İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3484
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :24
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3484
Şikayetçi:
 HMS Grup Güv. ve Korm. Hizm. - Fırat Özel Güv. Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Üçkardeş Apt. Nu: 25 1/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Türmüz Yolu Üzeri P.K. 9 02040 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27563
Başvuruya konu ihale:
 2007/76775 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 00.17.77.0163/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından 14.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Koruma ve Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak HMS Grup Güv. ve Korm. Hizm. - Fırat Özel Güv. Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.09.2007 tarih ve 27563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Sundukları Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası taahhütnamesinin noter onaylı olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun bulunmadığı,

 

2) Teklifleri hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği halde yapılmadığı,

 

3) Teknik şartnamenin 3.7 maddesinde yüklenici firmanın poligon hazırlayıp tüfeklerle atış yaptıracağı düzenlemesi bulunduğu ancak, kaç fişek kullanılacağı ve bedellerinin nasıl karşılanacağı hususlarının düzenlenmediği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

İncelemeye  konu ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.” başlıklı 7.3.2 nci maddesinin İstekli Özel Güvenlik Görevlilerinin üçüncü şahıslara verecekleri zararların tazmini  amacıyla   5188   sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü   gereğince Hazine   Müsteşarlığınca belirlenecek esas ve usullere göre, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili Sigorta Şirketleri tarafından her özel güvenlik görevlisi için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırıp, söz konusu sigorta poliçelerinin noter tasdikli  birer örneğini özel güvenlik görevlilerinin göreve başladığı tarihten itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde  idareye  teslim  edeceklerdir. (İstekliler bu maddeye ilişkin noter tasdikli personel taahhütnamesi verecektir.)” düzenlemesi yapılmıştır.

           

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” alt başlığında;”Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Anılan Tebliğin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümde ise; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”hükmü yer almaktadır.

 

          İdari şartnamede ihaleye katılım için gereken belgeler arasında “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası“ na ilişkin olarak noter tasdikli olması şartının arandığı, söz konusu belgenin noter onaylı olmaması gerekçesiyle şikayetçiye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarece yapılan düzenlemede belirlenen şekil şartının “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” na ilişkin olarak istenildiğinin net olarak anlaşılamamasının yanı sıra, “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlığı altındaİstekliler bu maddeye ilişkin noter tasdikli personel taahhütnamesi verecektir.” şeklindeki belirlemenin yukarıdaki mevzuat hükmüne de aykırılık içerdiği, dolayısıyla mevzuata uygun olmayan düzenlemeye istinaden şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; bir isteklinin teklif dosyasında bazı belgelerin olmaması veya eksik olması gerekçesiyle Kanunun 37 nci maddesinin aradığı şartları sağlayamadığından değerlendirme dışı bırakılması durumunda geçersiz teklif olarak kabul edileceği dolayısıyla, sadece geçerli tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması sebebiyle söz konusu geçersiz teklifin sorgulanamayacağı kaldı ki, incelemeye konu ihalede 3 geçerli tekliften aşırı düşük teklif açıklaması istenildiğinden, şikayetçinin “aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği halde yapılmadığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

   İhaleye ait teknik şartnamenin “Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İhalesine Katılacak Firmada Aranacak Şartlar Ve İbraz Edilecek Belgeler” başlıklı 3 üncü maddesinin 3.7 nci alt maddesinde;

 

“3.7. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde Yüklenici Firma ile İdare Kabul Komisyonu arasında kararlaştırılacak yer ve saatte,

                a. Görevlendireceği Özel Güvenlik Görevlilerini toplayacağına,

       b.İdarenin Kabul Komisyonu tarafından yapılacak fiziki görünüş ( şartnamede belirtilen şartlarda yaş, boy, kilo ve kılık-kıyafette uygunluk ) kontrolü ile bilgilerin yazılı ve ameli kontrolün yapılabileceği uygun bir yer tahsis edeceğine,

         c. 9 mm.lik MP-5 Makineli Tabanca ve G-3 , A-3 7.62 mm.lik Uzun Namlulu Tüfek ile yapılacak 9 sn.de 3 er mermilik Atış Kontrolü için uygun bir poligon hazırlayacağına,

       d. Bu konuda ilgili kolluk kuvvetinden gerekli izinlerin alınacağına,

         e. Söz konusu kontroller esnasında; her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından ve meydana gelebilecek her türlü kaza, zarar ve masraflardan tamamen Yüklenici Firmanın sorumlu olacağına, İdareden her hangi bir bedel talebinde bulunmayacağına dair bir taahhütnameyi Teklif Dosyalarına koyacaklardır.

NOT: Söz konusu silahlar; İdare Savunma Uzmanlığı tarafından, söz konusu çaplarda yeteri kadar mermi ise Yüklenici Firma tarafından poligonda hazır bulundurulacaktır. “ düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda atıfta bulunulan teknik şartname düzenlemesinde kullanılacak fişeklerin sayısı ve kim tarafından karşılanacağı sarih olarak belirtildiğinden, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

a) İhale dokümanında, işin süresi boyunca resmi dini bayram, yılbaşı ve tatil günlerinde kaç gün süre ile ve kaç personel ile çalışılacağına dair düzenleme yapılmadığı ve bunun teklif vermeyi güçleştirdiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alanYüklenici Firma Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim, KTH ve Yapı iş sahaları ile Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü1 nün faaliyet göstereceği tüm alanlarını 44 Koruma Güvenlik Personeli ile Gece-Gündüz (24 saat) kesintisiz olarak koruyacak ve güvenliğini sağlayacaktır.” düzenlemesi ile 9.2.3 üncü maddesinde yer alan; Çalıştırılacak Özel Güvenlik Personelinin haftalık toplam çalışma saati 40 saat olacak, hizmetle ilgili giriş çıkış imza takip cetvelleri sürekli olarak tutulup, bu hizmet İdarenin kontrolünde yürütülecektir. Ancak, güvenlik hizmetleri gece gündüz, tatil günleri dikkate alınmadan sürekli olarak yürütülmesi gerektiğinden haftalık çalışma saatini aşan çalışmalar için, ilave ücret  söz konusu olması halinde bu ödemeler Yüklenici Firma tarafından karşılanıp, İdare bu hususta sorumlu tutulmayacaktır.” düzenlemesinden işin yürütülmesi aşamasında 44 personelin kesintisiz olarak çalışılacağı anlaşılmakla birlikte; Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” alt başlığında yapılan“İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklama gereğince incelemeye konu güvenlik ihalesinin idari şartnamesinde işin süresi boyunca resmi dini bayram, yılbaşı ve tatil günlerinde kaç gün süre ile ve kaç personel ile çalışılacağına dair düzenlemenin yapılması gerektiği halde yapılmadığı,

 

b) İhaleye ait idari şartnamenin “Makine, malzeme ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.6.2 nci maddesinde;

 

S. NO

ADI

BİRİM

İSTENEN MİKTAR

1

Binek Otomobil

AD.

1

  

düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” alt başlığında “Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.6.2 nci maddesinde 1 adet binek otomobilin kullanılacağı belirtilmekle birlikte ihale dokümanında, aracın ne şekilde ve kaç km. için kullanılacağı, araç giderlerinin (yakıt, sigorta, amortisman) ne olacağı belirtilmediği ve bunun sağlıklı ve gerçekçi teklif vermeyi güçleştirdiği görülmüştür.

Öte yandan, anılan düzenlemenin ikinci kısmında; “ Personele verilecek giyecekler ile yukarıdaki çizelgede belirtilen malzeme ve ekipmanlar hiç kullanılmamış, çalışır, yeni ve Teknik Şartnamede belirtilen istenilen özelliklerde olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeden, binek otomobilin de hiç kullanılmamış olarak yani sıfır km. istenildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere; söz konusu aracın istenilmesinde idarece eksik düzenleme yapılmasının yanı sıra, sıfır km. araç istenilmesinin teklif maliyetini artıracağı ve dolayısıyla kamu zararına yol açacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul