İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3485
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :25
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3485
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güv. Turz. Bilgi. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Eyyüpoğlu Sitesi Mevlana 2 Apt. No:1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi, Mutluevler Mah. Nazlı Cad. 16090 Çekirge Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28269
Başvuruya konu ihale:
 2007/90621 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.18.23.0168/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Devlet Hastanesi’nce 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güv. Turz. Bilgi. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.10.2007 tarih ve 28269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin ihale konusu işin gerçekleştirilmesiyle ilgili maliyet unsurlarından ücret, yemek, yol ve giyim bedelleri ile sözleşme giderlerini karşılamasına ve en avantajlı fiyat teklifinde bulunmalarına rağmen idarece kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.       

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

            İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, Yüklenici firma çalıştırılacak personele;

 

            -HZYH Şefi (1 kişi)           :Brüt asgari ücretin %30 fazlası

            -HZYH Elemanı (39 kişi)  : Brüt asgari ücretin %20 fazlası

 

ücret ödenecektir. Asgari ücret değişikliğinde de bu oranlar aynen muhafaza edilecektir.

 

            -Yüklenici firma elemanlarının yemek ihtiyaçları, Sağlık Bakanlığı APK Başkanlığının 22.02.2005 tarihinde yayınlanan 2005/29 nolu Genelgesinin II-Hizmet Alımları bölümünde B alt bendinin (a) fıkrası hükmü uyarınca hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacaktır.

 

            -Yüklenici firma tarafından her bir işçiye bir geliş ve bir gidiş olmak üzere günde 2 adet 22 günde toplam 44 adet olmak üzere (uzun hat-tam bilet) belediye otobüs bileti ayni olarak verilecektir.

 

            -Yüklenici firma çalıştıracağı personelin kıyafetlerini, teknik şartnamede özellikleri belirtilen şekilde verecektir. Kıyafetler teklif fiyata dahildir.

 

            Her bir personele verilecek giyecek türü ve miktarı;

 

            Erkek personel için: Ceket, pantolon, gömlek, kravat olacaktır. Kadın personel için: Ceket, pantolon, gömlek, fular olacaktır.(2’şer adet yazlık, 1’er adet kışlık olmak üzere toplam 3 adet) olup giyecekler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir ve ayni olarak verilecektir.

 

            Ulusal bayram ve dini bayram tatil günleri personel çalıştırılmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Söz konusu düzenleme doğrultusunda idarece yapılan teklif değerlendirmesinde; ihaleye teklif veren ve teklifi geçerli kabul edilen 10 firmadan dört firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olup, firmalardan bir tanesinin süresinde cevap vermemesinden ve iki tanesinin ise giyime ilişkin olarak vermiş oldukları fiyatların piyasa koşullarına uygun olmamasından dolayı teklifleri  ihale komisyonunca uygun görülmemiştir.

 

            Yapılan hesaplamada asgari maliyet 528.208,92 YTL’dir.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği ve bu nedenle firma açıklamasında yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın idarece uygun görülmesine yeterli olmayacağı ve öngörülen bedellerin piyasa koşullarına da uygun olmasının gerekeceği anlaşılmış olup, incelenen ihalede, Ankel İnş.Tem.San.Tic.Ltd.Şti ile birlikte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların idarece uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale işlem dosyasının incelenmesinde; birinci avantajlı fiyat teklifinde bulunan UZ-EL Gıda İnş.Tem.Güv.Ltd.Şti.’nin teklifi ile ilgili olarak idarece sorgulama yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılmamış olup, anılan firmanın teklif fiyatının 530.500,00 YTL ile asgari maliyetin üzerinde olduğu, ancak aradaki 1791,08 YTL’lik farkın gidiş-dönüş yol ücreti ile 40 kişinin giyim ücretini karşılamaya yeterli olamayacağı, zira Gelişim Tem.San.Tic.Ltd.Şti. ile Ankel İnş.Tem.San.Tic.Ltd.Şti’nin giyim ve yol için öngördükleri ücretleri düşünüldüğünde, idarece söz konusu maliyet kalemlerine ilişkin olarak verilen daha yüksek fiyatların dahi piyasa koşullarına uygun görülmeyerek tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı bir durumda UZ-EL Gıda İnş.Tem.Güv.Ltd.Şti.’nin teklifine aşırı düşük sorgulama yapılmadan teklifin doğrudan reddedilmesi eşit muamele ilkesine aykırı görülmekle birlikte, yapılan işlemdeki eksiklik ihalenin geldiği aşama itibariyle sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul