle teklifini değerlendirme dışı bırakması anılan mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan 09.07.2006 tarih ve 6594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Deysan Gıda İnşa. Turz. B.Sayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin yapılan devir sonucunda %99’nun Ersin AKTAŞ’a ait olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Deysan Gıda İnşa. Turz. B.Sayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce ihaleye sunulan “Ortaklık/Hisse Beyanında”, Deysan Gıda İnşa. Turz. B.Sayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklıklarına ilişkin bir bilgi bulunmazken, Ersin AKTAŞ’ın ortağı olduğu (%99 oranında sahip olduğu Koç Tabldot İnternet Gıda İnşaat Petrol Ltd. Şti.) şirketteki durumunu gösterir ibare mevcuttur.

 

Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre isteklinin kendi ortaklık yapısını gösteren durumu sunması gerekmektedir.

 

Bu itibarla Deysan Gıda İnşa. Turz. B.Sayar Petrol Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin Ortaklık/Hisse Beyanı yerine şirketin en büyük ortağı Ersin AKTAŞ’a ait Ortaklık/Hisse Beyanının verilmesinin geçerli kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve (ı) bendleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Anılan Yönetmeliğin (ğ) bendi gereğince ihale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

1) İhale ilanının ve İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 4.3.2, 7.3.2 maddeleri, “…c) İsteklinin (firmanın) son beş yıl içinde yaptığı özel ve resmi işten  dolayı ferdi veya toplu  gıda zehirlenmesine sebebiyet vermediğine dair taahhütname…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

İdare tarafından ihaleye teklif verecek isteklilerden son beş yıl içinde yaptığı özel ve resmi işten dolayı ferdi veya toplu gıda zehirlenmesine sebebiyet vermediğine dair taahhütname istenilmesi ve bu düzenlemenin ihalede katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

Ayrıca, teklifi geçersiz sayılan isteklilerden birinin elenme sebeplerinden biri olarak idari şartnamede yapılan bu düzenleme olduğu dikkate alındığında, İdare tarafından yapılan düzenlemenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı ve ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğundan, ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesi “Yemek İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen taşıt,makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara dair belge ve taahhütname dağıtım işi ile ilgili yemek (taşımaya) uygun en az 4 adet araç bulunduracaktır.(kendi malı ise ruhsatını, kiralanmış ise taşıt kira sözleşmesini ihale evraklarını ekleyeceklerdir.)” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, idari şartnamede ihale konusu işte kullanılacak 4 adet araca ait her bir araç için eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde araç sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin verilmesinin istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, idare tarafından yapılan düzenlemeyle ihale konusu işte kullanılacak ekipmana ilişkin taahhütname istenilmesine karşın, teklifi geçersiz sayılan isteklilerden birinin taahhütname sunmasına rağmen, elenme sebebinin kapasite raporunda sayılan ekipman yeterli olmadığı dikkate alındığında, idare tarafından yapılan bu maddeye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı  7.3.2.maddesi, “ a) Asgari  yeterlilik kriteri olarak  teknik personel ön görülmüştür. Bu  teknik personel olarak Gıda Mühendisi  ve 4 adet ustalık belgesi olan aşçı olacaktır. İhale  tarihinden önce işe alınmış olması ve  ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması ile  İşe giriş bildirgesinin  yada dönem bordrosunun  aslı veya noter tasdikli sureti ile belgelendirilmesi.

 

b) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli sayıda   personeli çalıştıracağına dair taahhütname…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez...” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda idari şartnamede yapılan ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personeli çalıştıracağına dair taahhütname istenilmesi ve teknik personele ilişkin olarak da bünyesinde çalışıyor olması şartı getirilmesi yukarıda yer alan Yönetmelik maddesine aykırıdır.

 

Anılan Yönetmeliğin (ı) bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

4734 sayılı Kanunun Teminat mektuplarının düzenlendiği 35 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” aynı maddenin üçüncü fıkrasında ; “İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü bulunmakta,

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesin de de;“ İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK029.0/H, KİK029.1/H, KİK029.2/H)…

…Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılmak için gereken belgeler maddeler halinde sayılarak anılan maddenin 7.f alt maddesinde bu belgeler arasında “bu şartnamede belirlenen geçici teminat” olduğu belirtilmiştir. Anılan Şartnamenin 28.4 maddesinde “Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumunun belirlediği, esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanı ekinde isteklilere verilen ve Kamu İhale Kurumunca kapsam ve şekli belirlenmiş ve yürürlükte olan geçici teminat mektubu örneğine uygun olmayan geçici teminat mektubunu sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak ihalenin üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul